Ktl-icon-tai-lieu

Giáo án Thực hành

Được đăng lên bởi Tran Vinh
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 146 lần   |   Lượt tải: 0 lần
PHOØNG GIAÙO & ÑAØO TAÏO GIAÙO AÙN THÖÏC HAØNH
Quaän / Huyeän : Baøi soá :
Tröôøng : Teân baøi:
Lôùp : Thôøi gian :
Tieát: ; Tuaàn leå:
I.Muïc tieâu baøi giaûng: 1.Kieán thöùc ; 2.Kỹ năng; 3.Thaùi ñoä
II.Troïng taâm baøi giaûng
III.Chuaån bò : 1.Chuaån bò cuûa giaùo vieân ; 2. Chuaån bò cuûa hoïc sinh
IV. Caùc hoaït ñoäng daïy vaø hoïc
TT Noäi dung quaù trình höôùng daãn
Hoaït ñoäng
cuûa giaùo vieân
Hoaït ñoäng
cuûa hoïc sinh Thôøi gian
1 Höôùng daãn môû ñaàu
1.OÅn ñònh lôùp
2.Nhaän xeùt baøi cuõ
3.Giôùi thieäu baøi môùi
-Ñaët vaán ñeà, giôùi thieäu baøi TH
- Muïc ñích yeâu caàu
-Giôùi thieäu duïng cuï thieát bò
-Trình töï thöïc haønh
- Neâu caùc daïng hö hoûng vaø caùc söûa
chöõa
- Giaùo vieân thao taùc maãu
-Goïi hoïc sinh laøm thao moät coâng
ñoaïn trong baøi giaûng (tuøy theo giaùo
vieân quyeát ñònh)
4.Nhaän xeùt cuõng coá baøi
5.Qui ñònh an toaøn lao ñoäng
6.Phaân coâng ñònh möùc thôøi gian thöïc
haønh
Giáo án Thực hành - Trang 2
Giáo án Thực hành - Người đăng: Tran Vinh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Giáo án Thực hành 9 10 312