Ktl-icon-tai-lieu

Giáo án thể dục lớp 5

Được đăng lên bởi luchadung
Số trang: 75 trang   |   Lượt xem: 1137 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tröôøng Tieåu hoïc Baïch Ñaèng
Tuaàn:1
Theå duïc: Lôùp 5a

Giaùo aùn theå duïc lôùp 5
Thöù hai ngaøy 22 thaùng 8 naêm 2011

BAØI 1 : GIÔÙI THIEÄU CHÖÔNG TRÌNH, TOÅ CHÖÙC LÔÙP
–TROØ CHÔI “CHUYEÀN BOÙNG TIEÁP SÖÙC”
I.Muïc tieâu:
- Giôùi thieäu chöông theå duïc lôùp 5. –Yeâu caàu HS bieát ñöôïc moät soá noäi dung cô baûn cuûa chöông
trình vaø coù thaùi ñoä hoïc taäp ñuùng.
- Moät soá quy ñònh veà noäi quy, yeâu caàu reøn luyeän. – Yeâu caàu HS bieát ñöôïc nhöõng ñieåm cô baûn ñeå
thöïc hieän trong caùc giôø hoïc theå duïc.
- Bieân cheá toå, choïn caùn söï boä moân.
-OÂn ñoäi hình ñoäi nguõ: Caùch chaøo, baùo caùo khi baét ñaàu vaø keát thuùc giôø hoïc caùch xin pheùp ra, vaøo
lôùp. Yeâu caàu thöïc hieän cô baûn ñuùng ñoäng taùc vaø noùi to roõ, ñuû noäi dung.
- Troø chôi: “keát baïn": - Yeâu caàu HS naém ñöôïc caùch chôi, noäi quy chôi, höùng thuù trong khi chôi.
II. Ñòa ñieåm vaø phöông tieän. -Veä sinh an toaøn saân tröôøng.
-Coøi, boán quaû boùng baèng nhöïa.
III. Noäi dung vaø Phöông phaùp leân lôùp.
Noäi dung
Thôøi löôïng
Caùch toå chöùc



A.Phaàn môû ñaàu:

1-2’
-Taäp hôïp lôùp phoå bieán noäi dung baøi hoïc.

1-2’
-Ñöùng taïi choã voã tay vaø haùt.

2-3’
-Troø chôi: Tìm ngöôøi chæ huy
B.Phaàn cô baûn.
3-4’
1)Giôùi thieäu chöông trình theå duïc lôùp 5.
-Giôùi thieäu toùm taét chöông trình.
-Thôøi löôïng-Noäi dung.

2-3’
2) Phoå bieán noäi quy, yeâu caàu luyeän taäp:

Trong giôø hoïc quaàn aùo,goïn gaøng,...

2-3’
3) Bieân cheá taäp luyeän.

-Chia toå theo bieân cheá lôùp. Vaø lôùp baàu ra.
4) OÂn taäp ñoäi hình ñoäi nguõ.
6-8’
-Caùch chaøo vaø baùo caùo.
5) Troø chôi: Keát baïn.
-Laøm maãu: Vaø phoå bieánluaät chôi.
-Chôi thöû moät laàn:

-Thöïc hieän chôi thaät.

1-2’
C.Phaàn keát thuùc.

1-2’
-Ñöùng taïi choã voã tay vaø haùt.

1-2’
-Cuøng HS heä thoáng baøi.
-Nhaän xeùt ñaùnh giaù,ø giao baøi taäp veà nhaø.

