Ktl-icon-tai-lieu

Giáo án số học 6

Được đăng lên bởi nguyen-phuong-hoa
Số trang: 81 trang   |   Lượt xem: 5901 lần   |   Lượt tải: 5 lần
Trường THCS Võ Bẩm

Giáo án số học 6

Ngày soạn: 10/08/10
Tiết 1

Chương I: ÔN TẬP VÀ BỔ TÚC VỀ SỐ TỰ NHIÊN
§1. TẬP HỢP – PHẦN TỬ CỦA TẬP HỢP
I. Mục tiêu:
* Kiến thức: HS được làm quen với khái niệm tập hợp bằng cách lấy các ví dụ về tập hợp. Nhận
biết một phần tử thuộc hay không thuộc một tập hợp đã cho.
* Kỹ năng: Biết dùng các thuật ngữ tập hợp, phần tử của tập hợp. Viết tập hợp theo diễn đạt bằng
lời. Biết sử dụng kí hiệu ∈,∉.
* Thái độ: Tư duy linh hoạt khi dùng những cách khác nhau để viết một tập hợp.
II. Chuẩn bị:
* Thầy: Thước thẳng, phiếu học tập, phấn màu.
* Trò: Thước thẳng, đọc trước bài học
III. Phương pháp dạy học chủ yếu:
- Tổ chức các hoạt động của học sinh, rèn phương pháp tự học.
- Tăng cường học tập cá thể, phối hợp với học tập hợp tác.
IV. Tiến trình lên lớp:
1. Ổn định lớp:
2. Kiểm tra bài cũ:
3. Bài mới:
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
Hoạt động 1: Giới thiệu Toán 6 (3 phút)
- Dặn dò HS chuẩn bị đồ dùng học
tập, sách vở cần thiết cho bộ môn
- GV giới thiệu nội dung của
chương I như SGK.
Hoạt động 2: Làm quen với tập hợp (25 phút)
2.1 Nhìn H1 SGK đọc tên các đồ
vật trên mặt bàn .
H1 gồm:
- (sách, bút) đó gọi là:tập hợp các đồ Sách, bút
vật.
- Hãy lấy thêm VD về tập hợp gần
- Tập hợp các quyển sách .
gũi với lớp học
- Tập hợp các cây bút
2.2 Cách viết các kí hiệu
- Đặt tên các tập hợp bằng chữ gì ?
- GV đưa ra ba cách viết tập hợp A. - Chữ cái in hoa
* Nhận xét xem:
a. Các phần tử của tập hợp được
viết ở đâu ?
b. Giửa các phần tử có dấu gì
- Các phần tử được viết
c. Mỗi phần tử được liệt kê mấy
trong hai dấu {}
lần?
- Ngăn cách bởi dấu “,”
d. Thứ tự các phần tử ra sao?
hoặc dấu “;”
Nêu tính đặc trưng của tập hợp
- Một lần
Cho tập hợp:
- Thứ tự liệt kê tuỳ ý
A={x ∈ N/ x<4}
GV: Phạm Văn Đoàn

1

Ghi bảng

1.Các ví dụ:
- Tập hợp HS lớp 6A .
- Tập hợp các số tự nhiên
nhỏ hơn 10.
- Tập hợp các chữ cái a, b, c,
d
2)Cách viết các kí hiệu.
- Đặt tên tập hợp bằng chữ
cái in hoa .
VD: A={0; 1; 2; 3}
Hay A={1; 2; 3; 0}
Hay A={x ∈ N /x<4}
0, 1, 2, 3 là các phần tử của
tập hợp A
* Kí hiệu: (SGK trang 5)
* Chú ý: (SGK trang 5)
- Để viết một tập hợp :
(in đậm trong khung trang 5
SGK)
Năm học: 2010 - 2011

Trường THCS Võ Bẩm
Có mấy cách viết một tập hợp?
2.3. Củng cố bài 1
- Giới thiệu thêm hình 2 trang 5
SGK (Sơ đồ ven)

