Ktl-icon-tai-lieu

Giáo án tham khảo

Được đăng lên bởi hoangchinh40mg
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 704 lần   |   Lượt tải: 1 lần
GIÁO ÁN SỐ: 06
Thời gian thực hiện: 60 phút.
Tên bài học trước: Lắp mạch điện điều khiển động cơ
KĐB 3 pha quay một chiều
Thực hiện:ngày…tháng……năm 2012

TÊN BÀI: LẮP MẠCH ĐIỆN ĐÓNG MỞ CỔNG CƠ QUAN
(MẠCH ĐẢO CHIỀU GIÁN TIẾP ĐỘNG CƠ KĐB 3 PHA)
MỤC TIÊU BÀI HỌC
Sau khi học xong bài này, người học có khả năng:
1. Kiến thức:
-

Phân tích được nguyên lý làm việc của mạch điện đóng mở cổng cơ quan

-

Phân tích được các sai hỏng thường gặp, nguyên nhân và biện pháp khắc
phục

2. Kỹ năng:
-

Vẽ được sơ đồ mạch điện đóng mở cổng cơ quan

-

Xây dựng được quy trình lắp ráp mạch điện đóng mở cổng cơ quan

-

Lắp được mạch điện đóng mở cổng cơ quan

-

Kiểm tra, vận hành được mạch điện

3. Thái độ:
Hình thành thói quen làm việc nhóm, vệ sinh, an toàn, công nghiệp
ĐỒ DÙNG VÀ TRANG THIẾT BỊ DẠY HỌC
-

Dụng cụ và trang thiết bị:

-

Máy tính, máy chiếu Projector, 3 mô hình Trang Bị Điện, 3 bộ dụng cụ
cầm tay nghề điện, 3 đồng hồ VOM, phòng dạy học tích hợp, nguồn
điện 3 pha, nguồn điện 1 pha, thiết bị và trang bị bảo hộ lao động, dây nối
hai đầu, 3 contactor, 1 công tắc hành trình, thiết bị bảo vệ quá tải (OL),
CB, 3 động cơ không đồng bộ 3 pha
Hồ sơ bài giảng
Giáo án, đề cương bài giảng, bản vẽ mạch điện đảo chiều quay, bảng quy
trình thực hiện, phiếu học tập, phim mô phỏng

HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY HỌC
- Hướng dẫn kiến thức lý thuyết và làm mẫu (dạy chung cho cả lớp)
-

Thực hành luyện tập theo nhóm ( 3 HS/nhóm)

I. ỔN ĐỊNH LỚP HỌC:
- Điểm danh
-

Thời gian:1 phút

Nhắc nhở nội quy phòng học, thái độ và tác phong học tập, an toàn trong
lao động

II. THỰC HIỆN BÀI HỌC
TT
1

Nội dung
Dẫn nhập
Công dụng của
mạch đảo chiều
quay động cơ

- Tình huống cần
giải quyết:Lắp mạch
điện điều khiển
cổng cơ quan hoạt
động theo hai chiều
đóng-mở

2

Giới thiêu chủ đề
- Tên bài học:Lắp
mạch điện đóng
mở cổng cơ quan
( mạch đảo chiều
gián tiếp động cơ
KĐB 3 pha)
- Mục tiêu bài học:
- Nội dung bài học:

HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
Hoạt động giáo
Hoạt động học
viên
sinh
- Điều khiển mô
hình đóng mở cổng
cơ quan mở ra.
- Đặt câu hỏi: Sau
khi cổng mở ra để
người và phương
tiện đi vào thì ta
phải làm gì?
- Điều khiển mô
hình đóng mở cổng
cơ quan đóng lại.
- Chuyển ý vào bài
mới

- Quan sát mô hình

Thời
gian
3’

- Trả lời

- Quan sát mô hình
- Lắng nghe

2’
- Nêu tên bài giảng
và ghi lên bảng

-Nghe và ghi tên bài
vào vở.

-Trình chiếu slide
-Quan sát, lắng
-Giải thích, kết hợp nghe và ghi nhớ

- Tiểu kỹ năng 1:
Vẽ sơ đồ mạch điện
- Tiểu kỹ năng 2:
Xây dựng quy trình
lắp mạch điện
- Tiểu kỹ năng 3:
Lắ...
GIÁO ÁN S: 06
Thi gian thc hin: 60 phút.
Tên bài hc trước: Lp mch đin điu khin động cơ
KĐB 3 pha quay mt chiu
Thc hin:ngày…tháng……năm 2012
TÊN BÀI: LP MCH ĐIN ĐÓNG M CNG CƠ QUAN
(MCH ĐẢO CHIU GIÁN TIP ĐỘNG CƠ KĐB 3 PHA)
MC TIÊU BÀI HC
Sau khi hc xong bài này, người hc có kh năng:
1. Kiến thc:
- Phân tích được nguyên lý làm vic ca mch đin đóng m cng cơ quan
- Phân tích được các sai hng thường gp, nguyên nhân và bin pháp khc
phc
2. K năng:
- V được sơ đồ mch đi
n đóng m cng cơ quan
- Xây dng được quy trình lp ráp mch đin đóng m cng cơ quan
- Lp được mch đin đóng m cng cơ quan
- Kim tra, vn hành được mch đin
3. Thái độ:
Hình thành thói quen làm vic nhóm, v sinh, an toàn, công nghip
ĐỒ DÙNG VÀ TRANG THIT B DY HC
- Dng c và trang thiết b
:
Máy tính, máy chiếu Projector, 3 mô hình Trang B Đin, 3 b dng c
cm tay ngh đin, 3 đồng h VOM, phòng dy hc tích hp, ngun
đin 3 pha, ngun đin 1 pha, thiết b và trang b bo h lao động, dây ni
hai đầu, 3 contactor, 1 công tc hành trình, thiết b bo v quá ti (OL),
CB, 3 động cơ không đồng b 3 pha
- H sơ bài ging
Giáo án, đề cương bài gi
ng, bn v mch đin đảo chiu quay, bng quy
trình thc hin, phiếu hc tp, phim mô phng
HÌNH THC T CHC DY HC
- Hướng dn kiến thc lý thuyết và làm mu (dy chung cho c lp)
- Thc hành luyn tp theo nhóm ( 3 HS/nhóm)
Giáo án tham khảo - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo án tham khảo - Người đăng: hoangchinh40mg
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
Giáo án tham khảo 9 10 289