Ktl-icon-tai-lieu

GIÁO ÁN THỂ DỤC HAY 2O14 2O15

Được đăng lên bởi nguyenthuy34e
Số trang: 122 trang   |   Lượt xem: 652 lần   |   Lượt tải: 0 lần
GI¸O ¸N THÓ DôC 7
Ngµy d¹y:.....................

NĂM HỌC 2014 - 2015
TiÕt 1

Lý thuyÕt
I - Môc tiªu:
Nguyªn nh©n vµ c¸ch phßng tr¸nh chÊn th¬ng khi ho¹t ®éng TDTT (môc 1).
* Yªu cÇu
1. KiÕn thøc:
- BiÕt ý nghÜa cña viÖc phßng tr¸nh chÊn th¬ng trong ho¹t ®éng TDTT.
2. KÜ n¨ng:
- VËn dông ®Ó phßng, tr¸nh trÊn th¬ng khi tËp luyÖn, thi ®Êu
3. Th¸i ®é:
- Cã th¸i ®é, hµnh vi ®óng ®¾n trong häc tËp vµ tËp luyÖn TDTT.
II - §Þa ®iÓm ph¬ng tiÖn:
- Líp häc
III - TiÕn tr×nh d¹y häc:
Néi dung

Ph¬ng ph¸p - tæ chøc

1. ý nghÜa cña viÖc phßng tr¸nh chÊn th¬ng trong ho¹t ? Môc ®Ých cña tËp luyÖn thÓ dôc
®éng thÓ dôc thÓ thao

thÓ thao lµ g×?

- Môc ®Ých khi tham gia tËp luyÖn TDTT lµ n©ng cao søc ? Cã em nµo ®· ®Ó x¶y ra chÊn
khoÎ, ph¸t triÓn thÓ lùc. Do kh«ng biÕt hoÆc coi thêng, th¬ng khi tËp.
kh«ng tu©n theo c¸c nguyªn t¾c ph¬ng ph¸p khoa häc ? H·y kÓ mét vµi chÊn th¬ng mµ
trong ho¹t ®éng TDTT nªn ngêi tËp ®Ó x¶y ra chÊn th- em gÆp hoÆc em biÕt.
¬ng.
- C¸c chÊn th¬ng cã thÓ x¶y ra:
+ XÊy x¸t nhÑ cha hoÆc cã ch¶y m¸u Ýt ngoµi da.

- Gi¸o viªn nªu mét vµi chÊn th-

+ Cho¸ng, ngÊt.

¬ng cô thÓ.

+ Tæn th¬ng c¬.
+ Bong g©n.
+ Tæn th¬ng khíp vµ sai khíp.
+ GiËp hoÆc g·y x¬ng.
+ ChÊn ®éng n·o hoÆc cét sèng.
- §Ó x¶y ra chÊn th¬ng lµm ¶nh hëng xÊu ®Õn søc khoÎ, - ChÊn th¬ng g©y ra nh÷ng hËu

TRƯỜNG THCS SEN CHIỂU

1

GI¸O ¸N THÓ DôC 7

NĂM HỌC 2014 - 2015

thÓ lùc, ®Õn kÕt qu¶ häc tËp hiÖn t¹i còng nh lao ®éng vµ qu¶ g×?
c«ng t¸c sau nµy lµ ®i ngîc l¹i víi môc ®Ých khi tham gia
tËp luyÖn TDTT.
KL: ChÊn th¬ng lµ kÎ thï cña TDTT.
- BiÕt ®îc nguyªn nh©n vµ c¸ch phßng tr¸nh kh«ng ®Ó
chÊn th¬ng x¶y ra lµ yªu cÇu quan träng trong qu¸
tr×nh tËp luyÖn vµ thi ®Êu TDTT.

TRƯỜNG THCS SEN CHIỂU

2

GI¸O ¸N THÓ DôC 7
Ngµy so¹n:.....................
Ngµy d¹y:.....................

