Ktl-icon-tai-lieu

Giáo án thao giảng

Được đăng lên bởi Kiều Loan
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 231 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Giáo án thao giảng
Ngày dạy:07 /10/ 2014

Người dạy: Phan Thị Liên

Tiếng Việt:
EM CẦN LÀM GÌ ĐỂ GIÚP ĐỠ CHA ME (T2)
I Mục tiêu:
-Đọc và hiểu bài bài thơ Bận. Thuộc một số câu thơ trong bài.
- Biết đọc bài văn với giọng vui khẩn trương ,thể hiện sự bận rộn của mọi vật mọi
người
II Hoạt động dạy, học
1)-khởi động : Cả lớp hát bài “Cháu đi mẫu giáo”
2) GV giới thiệu bài :Bức tranh cho các em mọi người,mọi vật trong cộng đồng xã hội
xung quanh chúng ta,cả em bé bận và nhờ lao độngbận rộn đó mà cuộc sống trở nên rất
vui . Hôm nay cô cùng các em tìm hiểu về bài vì sao mọi người, mọi vật bận mà vui ?
3) Học ghi đề bài, đọc mục tiêu bài học
A)Hoạt động cơ bản :
HĐ1 : thảo luận nhóm đôi
- Kể cho bạn nghe những việc em làm trong ngày
- Các nhóm thảo luận báo cáo kết quả làm việc
HĐ2 :
- Nghe thầy cô đọc bài
- H/S lắng nghe
HĐ3 :
- Thảo luận nhóm đôi :
- Đại diện hai nhóm đọc nối tiếp ba khổ thơ
HĐ4 :
- Đọc bài trong nhóm
- Các nhóm báo cáo kết quả làm việc
HĐ5:
- Đọc nói tiếp nối
- Nhóm trưởng điều khiển mỗi bạn đọc tiếp nối những việc bận của mọi vật,mọi
người ở những dòng thơ cuối
- Các nhóm báo cáo kết quả làm việc
HĐ6 :
- Hoạt động nhóm ba:
- Thảo luận để trả lời câu hỏi
- Bài thơ muốn nói với em điều gì ?
- Đại diện hai nhóm báo cáo kết quả làm việc
- GVchốt lại nội dung tiết bài học
B)Hoạt động ứng dụng
- Kể cho người thân nghe về buổi học.

Giáo án thao giảng
Ngày dạy:07/10/ 2014

Người dạy: Phan Thị Liên

Tiết 2:Toán :
CHIA SÔ CÓ 2 CHỮ SỐ CHO SỐ CÓ 1 CHỮ SỐ (T1)
I.Mục tiêu:
- Học thuộc bảng chia 7.
- Vận dụng bảng chia 7 vào thực hành tính và giải toán,
-Rèn cho học sinh kĩ năng tính toán nhanh .
II.Chuẩn bị:
-Sách,vở, phiếu bài tập, bộ học toán
III.các hoạt động dạy học:
1.Khởi động :
2.GV giới thiệu bài-Ghi đề bài lên bảng -HS ghi đề bài vào vở
-Các nhóm đọc mục tiêu
A.Hoạt động cơ bản
+Hoạt động 1: Chơi trò chơi “Tuyền điện ”
-HS hoạt động nhóm ba
-Giáo viên quan sát học sinh, tuyên dương.
+Hoạt động 2:
- HS hoạt động nhóm, lấy các tấm phiếu ra thực hiên lần lượt các hoạt động.
- Các nhóm báo cáo.
- Giáo viên nhận xét
+Hoạt động 3:
- HS làm vào phiếu bài tập.
-Đại diện nhóm đọc kết quả trước lớp.
- Học sinh đọc và học thuộc lòng bảng...
Gio n thao ging

 :
 !"

-  !"#$%&'
"(
))  !"#$
*+ ,-./0123.242
2) GV $-5'26"(#789
8:';'#/6<(0'=,>?
@A'BAC26DED'"(#%
F+@E#G>
#$%&'(!)*+
@*-/0=A
HI6J$60B
.2=/022 :/0$
@K-
L6MBA
@NO0P6
@F-
/0=A-
IQ$'=1' R
@S-
=
.2=22 :/0$
@T-
=1
L=",E UI1J$&'#
"(,JQV
.2=22 :/0$
@W-
@I='-
/0/0(X
=6EDY
IQ$'=22 :/0$
Z[0IQ
,$%&'(- 
H"(6ER
Giáo án thao giảng - Trang 2
Giáo án thao giảng - Người đăng: Kiều Loan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Giáo án thao giảng 9 10 789