Ktl-icon-tai-lieu

Giáo án thi Giáo viên dạy giỏi tỉnh 9

Được đăng lên bởi bangoc83
Số trang: 27 trang   |   Lượt xem: 1149 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tuần 21 –Bài 19
Tiết 77

1.Tác giả :

-Trần Tế Hanh (1921- 2009 )
- Quª : B×nh S¬n- Qu¶ng Ng·i
- Nhµ th¬ cña phong trào thơ mới
(1940-1945)
- §Ò tµi :Quª h¬ng-nguån c¶m hứng
lín
- Phong c¸ch th¬ : Trong s¸ng, nång
hËu thiÕt tha.
- Ông được trao tặng giải thưởng
Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật
(1996).

TẾ HANH (1921 – 2009)

I.Giíi thiÖu t¸c gi¶ - t¸c phÈm
1.Tác giả :
-Trần Tế Hanh (1921- 2009 )
- Quª : B×nh S¬n- Qu¶ng Ng·i
- Nhµ th¬ trong phong trào thơ
mới (1940-1945)
- §Ò tµi: Quª h¬ng lµ nguồn cảm
hứng chính
- Phong c¸ch th¬ : Trong s¸ng,
nång hËu thiÕt tha.
- Ông được trao tặng giải thưởng
Hồ Chí Minh về văn học nghệ
thuật (1996).

2. T¸c phÈm :
- S¸ng t¸c 1939 in trong tËp
“Hoa niªn”

TẾ HANH (1921 – 2009)

Quª h¬ng

Chim bay dọc biển đem tin cá (1)

Làng tôi ở vốn làm nghề chài lưới:
Nước bao vây, cách biển nửa ngày sông.
Khi trời trong, gió nhẹ, sớm mai hồng
Dân trai tráng(2) bơi thuyền đi đánh cá.
Chiếc thuyền nhẹ hăng như con tuấn mã (3)
Phăng mái chèo, mạnh mẽ vượt trường giang.
Cánh buồm giương to như mảnh hồn làng
Rướn thân trắng bao la thâu góp gió…
Ngày hôm sau, ồn ào trên bến đỗ
Khắp dân làng tấp nập đón ghe(4) về.
“Nhờ ơn trời biển lặng cá đầy ghe”,
Những con cá tươi ngon thân bạc trắng.
Dân chài lưới làn da ngăm rám nắng,
Cả thân hình nồng thở vị xa xăm;
Chiếc thuyền im bến mỏi trở về nằm
Nghe chất muối thấm dần trong thớ vỏ.
Nay xa cách lòng tôi luôn tưởng nhớ
Màu nước xanh, cá bạc, chiếc buồm vôi,
Thoáng con thuyền rẽ sóng chạy ra khơi,
Tôi thấy nhớ cái mùi nồng mặn quá!

Chim bay dọc biển đem tin cá (1)

Lµng t«i ë vèn lµm nghÒ chµi líi:
Níc bao v©y, c¸ch biÓn nöa ngµy s«ng.
Khi trêi trong, giã nhÑ, sím mai hång
D©n trai tr¸ng b¬i thuyÒn ®i ®¸nh c¸.
ChiÕc thuyÒn nhÑ h¨ng nh con tuÊn m·
Ph¨ng m¸i chÌo, m¹nh mÏ vît trêng giang.
C¸nh buåm gi¬ng to nh m¶nh hån lµng
Rín th©n tr¾ng bao la th©u gãp giã…
Ngµy h«m sau, ån µo trªn bÕn ®ç
Kh¾p d©n lµng tÊp nËp ®ãn ghe vÒ.
…Nhê ¬n trêi biÓn lÆng c¸ ®Çy ghe…,
Nh÷ng con c¸ t¬i ngon th©n b¹c tr¾ng.
D©n chµi líi lµn da ng¨m r¸m n¾ng,
C¶ th©n h×nh nång thë vÞ xa x¨m;
ChiÕc thuyÒn im bÕn mái trë vÒ n»m
Nghe chÊt muèi thÊm dÇn trong thí vá.
Nay xa c¸ch lßng t«i lu«n tëng nhí
Mµu níc xanh, c¸ b¹c, chiÕc buåm v«i,
Tho¸ng con thuyÒn rÏ sãng ch¹y ra kh¬i,
T«i thÊy nhí c¸i mïi nång mÆn qu¸!

Hình ảnh quê hương

Nçi nhí quª h¬ng

Khi trêi trong, giã nhÑ, sím mai hång
D©n trai tr¸ng b¬i thuyÒn ®i ®¸nh c¸.
ChiÕc thuyÒn nhÑ h¨ng nh con tuÊn m·
Ph¨ng m¸i chÌo, m¹nh mÏ vît trêng giang.
C¸nh buåm gi¬ng to nh ...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo án thi Giáo viên dạy giỏi tỉnh 9 - Người đăng: bangoc83
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
27 Vietnamese
Giáo án thi Giáo viên dạy giỏi tỉnh 9 9 10 624