Ktl-icon-tai-lieu

giáo án sinh hoc 8

Được đăng lên bởi nhien-hong
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 2559 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tiết 6-Bµi 6. Ph¶n x¹
I. Môc tiªu
1. KiÕn thøc
- Häc sinh tr×nh bµy ®îc cÊu t¹o vµ chøc n¨ng c¬ b¶n cña n¬-ron
- Häc sinh tr×nh bµy ®îc kh¸i niÖm ph¶n x¹, c¸c thµnh phÇn cña mét cung ph¶n x¹ vµ ®êng dÉn truyÒn xung thÇn
kinh trong mét cung ph¶n x¹.
- Häc sinh phân biệt được cung phản xạ và vòng phản xạ
2. KÜ n¨ng
- RÌn cho häc sinh kh¶ n¨ng quan s¸t, ph©n tÝch h×nh vÏ.
- RÌn kh¶ n¨ng t duy logic, vËn dông kiÕn thøc gi¶i thÝch hiÖn tîng thùc tÕ
- RÌn kÜ n¨ng ho¹t ®éng hîp t¸c trong nhãm .
- RÌn kÜ n¨ng vÏ h×nh.
3. Th¸i ®é
- Gi¸o dôc lßng yªu thÝch m«n häc
II. Ph¬ng tiÖn d¹y häc
1. Gi¸o viªn
- Tranh phãng to h×nh 6.1, 6.2, 6.3 SGK
- PhiÕu bµi tËp
- M¸y tÝnh, m¸y chiÕu vËt thÓ, m¸y chiÕu projecter
2. Häc sinh
- ¤n l¹i kiÕn thøc vÒ m« thÇn kinh
- S¸ch gi¸o khoa, vë bµi tËp sinh häc 8
III. Ho¹t ®éng d¹y häc
1. æn ®Þnh tæ chøc(1 phót)
2. KiÓm tra bµi cò(4 phót)
- Em h·y cho biÕt cÊu t¹o và chức năng cña m« thÇn kinh ?
3. Bµi míi
* C¸c em ®· bao giê v« t×nh ch¹m ph¶i vËt nãng cha? Lóc ®ã em đã làm g×?
- Lóc ®ã c¸c em ®Òu rôt tay l¹i.-> hiÖn tîng ®ã ®îc gäi lµ ph¶n x¹? VËy ph¶n x¹ lµ g× ? C¬ chÕ cña nã diÔn ra nh thÕ
nµo?
Bµi häc h«m nay sÏ cho chóng ta c©u tr¶ lêi.
Chuyển:

Trước khi tìm hiểu thế nào là phản xạ chúng ta hãy tìm hiểu đơn vị cấu tạo của hệ tk đó la noron tk
Ho¹t ®éng 1.T×m hiÓu cÊu t¹o vµ chøc n¨ng cña n¬ron thÇn kinh.( 12 phút)

Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn
- Yªu cÇu häc sinh quan s¸t h×nh 6.1
SGK, nªu c©u hái:
+ Em h·y m« t¶ cÊu t¹o cña mét
n¬ron ®iÓn h×nh ?

- Gi¸o viªn chèt l¹i kiÕn thøc.
-Yªu cÇu häc sinh ®äc th«ng tin
Trang 20 SGK, tr¶ lêi c©u hái:
+ Chøc n¨ng c¬ b¶n cña n¬ron lµ g×?
+Hãy mô tả thế nào là chức năng
cảm ứng và thế nào là chức năng dẫn
truyền?
+ C¨n cø vµo chøc n¨ng ngêi ta chia
n¬ron thµnh mÊy lo¹i?

Ho¹t ®éng cña häc sinh

Néi dung
I. CÊu t¹o vµ chøc n¨ng cña n¬ron

-> Häc sinh dùa vµo th«ng tin trong
SGK vµ h×nh 6.1 SGK m« t¶ cÊu t¹o
cña n¬ron.
- 1-2 Häc sinh tr¶ lêi c¸ nh©n, c¸c
häc sinh kh¸c bæ sung.

