Ktl-icon-tai-lieu

giáo án sinh học cơ bản 10 trọn bộ

Được đăng lên bởi thuong-luong1
Số trang: 58 trang   |   Lượt xem: 2564 lần   |   Lượt tải: 6 lần
Trêng THPT TrÇn Hng §¹o
Sinh häc 10 CB

Gi¸o ¸n:

Tiết: 6

Lớp
: 10
Ngày dạy:

Chương II:
Bài 7:

CẤU TRÚC CỦA TẾ BÀO
TẾ BÀO NHÂN SƠ

I. Mục tiêu:
Sau khi học xong bài này học sinh cần phải:
1/ Kiến thức:
- Mô tả được cấu tạo phù hợp với chức năng của tế bào nhân sơ.
- Nêu được điểm kém tiến hoá của TB nhân sơ.
2/ Kĩ năng:
- Rèn luyện một số kĩ năng: vẽ hình, quan sát, phân tích, so sánh, tổng hợp kiến thức.
3/ Thái độ:
- Đồng tình về tính thống nhất của tế bào. .
II. Chuẩn bị:
1/ Giáo viên:
- Hình ảnh: Độ lớn các bậc cấu trúc của thế giới sống, sơ đồ cấu trúc của trực khuẩn.
2/ Học sinh:
- Học bài cũ
- Nghiên cứu bài ở nhà.
III. Tiến trình lên lớp:
1/ Ổn dịnh tổ chức lớp
2/ Kiểm tra bài cũ:
- Kiểm tra bài cũ.
+ Nêu sự khác biệt về cấu trúc giữa AND và ARN?
+ ARN, AND có chức năng quan trọng như thế nào?
3/ Bài mới:
a, Đặt vấn đề: Tế bào đơn vị cấu tạo cơ thể sinh vật có cấu trúc như thế nào? Tìm
hiểu chương II: “Cấu trúc của tế bào” . Vi khuẩn Ecoli, Xạ khuẩn…thuộc giới nào?
(giới khởi sinh- Đơn bào). Tế bào cấu tạo nên chúng có đặc điểm ra sao? Bài “ Tế bào
nhân sơ”.
b, Bài mới:
Hoạt động của GV và HS
Nội dung
GV: Hãy quan sát hình vẽ tế bào vi khuẩn
I. Cấu tạo của tế bào nhân sơ.
và cho biết tế bào vi khuẩn có cấu tạo như - Gồm 03 phần chính: Màng sinh chất, tế
thế nào?
bào chất và vùng nhân.

Gi¸o Viªn: NguyÔn ThÞ B×nh
Trang 1

Trêng THPT TrÇn Hng §¹o
Sinh häc 10 CB
HS: Gồm 3 phần chính: Màng sinh chất, tế
bào chất và vùng nhân.Ngoài ra có: thành
tế bào, vỏ nhầy, roi, long.
GV: Cụ thể NTN tìm hiểu lần lượt các
thành phần trên.
GV: Yêu cầu HS đọc mục II.1 SGK và trả
lời câu hỏi: Thành tế bào vi khuẩn có đặc
điểm gì?
+ Vi khuẩn chia làm mấy loại? cơ sở phân
chia?

Gi¸o ¸n:

1. Thành tế bào, màng sinh chất, lông và
roi.
- Thành tế bào: Cấu tạo bởi chất
peptiđôglican.
+Dựa vào thành phần hoá học và cấu trúc
thành tế bào người ta chia ra hai loại VK:
VK Gram dương(khi nhuộm Gram có màu
tím), VK Gram âm( khi nhuộm Gram có
màu đỏ)
+ Vì sao khi khám bệnh do vi khuẩn gây ra, + Mỗi loại VK Gram có loại thuốc kháng
người ta phải xác định do VK Gram âm
sinh đặc hiệu để tiêu diệt.
hay Gram dương gây nên?
+ Chức năng: Giữ cho tế bào có hình dáng
HS: Nghiên cứu SGK trả lời câu hỏi.
ổn định.
GV: Nhận xét.
GV: Màng sinh chất có đặc điểm gì?
Lông và roi có tác dụng gì với VK?
HS: Trả lời câu hỏi.
GV: Vị trí TBC trong tế bào?
+ Thành phần tế bào chất?(khác tế bào
điển hình ở điểm nào?)
+ Vai trò của ribôxôm là gì?
HS: Quan s¸t h×nh ¶nh vµ nghiªn cøu néi
dung SGK tr¶ lêi...
Trêng THPT TrÇn Hng §¹o Gi¸o ¸n:
Sinh häc 10 CB
Tiết: 6 Lp : 10
Ngày dạy:
Chương II: CẤU TRÚC CỦA TẾ BÀO
Bài 7: TẾ BÀO NHÂN SƠ
I. Mục tiêu:
Sau khi học xong bài này học sinh cần phải:
1/ Kiến thức:
- Mô tả được cấu tạo phù hợp với chức năng của tế bào nhân sơ.
- Nêu được điểm kém tiến hoá của TB nhân sơ.
2/ Kĩ năng:
- Rèn luyện một số kĩ năng: vẽ hình, quan sát, phân tích, so sánh, tổng hợp kiến thức.
3/ Thái độ:
- Đồng tình về tính thống nhất của tế bào. .
II. Chuẩn bị:
1/ Giáo viên:
- Hình ảnh: Độ lớn các bậc cấu trúc của thế giới sống, sơ đồ cấu trúc của trực khuẩn.
2/ Học sinh:
- Học bài cũ
- Nghiên cứu bài ở nhà.
III. Tiến trình lên lớp:
1/ Ổn dịnh tổ chức lớp
2/ Kiểm tra bài cũ:
- Kiểm tra bài cũ.
+ Nêu sự khác biệt về cấu trúc giữa AND và ARN?
+ ARN, AND có chức năng quan trọng như thế nào?
3/ Bài mới:
a, Đặt vấn đề: Tế bào đơn vị cấu tạo thể sinh vật cấu trúc như thế nào? Tìm
hiểu chương II: Cấu trúc của tế bào . Vi khuẩn Ecoli, Xạ khuẩn…thuộc giới nào?
(giới khởi sinh- Đơn bào). Tế bào cấu tạo nên chúng có đặc điểm ra sao? Bài Tế bào
nhân sơ”.
b, Bài mới:
Hoạt động của GV và HS Nội dung
GV: Hãy quan sát hình vẽ tế bào vi khuẩn
và cho biết tế bào vi khuẩn có cấu tạo như
thế nào?
I. Cấu tạo của tế bào nhân sơ.
- Gồm 03 phần chính: Màng sinh chất, tế
bào chất và vùng nhân.
Gi¸o Viªn: NguyÔn ThÞ B×nh
Trang 1
giáo án sinh học cơ bản 10 trọn bộ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
giáo án sinh học cơ bản 10 trọn bộ - Người đăng: thuong-luong1
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
58 Vietnamese
giáo án sinh học cơ bản 10 trọn bộ 9 10 637