Ktl-icon-tai-lieu

Giáo án sinh học 8

Được đăng lên bởi phuongsinhk34
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 544 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Giáo án Sinh học 8
Bài 20: HÔ HẤP VÀ CÁC CƠ QUAN HÔ HẤP
I.

MỤC TIÊU:
Sau bài học này, học sinh cần đạt:
1. Kiến thức:
- HS trình bày được khái niệm hô hấp và vai trò của hô hấp với cơ thể
sống.
- HS xác định được trên mô hình các cơ quan hô hấp ở người và nêu được
chức năng của chúng.
2. Kĩ năng:
- Rèn kĩ năng quan sát, phân tích, tổng hợp.
- Kĩ năng tự nghiên cứu và hoạt động nhóm.
3. Thái độ:
- Có ý thức rèn luyện bảo vệ cơ thể và hệ hô hấp.

II . ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- GV: - Chuẩn bị tranh vẽ H20.1, H20.2, H20.3
- Mô hình cấu tạo hệ hô hấp
III . PHƯƠNG PHÁP
+ Trực quan
+ Đàm thoại
+Hoạt động nhóm
IV. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
1. Ổn định(1’)
2. KTBC: không
3. Bài mới (40’)
Mở bài: Hô hấp là gì? Hô hấp có vai trò như thế nào?
Hoạt động của thầy và trò

Nội dung

*Hoạt động 1: Tìm hiểu về hô hấp

I . Khái niệm hô hấp

- GV yêu cầu HS quan sát H20.1 và đọc
thông tin, thảo luận các câu hỏi:

- Hô hấp là quá trình cung cấp ôxi cho tế
bào cơ thể luận các câu hỏi: và thải khí
cacbonnic ra khỏi cơ thể

+ Hô hấp là gì?

+ Hô hấp gồm những giai đoạn chủ yếu
nào?

- Hô hấp gồm 3 giai đoạn: sự thở, trao
đổi khí ở phổi, trao đổi khí ở tế bào

+ Sự thở có ý nghĩa đối với hô hấp?

- Nhờ hô hấp mà ôxi được lấy vào để ôxi
hóa các chất giải phóng ra năng lượng cầ
cho mọi hoạt động sống của cơ thể

+ Hô hấp có liên quan như thế nào với
các hoạt động sống của cơ thể?
 + HS quan sát H20.1 và đọc
thông tin, thảo luận sau đó trình
bày, nhận xét, bổ sung
- GV nhận xét và yêu cầu HS rút
ra kết luận
- GV giảng giải thêm:
+ Các chất dinh dưỡng đã được
hấp thụ (P, G, L) sẽ bị ôxi hóa bởi
ôxi tạo ra năng lượng ATP cần
cho mọi hoạt động sống của tế
bào
* Hoạt động 2: Tìm hiểu các cơ quan
trong hệ hô hấp của người và chức năng
hô hấp của chúng

II .Các cơ quan trong hệ hô hấp của
người và chức năng của chúng

- GV yêu cầu HS quan sát H20.2, H20.3
kết hợp quan sát mô hình và đọc thông
tin bảng 20, thảo luận:

- Hệ hô hấp gồm:

+ Hệ hô hấp gồm các cơ quan nào?

+ Hai lá phổi

+ Nêu cấu tạo của các cơ quan đó? - Hệ
hô hấp gồm:

- Chức năng:

+ Đường dẫn khí: gồm mũi, họng, thanh
quản, khí trong đường dẫn khí có tác
dụng làm ẩm, ấm không quản, phế quản
khí, bảo vệ?

thể mà môi trường ngoài

+ Đường dẫn khí: gồm mũi, họng, thanh
quản, khí quản, phế quản

+ Đường dẫn khí: có chức năng dẫn khí
+ Những đặc điểm cấu tạo nào của các
vào và ra ngăn bụi, làm ẩm, làm ấm
cơ quan trong đường dẫn khí có tác dụng không khí
làm ẩm, làm ấm, bảo vệ?
+ Phổi: Thực hiện trao đổi khí giữa cơ

+ Đặc điểm cấu tạo nào c...
Giáo án Sinh học 8
Bài 20: HÔ HẤP VÀ CÁC CƠ QUAN HÔ HẤP
I. MỤC TIÊU:
Sau bài học này, học sinh cần đạt:
1. Kiến thức:
- HS trình bày được khái niệm hô hấp và vai trò của hô hấp với cơ thể
sống.
- HS xác định được trên mô hình các cơ quan hô hấp ở người và nêu được
chức năng của chúng.
2. Kĩ năng:
- Rèn kĩ năng quan sát, phân tích, tổng hợp.
- Kĩ năng tự nghiên cứu và hoạt động nhóm.
3. Thái độ:
- Có ý thức rèn luyện bảo vệ cơ thể và hệ hô hấp.
II . ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- GV: - Chuẩn bị tranh vẽ H20.1, H20.2, H20.3
- Mô hình cấu tạo hệ hô hấp
III . PHƯƠNG PHÁP
+ Trực quan
+ Đàm thoại
+Hoạt động nhóm
IV. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
1. Ổn định(1’)
2. KTBC: không
3. Bài mới (40’)
Mở bài: Hô hấp là gì? Hô hấp có vai trò như thế nào?
Hoạt động của thầy và trò Nội dung
*Hoạt động 1: Tìm hiểu về hô hấp
- GV yêu cầu HS quan sát H20.1 và đọc
thông tin, thảo luận các câu hỏi:
+ Hô hấp là gì?
I . Khái niệm hô hấp
- Hô hấp là quá trình cung cấp ôxi cho tế
bào cơ thể luận các câu hỏi: và thải khí
cacbonnic ra khỏi cơ thể
Giáo án sinh học 8 - Trang 2
Giáo án sinh học 8 - Người đăng: phuongsinhk34
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Giáo án sinh học 8 9 10 44