NĂM HỌC 2014 - 2015

TiÕt 2
§H§N - CH¹Y NHANH - CH¹Y BÒN
I - Môc tiªu:
- §H§N: ¤n tËp hîp hµng däc, dãng hµng, ®øng nghiªm, ®øng nghØ, quay
ph¶i, quay tr¸i, quay ®»ng sau.
- Ch¹y nhanh: Ch¹y bíc nhá, Ch¹y n©ng cao ®ïi, Ch¹y gãt ch¹m m«ng.
- Ch¹y bÒn: Ch¹y bÒn trªn ®Þa h×nh tù nhiªn, giíi thiÖu hiÖn tîng "thë
dèc" vµ c¸ch kh¾c phôc; Mét sè ®éng t¸c th gi·n, th¶ láng.
*Yªu cÇu:
1. KiÕn thøc:
- §H§N: BiÕt c¸c khÈu lÖnh vµ c¸ch thùc hiÖn tËp hîp hµng däc, dãng hµng,
®øng nghiªm, ®øng nghØ, quay ph¶i, quay tr¸i, quay ®»ng sau.
- Ch¹y nhanh: BiÕt c¸ch thùc hiÖn c¸c ®éng t¸c: Ch¹y bíc nhá, Ch¹y n©ng cao
®ïi, Ch¹y gãt ch¹m m«ng.
- Ch¹y bÒn: BiÕt c¸ch thùc hiÖn: Ch¹y bÒn trªn ®Þa h×nh tù nhiªn, giíi thiÖu
hiÖn tîng "th...
GI¸O ¸N THÓ DôC 7 NĂM HỌC 2014 - 2015
Ngµy d¹y:.....................
TiÕt 1
Lý thuyÕt
I - Môc tiªu:
Nguyªn nh©n vµ c¸ch phßng tr¸nh chÊn th¬ng khi ho¹t ®éng TDTT (môc 1).
* Yªu cÇu
1. KiÕn thøc:
- BiÕt ý nghÜa cña viÖc phßng tr¸nh chÊn th¬ng trong ho¹t ®éng TDTT.
2. KÜ n¨ng:
- VËn dông ®Ó phßng, tr¸nh trÊn th¬ng khi tËp luyÖn, thi ®Êu
3. Th¸i ®é:
- Cã th¸i ®é, hµnh vi ®óng ®¾n trong häc tËp vµ tËp luyÖn TDTT.
II - §Þa ®iÓm ph ¬ng tiÖn:
- Líp häc
III - TiÕn tr×nh d¹y häc:
Néi dung Ph¬ng ph¸p - tæ chøc
1. ý nghÜa cña viÖc phßng tr¸nh chÊn th¬ng trong ho¹t
®éng thÓ dôc thÓ thao
- Môc ®Ých khi tham gia tËp luyÖn TDTT lµ n©ng cao søc
khoÎ, ph¸t triÓn thÓ lùc. Do kh«ng biÕt hoÆc coi thêng,
kh«ng tu©n theo c¸c nguyªn t¾c ph¬ng ph¸p khoa häc
trong ho¹t ®éng TDTT nªn ngêi tËp ®Ó x¶y ra chÊn th-
¬ng.
- C¸c chÊn th¬ng cã thÓ x¶y ra:
+ XÊy x¸t nhÑ cha hoÆc cã ch¶y m¸u Ýt ngoµi da.
+ Cho¸ng, ngÊt.
+ Tæn th¬ng c¬.
+ Bong g©n.
+ Tæn th¬ng khíp vµ sai khíp.
+ GiËp hoÆc g·y x¬ng.
+ ChÊn ®éng n·o hoÆc cét sèng.
- §Ó x¶y ra chÊn th¬ng lµm ¶nh hëng xÊu ®Õn søc khoÎ,
? Môc ®Ých cña tËp luyÖn thÓ dôc
thÓ thao lµ g×?
? em nµo ®· ®Ó x¶y ra chÊn
th¬ng khi tËp.
? H·y mét vµi chÊn th¬ng mµ
em gÆp hoÆc em biÕt.
- Gi¸o viªn nªu mét vµi chÊn th-
¬ng cô thÓ.
- ChÊn th¬ng g©y ra nh÷ng hËu
TRƯỜNG THCS SEN CHIỂU
1
GIÁO ÁN THỂ DỤC HAY 2O14 2O15 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
GIÁO ÁN THỂ DỤC HAY 2O14 2O15 - Người đăng: nguyenthuy34e
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
122 Vietnamese
GIÁO ÁN THỂ DỤC HAY 2O14 2O15 9 10 166