Ktl-icon-tai-lieu

Giáo án sinh học 8

Được đăng lên bởi heocoi123111
Số trang: 201 trang   |   Lượt xem: 2734 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Gi¸o ¸n: sinh häc 8
TuÇn 1
TiÕt 1
Ngµy so¹n:20/8/010
D¹y ngµy: 23/8/010

Bµi 1: Bµi më ®Çu

A. môc tiªu.

1. KiÕn thøc
- HS thÊy râ ®îc môc ®Ých, nhiÖm vô, ý nghÜa cña m«n häc.
- X¸c ®Þnh ®îc vÞ trÝ cña con ngêi trong tù nhiªn.
- Nªu ®îc c¸c ph¬ng ph¸p ®Æc thï cña m«n häc.
2. KÜ n¨ng
- RÌn kÜ n¨ng ho¹t ®éng nhãm, kÜ n¨ng t duy ®éc lËp vµ lµm viÖc víi SGK.
3. Th¸i ®é
- Cã ý thøc b¶o vÖ, gi÷ g×n vÖ sinh c¬ thÓ.
B. chuÈn bÞ.

- C¸c h×nh vÏ SGK trong bµi.
- B¶ng phô.
C. ho¹t ®éng d¹y - häc.

1. æn ®Þnh tæ chøc
2. KiÓm tra bµi cò
- Trong ch¬ng tr×nh sinh häc 7 c¸c em ®· häc c¸c ngµnh ®éng vËt nµo?
( KÓ ®ñ c¸c ngµnh theo sù tiÕn ho¸)
- Líp ®éng vËt nµo trong ngµnh ®éng vËt cã x¬ng sèng cã vÞ trÝ tiÕn ho¸ cao
nhÊt?
(Líp thó – bé khØ tiÕn ho¸ nhÊt)
3. Bµi míi
Ho¹t ®éng 1: VÞ trÝ cña con ngêi trong tù nhiªn
Ho¹t ®éng cña GV
- Cho HS ®äc th«ng tin môc 1 SGK.
- X¸c ®Þnh vÞ trÝ ph©n lo¹i cña con ngêi
trong tù nhiªn?
- Con ngêi cã nh÷ng ®Æc ®iÓm nµo
kh¸c biÖt víi ®éng vËt thuéc líp thó?

Ho¹t ®éng cña HS
- §äc th«ng tin, trao ®æi nhãm vµ rót ra
kÕt luËn.

- C¸ nh©n nghiªn cøu bµi tËp.
- Yªu cÇu HS hoµn thµnh bµi tËp  - Trao ®æi nhãm vµ x¸c ®Þnh kÕt luËn
®óng b»ng c¸ch ®¸nh dÊu trªn b¶ng
SGK.
phô.
- §Æc ®iÓm kh¸c biÖt gi÷a ngêi vµ - C¸c nhãm kh¸c tr×nh bµy, bæ sung 
®éng vËt líp thó cã ý nghÜa g×?
KÕt luËn.
1

KÕt luËn:
- Ngêi cã nh÷ng ®Æc ®iÓm gièng thó  Ngêi thuéc líp thó.
- §Æc ®iÓm chØ cã ë ngêi, kh«ng cã ë ®éng vËt (« 1, 2, 3, 5, 7, 8 – SGK).
- Sù kh¸c biÖt gi÷a ngêi vµ thó chøng tá ngêi lµ ®éng vËt tiÕn ho¸ nhÊt, ®Æc biÖt
lµ biÕt lao ®éng, cã tiÕng nãi, ch÷ viÕt, t duy trõu tîng, ho¹t ®éng cã môc ®Ých 
Lµm chñ thiªn nhiªn.
Ho¹t ®éng 2: NhiÖm vô cña m«n c¬ thÓ ngêi vµ vÖ sinh
Ho¹t ®éng cña GV
- Yªu cÇu HS ®äc  SGK môc II ®Ó tr¶
lêi :
- Häc bé m«n c¬ thÓ ngêi vµ vÖ sinh
gióp chóng ta hiÓu biÕt nh÷ng g×?
- Yªu cÇu HS quan s¸t h×nh 1.1 1.3,
liªn hÖ thùc tÕ ®Ó tr¶ lêi:
- H·y cho biÕt kiÕn thøc vÒ c¬ thÓ ngêi
vµ vÖ sinh cã quan hÖ mËt thiÕt víi
nh÷ng ngµnh nghÒ nµo trong x· héi?