Leâ Trung Tuaân

Tröôøng Tieåu hoïc Baïch Ñaèng
Tuaàn:1
Theå duïc: Lôùp 5

Giaùo aùn theå duïc lôùp 5
Thöù năm ngaøy 25 thaùng 8 naêm 2011

BAØI 2 : ÑOÄI HÌNH ÑOÄI NGUÕ
TROØ CHÔI:CHAÏY ÑOÅI CHOÃ VOÃ TAY NHAU. LOØ COØ TIEÁP SÖÙC
I.Muïc tieâu:
- Cuûng coá vaø naâng cao kó thuaät ñoäng taùc ñoäi hình ñoäi nguõ: Caùch chaøo, baùo caùo khi baét ñaàu vaø keát
thuùc baøi h oïc, caùch xin pheùp ra vaøo lôùp. Yeâu caàu thuaàn thuïc ñoäng taùc vaø caùch baùo caùo (to roõ, ñuû
noäi dung baùo caùo).
-Troø chôi “Chaïy ñoåi choã voã tay nhau, loø coø t...
Tröôøng Tieåu hoïc Baïch Ñaèng Giaùo aùn theå duïc lôùp 5
Tuaàn:1 Thöù hai ngaøy 22 thaùng 8 naêm 2011
Theå duïc: Lôùp 5a
BAØI 1 : GIÔÙI THIEÄU CHÖÔNG TRÌNH, TOÅ CHÖÙC LÔÙP
–TROØ CHÔI “CHUYEÀN BOÙNG TIEÁP SÖÙC”
I.Muïc tieâu:
- Giôùi thieäu chöông theå duïc lôùp 5. –Yeâu caàu HS bieát ñöôïc moät soá noäi dung cô baûn cuûa chöông
trình vaø coù thaùi ñoä hoïc taäp ñuùng.
- Moät soá quy ñònh veà noäi quy, yeâu caàu reøn luyeän. – Yeâu caàu HS bieát ñöôïc nhöõng ñieåm cô baûn ñeå
thöïc hieän trong caùc giôø hoïc theå duïc.
- Bieân cheá toå, choïn caùn söï boä moân.
-OÂn ñoäi hình ñoäi nguõ: Caùch chaøo, baùo caùo khi baét ñaàu vaø keát thuùc giôø hoïc caùch xin pheùp ra, vaøo
lôùp. Yeâu caàu thöïc hieän cô baûn ñuùng ñoäng taùc vaø noùi to roõ, ñuû noäi dung.
- Troø chôi: “keát baïn": - Yeâu caàu HS naém ñöôïc caùch chôi, noäi quy chôi, höùng thuù trong khi chôi.
II. Ñòa ñieåm vaø phöông tieän. -Veä sinh an toaøn saân tröôøng.
-Coøi, boán quaû boùng baèng nhöïa.
III. Noäi dung vaø Phöông phaùp leân lôùp.
Noäi dung Thôøi löôïng Caùch toå chöùc
A.Phaàn môû ñaàu:
-Taäp hôïp lôùp phoå bieán noäi dung baøi hoïc.
-Ñöùng taïi choã voã tay vaø haùt.
-Troø chôi: Tìm ngöôøi chæ huy
B.Phaàn cô baûn.
1)Giôùi thieäu chöông trình theå duïc lôùp 5.
-Giôùi thieäu toùm taét chöông trình.
-Thôøi löôïng-Noäi dung.
2) Phoå bieán noäi quy, yeâu caàu luyeän taäp:
Trong giôø hoïc quaàn aùo,goïn gaøng,...
3) Bieân cheá taäp luyeän.
-Chia toå theo bieân cheá lôùp. Vaø lôùp baàu ra.
4) OÂn taäp ñoäi hình ñoäi nguõ.
-Caùch chaøo vaø baùo caùo.
5) Troø chôi: Keát baïn.
-Laøm maãu: Vaø phoå bieánluaät chôi.
-Chôi thöû moät laàn:
-Thöïc hieän chôi thaät.
C.Phaàn keát thuùc.
-Ñöùng taïi choã voã tay vaø haùt.
-Cuøng HS heä thoáng baøi.
-Nhaän xeùt ñaùnh giaù,ø giao baøi taäp veà nhaø.
1-2’
1-2’
2-3’
3-4’
2-3’
2-3’
6-8’
1-2’
1-2’
1-2’
Leâ Trung Tuaân
Giáo án thể dục lớp 5 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo án thể dục lớp 5 - Người đăng: luchadung
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
75 Vietnamese
Giáo án thể dục lớp 5 9 10 303