Ktl-icon-tai-lieu

Giáo án thực hành

Được đăng lên bởi hoangchinh40mg
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 232 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Bµi tham kh¶o so¹n cho mét líp gi¶ ®Þnh cã 15 HV, thùc hµnh chia 2 nhãm.
Gi¸o ¸n sè:

Thêi gian thùc hiÖn: 120’
Bµi häc tríc:
Kü thuËt tiªm thuèc
Thùc hiÖn tõ ngµy..............®Õn ngµy ………

Tªn bµi: Kü thuËt tiªm tÜnh m¹ch

Môc tiªu cña bµi:
Sau khi häc xong bµi nµy ngêi häc cã kh¶ n¨ng:

KiÕn thøc:
- Tr×nh bµy ®óng c¸c bíc tiªm tÜnh m¹ch;
- Giải thích được các bước trong quy trình tiêm tĩnh mạch;
 Kü n¨ng:
- ChuÈn bÞ ®Çy ®ñ c¸c dông cô cÇn thiÕt ®Ó tiÕn hµnh tiªm tÜnh m¹ch;
- H×nh thµnh kü n¨ng tiªm tÜnh m¹ch;
(tiªm tÜnh m¹ch ®óng qui tr×nh vµ ®¹t c¸c yªu cÇu ghi trong phiÕu híng dÉn thùc hiÖn)
 Th¸i ®é:
- H×nh thµnh thãi quen cÈn thËn, nghiªm tóc trong c«ng viÖc;
- ¢n cÇn, gÇn gòi víi bÖnh nh©n;
- Thùc hµnh an toµn vµ ®¶m b¶o vÖ sinh n¬i lµm viÖc.
®å dïng vµ trang thiÕt bÞ d¹y häc:
C¸c dông cô cÇn thiÕt ®Ó tiÕn hµnh tiªm tÜnh m¹ch.
H×nh thøc tæ chøc d¹y häc:
- PhÇn híng dÉn ban ®Çu: TËp trung c¶ líp.
- PhÇn híng dÉn thêng xuyªn: Thùc hµnh theo nhãm
- PhÇn híng dÉn kÕt thóc: TËp trung c¶ líp.
I. æn ®Þnh líp häc:
Thêi gian: 2’
- KiÓm tra sØ sè;
- HÖ thèng kiÕn thøc cò.
II. thùc hiÖn bµi häc:
Ho¹t ®éng d¹y häc
Thêi
TT
Néi dung
Ho¹t ®éng cña g.viªn
Ho¹t ®éng cña häc sinh gian


1

2

DÉn nhËp

Híng dÉn ban ®Çu
A. Môc tiªu:
B. Néi dung:
I. C«ng t¸c chuÈn bÞ:
II. Quy tr×nh thùc hiÖn:
1. Giíi thiÖu kh¸i
qu¸t quy tr×nh
thùc hiÖn:

- HÖ thèng l¹i c¸c kü
thuËt tiªm thuèc ®· häc.

1’

- Nªu c«ng dông cña kü
thuËt tiªm tÜnh m¹ch.

- Cñng cè kiÕn thøc vµ kü
n¨ng ®· häc ®Ó hÖ thèng
hãa kiÕn thøc vµ chuÈn bÞ
t©m thÕ cho kü n¨ng míi.
- Tù x¸c ®Þnh sù cÇn thiÕt
ph¶i häc kü n¨ng míi.

- Gi¶i thÝch c¸c môc tiªu
cña bµi häc.

- Tù x¸c ®Þnh c¸c môc tiªu
cÇn ®¹t ®îc.

1’

- Giíi thiÖu c¸c dông cô,
®å dïng cÇn thiÕt tríc khi
thùc hiÖn.

- Quan s¸t vµ nhËn d¹ng c¸c 2’
dông cô, ®å dïng cÇn thiÕt.

- Ph¸t phiÕu híng dÉn thùc
hiÖn vµ tr×nh bµy tæng qu¸t
c¸c bíc.

- NhËn vµ t×m hiÓu c¸c bíc
thùc hiÖn.
- Tù x¸c ®Þnh c¸c bíc quan
träng cÇn lu ý.

1’

1’

Bµi tham kh¶o chØ so¹n cho phÇn tr×nh diÔn mét kü n¨ng nghÒ nghiÖp. PhÇn ch÷ in nghiªng chØ nh»m híng dÉn viÖn so¹n dÔ h¬n, khi so¹n gi¸o ¸n hoµn chØnh kh«ng cÇn ghi.

1

Bµi tham kh¶o so¹n cho mét líp gi¶ ®Þnh cã 15 HV, thùc hµnh chia 2 nhãm.

