Ktl-icon-tai-lieu

Giáo án sinh học lớp 10

Được đăng lên bởi leanhthong1980
Số trang: 36 trang   |   Lượt xem: 687 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tieát

Tuaàn

SINH HOÏC 10 – BAN KHTN

CHÖÔNG - BAØI

Muïc Ñích - Yeâu Caàu

Phöông
Phaùp

Caâu hoûi - Baøi
taäp

Phöông tieän

HOÏC KYØ I

1

1

1

2

BAØI 1: CAÙC CAÁP TOÅ 1/ Kieán thöùc:
CHÖÙC CUÛA THEÁ - Naém ñöôïc caùc caáp toå chöùc soáng töø thaáp
ñeán cao.
GIÔÙI SOÁNG
* Kieán thöùc troïng taâm: - Giaûi thích ñöôïc taïi sao teá baøo laïi laø ñôn vò
- Phaân bieät caùc caáp toå cô baûn toå chöùc neân theá giôùi soáng.
chöùc soáng töø thaáp ñeán - Trình baøy ñöôïc caùc heä thoáng soáng laø heä
cao.
thoáng môû coù toå chöùc theo nguyeân taéc thöù baäc
Caâu hoûi & BT
- Caùc heä thoáng soáng laø töø thaáp ñeán cao.
Hoûi ñaùp + giaûng
cuoái baøi SGK.
heä thoáng môû coù toå - Trình baøy ñöôïc ñaëc ñieåm chung cuûa caùc giaûi + thaûo luaän
Caâu hoûi TN theo
chöùc theo nguyeân taéc caáp toå chöùc soáng.
nhoùm
ngaân haøng ñeà.
thöù baäc töø thaáp ñeán 2/ Kó naêng:
cao.
- Reøn luyeän tö duy phaân tích, toång hôïp, heä
thoáng kieán thöùc.
- Reøn luyeän phöông phaùp töï hoïc cho HS.
3/ Thaùi ñoä:
- Hình thaønh quan ñieåm duy vaät bieän chöùng
veà theá giôùi soáng.
Hoûi ñaùp + giaûng
Caâu hoûi & BT
BAØI 2: GIÔÙI THIEÄU 1/ Kieán thöùc:
cuoái baøi SGK.
- HS neâu ñöôïc KN giôùi vaø caùc ñôn vò giaûi + thaûo luaän
CAÙC GIÔÙI SV
nhoùm
Caâu hoûi TN theo
* Kieán thöùc troïng taâm:
phaân loaïi nhoû hôn giôùi.
- Heä thoáng phaân loaïi 5
ngaân haøng ñeà.
- Trình baøy ñöôïc heä thoáng phaân loaïi 5
giôùi.
giôùi.
- Ñaëc ñieåm chính cuûa
- Neâu ñöôïc ñaëc ñieåm chính cuûa töøng
töøng giôùi: ñaëc ñieåm
giôùi: ñaëc ñieåm caáu taïo, dinh döôõng,
caáu taïo, dinh döôõng,
caùc ñaïi dieän.
caùc ñaïi dieän.
- Bieát ñöôïc caùch ñaët teân loaøi SV theo
tieáng Latinh.

Keá hoaïch boä moân

- SGK, SGV,
taøi lieäu tham
khaûo.
- Tranh aûnh
coù lieân quan.

- SGK, SGV,
taøi lieäu tham
khaûo.
- Tranh aûnh
coù lieân quan.

1

Tieát

Tuaàn

SINH HOÏC 10 – BAN KHTN

CHÖÔNG - BAØI

Muïc Ñích - Yeâu Caàu

Phöông
Phaùp

Caâu hoûi - Baøi
taäp

Phöông tieän

- Hieåu ñöôïc söï ña daïng SV.
2/ Kó naêng:
- Reøn luyeän kó naêng phaân tích, so saùnh,
toång hôïp vaán ñeà.
- Phaùt trieån tö duy cho HS.
3/ Thaùi ñoä:
- Hình thaønh quan ñieåm ñuùng ñaén cho
HS veà theá giôùi soáng vaø nguoàn goác
cuûa SV.
- Coù yù thöùc baûo toàn ña daïng SV.