1. CÊu t¹o
- Th©n: chøa nh©n
- Sîi nh¸nh : ngắn,xuất phát từ thân
- Sîi trôc : dài ,mảnh co vỏ bằng
các bao mielin

-> Häc sinh dùa vµo c¸c th«ng tin
trang 20 SGK ®Ó tr¶ lêi.
- Hs kh¸c nhËn xÐt, bæ sung ý kiÕn.
-> Häc sinh dùa vµo c¸c th«ng tin
trang 20 SGK ®Ó tr¶ lêi.
- Hs kh¸c nhËn xÐt, bæ sung ý kiÕn.
->có 3 loại : n¬-ron híng t©m, n¬ron
li t©m, n¬ron trung gian

+Nêu đặc điểm và chức năng của các
->-Nơ ron hướng tâm: có thân nằm
loại noron đó?
ngoài thần kinh trung ương.->Truyền
xung thần kinh từ cơ quan về TW
thần kinh.
- N...
Tiết 6-Bµi 6. Ph¶n x¹
I. Môc tiªu
1. KiÕn thøc
- Häc sinh tr×nh bµy ®îc cÊu t¹o vµ chøc n¨ng c¬ b¶n cña n¬-ron
- Häc sinh tr×nh bµy ®îc kh¸i niÖm ph¶n x¹, c¸c thµnh phÇn cña mét cung ph¶n x¹ vµ ®êng dÉn truyÒn xung thÇn
kinh trong mét cung ph¶n x¹.
- Häc sinh phân biệt được cung phản xạ và vòng phản xạ
2. KÜ n¨ng
- RÌn cho häc sinh kh¶ n¨ng quan s¸t, ph©n tÝch h×nh vÏ.
- RÌn kh¶ n¨ng t duy logic, vËn dông kiÕn thøc gi¶i thÝch hiÖn tîng thùc tÕ
- RÌn kÜ n¨ng ho¹t ®éng hîp t¸c trong nhãm .
- RÌn kÜ n¨ng vÏ h×nh.
3. Th¸i ®é
- Gi¸o dôc lßng yªu thÝch m«n häc
II. Ph¬ng tiÖn d¹y häc
1. Gi¸o viªn
- Tranh phãng to h×nh 6.1, 6.2, 6.3 SGK
- PhiÕu bµi tËp
- M¸y tÝnh, m¸y chiÕu vËt thÓ, m¸y chiÕu projecter
2. Häc sinh
- ¤n l¹i kiÕn thøc vÒ m« thÇn kinh
- S¸ch gi¸o khoa, vë bµi tËp sinh häc 8
III. Ho¹t ®éng d¹y häc
1. æn ®Þnh tæ chøc(1 phót)
2. KiÓm tra bµi cò(4 phót)
- Em h·y cho biÕt cÊu t¹o và chức năng cña m« thÇn kinh ?
3. Bµi míi
* C¸c em ®· bao giê v« t×nh ch¹m ph¶i vËt nãng cha? Lóc ®ã em đã làm g×?
- Lóc ®ã c¸c em ®Òu rôt tay l¹i.-> hiÖn tîng ®ã ®îc gäi lµ ph¶n x¹? VËy ph¶n x¹ lµ g× ? C¬ chÕ cña nã diÔn ra nh thÕ
nµo?
Bµi häc h«m nay sÏ cho chóng ta c©u tr¶ lêi.
Trước khi tìm hiểu thế nào là phản xạ chúng ta hãy tìm hiểu đơn vị cấu tạo của hệ tk đó la noron tk
Ho¹t ®éng 1.T×m hiÓu cÊu t¹o vµ chøc n¨ng cña n¬ron thÇn kinh.( 12 phút)
Chuyển:
giáo án sinh hoc 8 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
giáo án sinh hoc 8 - Người đăng: nhien-hong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
giáo án sinh hoc 8 9 10 786