Giáo án số học 6
- Có hai cách
HS đọc trong khung trang 5
- Là tập hợp các số tự nhiên
nhỏ hơn 4
- Có 5 phần tử

Bài 1:
A={9; 10; 11; 12; 13}
hoặc A={x ∈ N/ 8 < x < 14}
12 ∈ A ; 16 ∉ A

Hoạt động 3: Củng cố toàn bài (15 phút)
3...
Trường THCS Võ Bẩm Giáo án số học 6
Ngày soạn: 10/08/10
Tiết 1
Chương I: ÔN TẬP VÀ BỔ TÚC VỀ SỐ TỰ NHIÊN
§1. TẬP HỢP – PHẦN TỬ CỦA TẬP HỢP
I. Mục tiêu:
* Kiến thức: HS được làm quen với khái niệm tập hợp bằng cách lấy các dụ về tập hợp. Nhận
biết một phần tử thuộc hay không thuộc một tập hợp đã cho.
* Kỹ năng: Biết dùng các thuật ngữ tập hợp, phần tử của tập hợp. Viết tập hợp theo diễn đạt bằng
lời. Biết sử dụng kí hiệu ,.
* Thái độ: Tư duy linh hoạt khi dùng những cách khác nhau để viết một tập hợp.
II. Chuẩn bị:
* Thầy: Thước thẳng, phiếu học tập, phấn màu.
* Trò: Thước thẳng, đọc trước bài học
III. Phương pháp dạy học chủ yếu:
- Tổ chức các hoạt động của học sinh, rèn phương pháp tự học.
- Tăng cường học tập cá thể, phối hợp với học tập hợp tác.
IV. Tiến trình lên lớp:
1. Ổn định lớp:
2. Kiểm tra bài cũ:
3. Bài mới:
Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Ghi bảng
Hoạt động 1: Giới thiệu Toán 6 (3 phút)
- Dặn HS chuẩn bị đồ dùng học
tập, sách vở cần thiết cho bộ môn
- GV giới thiệu nội dung của
chương I như SGK.
Hoạt động 2: Làm quen với tập hợp (25 phút)
2.1 Nhìn H1 SGK đọc tên các đồ
vật trên mặt bàn .
- (sách, bút) đó gọi là:tập hợp các đồ
vật.
- Hãy lấy thêm VD về tập hợp gần
gũi với lớp học
2.2 Cách viết các kí hiệu
- Đặt tên các tập hợp bằng chữ gì ?
- GV đưa ra ba cách viết tập hợp A.
* Nhận xét xem:
a. Các phần tử của tập hợp được
viết ở đâu ?
b. Giửa các phần tử có dấu gì
c. Mỗi phần tử được liệt kê mấy
lần?
d. Thứ tự các phần tử ra sao?
Nêu tính đặc trưng của tập hợp
Cho tập hợp:
A={x N/ x<4}
H1 gồm:
Sách, bút
- Tập hợp các quyển sách .
- Tập hợp các cây bút
- Chữ cái in hoa
- Các phần tử được viết
trong hai dấu {}
- Ngăn cách bởi dấu “,”
hoặc dấu “;”
- Một lần
- Thứ tự liệt kê tuỳ ý
1.Các ví dụ:
- Tập hợp HS lớp 6A .
- Tập hợp các số tự nhiên
nhỏ hơn 10.
- Tập hợp các chữ cái a, b, c,
d
2)Cách viết các kí hiệu.
- Đặt tên tập hợp bằng chữ
cái in hoa .
VD: A={0; 1; 2; 3}
Hay A={1; 2; 3; 0}
Hay A={x N /x<4}
0, 1, 2, 3 là các phần tử của
tập hợp A
* Kí hiệu: (SGK trang 5)
* Chú ý: (SGK trang 5)
- Để viết một tập hợp :
(in đậm trong khung trang 5
SGK)
GV: Phạm Văn Đoàn Năm học: 2010 - 2011
1
Giáo án số học 6 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo án số học 6 - Người đăng: nguyen-phuong-hoa
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
81 Vietnamese
Giáo án số học 6 9 10 30