2

3

2

4

BAØI 3:
1/ Kieán thöùc:
- HS neâu ñöôïc ñaïi dieän, ñaëc ñieåm caáu
GIÔÙI KHÔÛI SINH,
taïo, phöông thöùc dd cuûa giôùi khôûi
GIÔÙI
NGUYEÂN
sinh, giôùi nguyeân sinh, giôùi naám.
SINH, GIÔÙI NAÁM
- Phaân bieät ñöôïc ñaëc ñieåm caùc SV
* Kieán thöùc troïng taâ...
SINH HOÏC 10 – BAN KHTN
Tuaàn
Tieát
CHÖÔNG - BAØI Muïc Ñích - Yeâu Caàu Phöông
Phaùp
Caâu hoûi - Baøi
taäp
Phöông tieän
HOÏC KYØ I
1 1
BAØI 1: CAÙC CAÁP TOÅ
CHÖÙC CUÛA THEÁ
GIÔÙI SOÁNG
* Kieán thöùc troïng taâm:
- Phaân bieät caùc caáp toå
chöùc soáng töø thaáp ñeán
cao.
- Caùc heä thoáng soáng laø
heä thoáng môû coù toå
chöùc theo nguyeân taéc
thöù baäc töø thaáp ñeán
cao.
1/ Kieán thöùc:
- Naém ñöôïc caùc caáp toå chöùc soáng töø thaáp
ñeán cao.
- Giaûi thích ñöôïc taïi sao teá baøo laïi laø ñôn
cô baûn toå chöùc neân theá giôùi soáng.
- Trình baøy ñöôïc caùc heä thoáng soáng l h
thoáng môû coù toå chöùc theo nguyeân taéc thöù baäc
töø thaáp ñeán cao.
- Trình baøy ñöôïc ñaëc ñieåm chung cuûa caùc
caáp toå chöùc soáng.
2/ Kó naêng:
- Reøn luyeän duy phaân tích, toång hôïp, heä
thoáng kieán thöùc.
- Reøn luyeän phöông phaùp töï hoïc cho HS.
3/ Thaùi ñoä:
- Hình thaønh quan ñieåm duy vaät bieän chöùng
veà theá giôùi soáng.
Hoûi ñaùp + giaûng
giaûi + thaûo luaän
nhoùm
Caâu hoûi & BT
cuoái baøi SGK.
Caâu hoûi TN theo
ngaân haøng ñeà.
- SGK, SGV,
taøi lieäu tham
khaûo.
- Tranh aûnh
coù lieân quan.
1 2 BAØI 2: GIÔÙI THIEÄU
CAÙC GIÔÙI SV
* Kieán thöùc troïng taâm:
- Heä thoáng phaân loaïi 5
giôùi.
- Ñaëc ñieåm chính cuûa
töøng giôùi: ñaëc ñieåm
caáu taïo, dinh döôõng,
caùc ñaïi dieän.
1/ Kieán thöùc:
- HS neâu ñöôïc KN giôùi vaø caùc ñôn
phaân loaïi nhoû hôn giôùi.
- Trình baøy ñöôïc heä thoáng phaân loaïi 5
giôùi.
- Neâu ñöôïc ñaëc ñieåm chính cuûa töøng
giôùi: ñaëc ñieåm caáu taïo, dinh döôõng,
caùc ñaïi dieän.
- Bieát ñöôïc caùch ñaët teân loaøi SV theo
tieáng Latinh.
Hoûi ñaùp + giaûng
giaûi + thaûo luaän
nhoùm
Caâu hoûi & BT
cuoái baøi SGK.
Caâu hoûi TN theo
ngaân haøng ñeà.
- SGK, SGV,
taøi lieäu tham
khaûo.
- Tranh aûnh
coù lieân quan.
Keá hoaïch boä moân 1
Giáo án sinh học lớp 10 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo án sinh học lớp 10 - Người đăng: leanhthong1980
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
36 Vietnamese
Giáo án sinh học lớp 10 9 10 679