Ho¹t ®éng cña HS
- C¸ nh©n nghiªn cøu  trao ®æi nhãm.
- Mét vµi ®¹i diÖn tr×nh bµy, bæ sung ®Ó
rót ra kÕt luËn.

- Quan s¸t tranh + thùc tÕ  trao ®ái
nhãm ®Ó chØ ra mèi liªn quan gi÷a bé
m«n víi khoa häc kh¸c.

TiÓu kÕt:
- Bé m«n sinh häc 8 cung cÊp nh÷ng kiÕn thøc vÒ cÊu t¹o, sinh lÝ, chøc n¨ng cña
c¸c c¬ quan trong c¬ thÓ. mèi quan hÖ gi÷a c¬ thÓ vµ m«i trêng, nh÷ng hiÓu biÕt
vÒ phßng chèng bÖnh tËt vµ rÌn luyÖn th©n thÓ  B¶o vÖ c¬ thÓ.
- KiÕn thøc c¬ thÓ ngêi vµ vÖ sinh cã liªn qua...
Gi¸o ¸n: sinh häc 8
TuÇn 1
TiÕt 1
Ngµy so¹n:20/8/010
D¹y ngµy: 23/8/010
Bµi 1: Bµi më ®Çu
A. môc tiªu.
1. KiÕn thøc
- HS thÊy râ ®îc môc ®Ých, nhiÖm vô, ý nghÜa cña m«n häc.
- X¸c ®Þnh ®îc vÞ trÝ cña con ngêi trong tù nhiªn.
- Nªu ®îc c¸c ph¬ng ph¸p ®Æc thï cña m«n häc.
2. KÜ n¨ng
- RÌn kÜ n¨ng ho¹t ®éng nhãm, kÜ n¨ng t duy ®éc lËp vµ lµm viÖc víi SGK.
3. Th¸i ®é
- Cã ý thøc b¶o vÖ, gi÷ g×n vÖ sinh c¬ thÓ.
B. chuÈn bÞ.
- C¸c h×nh vÏ SGK trong bµi.
- B¶ng phô.
C. ho¹t ®éng d¹y - häc.
1. æn ®Þnh tæ chøc
2. KiÓm tra bµi cò
- Trong ch¬ng tr×nh sinh häc 7 c¸c em ®· häc c¸c ngµnh ®éng vËt nµo?
( KÓ ®ñ c¸c ngµnh theo sù tiÕn ho¸)
- Líp ®éng vËt nµo trong ngµnh ®éng vËt cã x¬ng sèng cã vÞ trÝ tiÕn ho¸ cao
nhÊt?
(Líp thó bé khØ tiÕn ho¸ nhÊt)
3. Bµi míi
Ho¹t ®éng 1: VÞ trÝ cña con ngêi trong tù nhiªn
Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña HS
- Cho HS ®äc th«ng tin môc 1 SGK.
- X¸c ®Þnh vÞ trÝ ph©n lo¹i cña con ngêi
trong tù nhiªn?
- Con ngêi nh÷ng ®Æc ®iÓm nµo
kh¸c biÖt víi ®éng vËt thuéc líp thó?
- Yªu cÇu HS hoµn thµnh bµi tËp
SGK.
- §Æc ®iÓm kh¸c biÖt gi÷a ngêi
®éng vËt líp thó cã ý nghÜa g×?
- §äc th«ng tin, trao ®æi nhãm vµ rót ra
kÕt luËn.
- C¸ nh©n nghiªn cøu bµi tËp.
- Trao ®æi nhãm x¸c ®Þnh kÕt luËn
®óng b»ng c¸ch ®¸nh dÊu trªn b¶ng
phô.
- C¸c nhãm kh¸c tr×nh bµy, sung
KÕt luËn.
1
Giáo án sinh học 8 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo án sinh học 8 - Người đăng: heocoi123111
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
201 Vietnamese
Giáo án sinh học 8 9 10 809