2. Tr×nh diÔn
mÉu: (thao t¸c
mÉu)
3. Thao t¸c thö
cña häc viªc:

4. Nh÷ng lçi thêng gÆp,
nguyªn nh©n
vµ biÖn ph¸p
kh¾c phôc:
5. Ph©n c«ng vµ
bè trÝ c«ng
viÖc thùc hµnh
cho c¸c nhãm:

3

Híng dÉn thêng xuyªn
(mçi HV thùc hµnh
kho¶ng 10phót)

4

Huíng dÉn kÕt thóc

5

Híng dÉn tù rÌn luyÖn
...
Bµi tham kh¶o so¹n cho mét líp gi¶ ®Þnh cã 15 HV, thùc hµnh chia 2 nhãm.
Gi¸o ¸n sè:
Thêi gian thùc hiÖn: 120’
Bµi häc tríc: Kü thuËt tiªm thuèc
Thùc hiÖn tõ ngµy..............®Õn ngµy ………
Tªn bµi: Kü thuËt tiªm tÜnh m¹ch
Môc tiªu cña bµi:
Sau khi häc xong bµi nµy ngêi häc cã kh¶ n¨ng:
KiÕn thøc:
- Tr×nh bµy ®óng c¸c bíc tiªm tÜnh m¹ch;
- Giải thích được các bước trong quy trình tiêm tĩnh mạch;
Kü n¨ng:
- ChuÈn bÞ ®Çy ®ñ c¸c dông cô cÇn thiÕt ®Ó tiÕn hµnh tiªm tÜnh m¹ch;
- H×nh thµnh kü n¨ng tiªm tÜnh m¹ch;
(tiªm tÜnh m¹ch ®óng qui tr×nh vµ ®¹t c¸c yªu cÇu ghi trong phiÕu híng dÉn thùc hiÖn)
Th¸i ®é:
- H×nh thµnh thãi quen cÈn thËn, nghiªm tóc trong c«ng viÖc;
- ¢n cÇn, gÇn gòi víi bÖnh nh©n;
- Thùc hµnh an toµn vµ ®¶m b¶o vÖ sinh n¬i lµm viÖc.
®å dïng vµ trang thiÕt bÞ d¹y häc:
C¸c dông cô cÇn thiÕt ®Ó tiÕn hµnh tiªm tÜnh m¹ch.
H×nh thøc tæ chøc d¹y häc:
- PhÇn híng dÉn ban ®Çu: TËp trung c¶ líp.
- PhÇn híng dÉn thêng xuyªn: Thùc hµnh theo nhãm
- PhÇn híng dÉn kÕt thóc: TËp trung c¶ líp.
I. æn ®Þnh líp häc: Thêi gian: 2’
- KiÓm tra sØ sè;
- HÖ thèng kiÕn thøc cò.
II. thùc hiÖn bµi häc:
TT Néi dung
Ho¹t ®éng d¹y häc Thêi
gian
Ho¹t ®éng cña g.viªn Ho¹t ®éng cña häc sinh
1 DÉn nhËp
- HÖ thèng l¹i c¸c kü
thuËt tiªm thuèc ®· häc.
- Nªu c«ng dông cña kü
thuËt tiªm tÜnh m¹ch.
- Cñng cè kiÕn thøc vµ kü
n¨ng ®· häc ®Ó hÖ thèng
hãa kiÕn thøc vµ chuÈn bÞ
t©m thÕ cho kü n¨ng míi.
- Tù x¸c ®Þnh sù cÇn thiÕt
ph¶i häc kü n¨ng míi.
1’
1’
2 H íng dÉn ban ®Çu
A. Môc tiªu:
B. Néi dung:
I. C«ng t¸c chuÈn bÞ:
II. Quy tr×nh thùc hiÖn:
1. Giíi thiÖu kh¸i
qu¸t quy tr×nh
thùc hiÖn:
- Gi¶i thÝch c¸c môc tiªu
cña bµi häc.
- Giíi thiÖu c¸c dông cô,
®å dïng cÇn thiÕt tríc khi
thùc hiÖn.
- Ph¸t phiÕu híng dÉn thùc
hiÖn vµ tr×nh bµy tæng qu¸t
c¸c bíc.
- Tù x¸c ®Þnh c¸c môc tiªu
cÇn ®¹t ®îc.
- Quan s¸t vµ nhËn d¹ng c¸c
dông cô, ®å dïng cÇn thiÕt.
- NhËn vµ t×m hiÓu c¸c bíc
thùc hiÖn.
- Tù x¸c ®Þnh c¸c bíc quan
träng cÇn lu ý.
1’
2’
1’
Bµi tham kh¶o chØ so¹n cho phÇn tr×nh diÔn mét kü n¨ng nghÒ nghiÖp. PhÇn ch÷ in nghiªng chØ nh»m h-
íng dÉn viÖn so¹n dÔ h¬n, khi so¹n gi¸o ¸n hoµn chØnh kh«ng cÇn ghi.
1
Giáo án thực hành - Trang 2
Giáo án thực hành - Người đăng: hoangchinh40mg
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Giáo án thực hành 9 10 152