Ktl-icon-tai-lieu

Giáo án tiếng Anh lớp 5

Được đăng lên bởi Đinh Dung
Số trang: 188 trang   |   Lượt xem: 1626 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Phòng GD&ĐT Huyện Nông Sơn

Trường TH&THCS Quế Lâm II

jfsdaTimetable
Week 01 :(25/8-30/8/2014)

Day
Thu
(28/8)
Fri
(29/8)
Sat
(30/8)

Period Class

Assigned
Contents
period
01
Prepare for academic year
02
Unit 1: A summer camp Lesson 1

1
2

5C
5C

3
4

5A
5A

01
02

Prepare for academic year
Unit 1: A summer camp Lesson 1

3
4

5B
5B

01
02

Prepare for academic year
Unit 1: A summer camp Lesson 1

185
Giáo viên: Nguyễn Thị Kim Thanh

Giáo án: Tiếng anh 5

Phòng GD&ĐT Huyện Nông Sơn

Week: 1
Period:1

INTRODUCTION
THE WAY TO LEARN WELL

Trường TH&THCS Quế Lâm II

Thu- Saturday
P. date:25/8/2014
T. date: 28-30/8/2014

I/ Aims: By the end of the lesson, Ss will be able to use the allocation in their study (at
school + at home) and basic classroom language.
II. Aids:
III. Procedure:
I. Objectives : By the end of the lesson , Ss will be able to know :
- How to prepare a new lesson,
- How to learn & check the previous lesson
- How to learn English well
II. Teaching Aids : Student’s book ; work book
III. Revision : Asking the students what they learnt last year or how they know English
now
IV. New lesson :
TEACHER INTRODUCES
“TIENG ANH 5” has 4 books. ( Two student books and two exercise books)
 Each student book has 10 units. After 5 units has a review.
 Each unit has 3 lessons
 Each lesson has 4- 5 parts
 Prepare for the academic year.
Teacher remarks Ss to remember some commands
 Look, listen and repeat. : Nhìn, nghe và lặp lại
 Look and say.
:Nhìn và nói
 Talk
: Nói
 Let’s Chant.
:Chúng ta cùng vè.
 Let’s Sing
:Chúng ta cùng hát.
 Listen and number
:Nghe và đánh số
 Listen and tick
:Nghe và đánh dấu v
 Read and match
:Đọc và nối
 Write
:Viết
 Pick up your pen
:nhặt bút lên
 Put your pen down
: đặt bút xuống
 Go to the board
: đi lên bảng
 Look/ don’t look
: nhìn/ không nhìn
 Complete
: Hoàn thành.
 Let’s play
:Chúng ta cùng chơi
 Fun time
: thời gian vui vẻ
 Ss read in chorus, in group and individual
 Teacher corrects the mistakes of pronunciation
185
Giáo viên: Nguyễn Thị Kim Thanh

Giáo án: Tiếng anh 5

Phòng GD&ĐT Huyện Nông Sơn

Trường TH&THCS Quế Lâm II

 Play the game: Slap on the board.

185
Giáo viên: Nguyễn Thị Kim Thanh

Giáo án: Tiếng anh 5

Phòng GD&ĐT Huyện Nông Sơn

Week: 1
Period:2

Unit 1: A SUMMER CAMP
Lesson 1

Trường TH&THCS Quế Lâm II

Thu- Saturday
P. date:25/8/2014
T. date:28-30/8/2014

I. Objectives:
- By the end of this lesson, students will be able to ask and answer questions about
where some is from.
II. ...
185
Phòng GD&ĐT Huyện Nông Sơn Trường TH&THCS Quế Lâm II
jfsdaTimetable
Week 01 :(25/8-30/8/2014)
Day Period Class Assigned
period
Contents
Thu
(28/8)
1
2
5C
5C
01
02
Prepare for academic year
Unit 1: A summer camp Lesson 1
Fri
(29/8)
3
4
5A
5A
01
02
Prepare for academic year
Unit 1: A summer camp Lesson 1
Sat
(30/8)
3
4
5B
5B
01
02
Prepare for academic year
Unit 1: A summer camp Lesson 1
Giáo viên: Nguyễn Thị Kim Thanh Giáo án: Tiếng anh 5
Giáo án tiếng Anh lớp 5 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo án tiếng Anh lớp 5 - Người đăng: Đinh Dung
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
188 Vietnamese
Giáo án tiếng Anh lớp 5 9 10 933