Ktl-icon-tai-lieu

giáo án tin 8

Được đăng lên bởi letuancntt2002
Số trang: 202 trang   |   Lượt xem: 955 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Trường THCS Tân Dân
Giáo án tin học 8

TuÇn 1 :
Ngµy so¹n :
Ngµy d¹y :
TiÕt 1 :

M¸y tÝnh vµ ch¬ng tr×nh m¸y tÝnh

I. Môc tiªu :
1/ VÒ kiÕn thøc
- BiÕt con ngêi chØ dÉn cho m¸y tÝnh thùc hiÖn c«ng viÖc th«ng qua lÖnh.
- BiÕt ch¬ng tr×nh lµ c¸ch ®Ó con ngêi chØ dÉn cho m¸y tÝnh thùc hiÖn nhiÒu c«ng viÖc
liªn tiÕp mét c¸ch tù ®éng.
2/ VÒ kü n¨ng
- BiÕt ®îc con ngêi chØ dÉn m¸y tÝnh th«ng qua c¸c lÖnh
- HiÓu ®îc ch¬ng tr×nh m¸y tÝnh chÝnh lµ c¸c lÖnh ®Ó chØ dÉn m¸y tÝnh hay r«_b« thùc
hiÖn mét c«ng viÖc hay gi¶i mét bµi to¸n
3/ Th¸i ®é
Häc sinh cã th¸i ®é nghiªm tóc häc bµi vµ lµm bµi.
Cã ý thøc t×m hiÓu m«n häc
II. ChuÈn bÞ :
1. Gi¸o viªn :- SGK, SGV, tµi liÖu, Gi¸o ¸n
- §å dïng d¹y häc nh m¸y tÝnh, projector,...
2. Häc sinh :
- §äc tríc bµi
- SGK, §å dïng häc tËp, b¶ng phô...
III. TiÕn tr×nh tiÕt d¹y :
1. æn ®Þnh tæ chøc líp :

- KiÓn tra sÜ sè :
- æn ®Þnh trËt tù :
2. KiÓm tra bµi cò :
KiÓm tra ®å dïng cña häc sinh
3. D¹y bµi míi :
* §Æt vÊn ®Ò:
Trong ch¬ng tr×nh tin häc líp 6, 7 c¸c em ®· ®îc lµm quen víi m¸y tÝnh vµ c¸c phÇn
mÒm m¸y tÝnh. §Æc biÖt ®· ®îc thùc hiÖn c¸c thao t¸c trªn phÇn mÒm ®ã. VËy khi thùc
hiÖn thao t¸c lµ ta ®· lµm g× víi m¸y tÝnh? Vµ c«ng viÖc ®ã th«ng qua ®©u? Bµi häc h«m
nay c« vµ c¸c em sÏ cïng t×m hiÓu.

GV: Lê Đình Tuấn

Page 1

Trường THCS Tân Dân
Giáo án tin học 8

* Néi dung bµi gi¶ng:
H§ cña thÇy vµ trß
Tg
Néi dung
H§ 1: T×m hiÓu vÒ con ngêi ®iÒu khiÓn m¸y tÝnh th«ng qua c¸i g×?
H : Nghiªn cøu SGK phÇn 1.
1. Con ngêi ra lÖnh cho m¸y tÝnh nh thÕ
G : Lµm thÕ nµo ®Ó in v¨n b¶n cã s½n ra
nµo?
giÊy.
- Con ngêi ®iÒu khiÓn m¸y tÝnh th«ng qua
H : Tr¶ lêi
lÖnh.
G : Con ngêi ®iÒu khiÓn m¸y tÝnh th«ng
qua c¸i g× ?
H : Th«ng qua lÖnh
G : Em hiÓu thÕ nµo lµ ch¬ng tr×nh
H : Nghiªn cøu vµ tr¶ lêi theo ý hiÓu.
- Ch¬ng tr×nh lµ c¸ch ®Ó con ngêi chØ dÉn
G : Gi¶i thÝch vÒ ch¬ng tr×nh lµ g× .
cho m¸y tÝnh thùc hiÖn nhiÒu thao t¸c liªn
tiÕp mét c¸ch tù ®éng.
H§ 2: T×m hiÓu vÒ vÝ dô r«-bèt quÐt nhµ
G : ChiÕu s¬ ®å vÞ trÝ hiÖn t¹i cña r«bèt.
2. VÝ dô: r«-bèt quÐt nhµ
H : Quan s¸t vµ nghiªn cøu SGK
(M« h×nh SGK)
G : Em ph¶i ra nh÷ng lÖnh nµo ®Ó r«bèt
hoµn thµnh viÖc nhÆc r¸c bá vµo thïng
®óng n¬i qui ®Þnh.
- LËp ch¬ng tr×nh ra tõng lÖnh cô thÓ,
H : Tr¶ lêi
®¬n gi¶n, theo tr×nh tù ®Ó r«bèt cã
G : Cho r«b«t ch¹y trªn m« h×nh ®Ó hs
thÓ hoµn thµnh tèt nhÊt c«ng viÖc.
h×nh dung b»ng trùc quan.
H : Quan s¸t vµ nhí c¸c thao t¸c thùc
hiÖn cña r«bèt.
H : Nh¾c l¹i c¸c lÖnh mµ rob«t ph¶i lµm
®Ó hoµn thµnh c«ng viÖc.
4. Cñng cè kiÕn thøc.
Sau khi thùc hiÖn lÖn...
Trường THCS Tân Dân
Giáo án tin học 8
TuÇn 1 :
Ngµy so¹n :
Ngµy d¹y :
TiÕt 1 :
M¸y tÝnh vµ ch¬ng tr×nh m¸y tÝnh
I. Môc tiªu :
1/ VÒ kiÕn thøc
- BiÕt con ngêi chØ dÉn cho m¸y tÝnh thùc hiÖn c«ng viÖc th«ng qua lÖnh.
- BiÕt ch¬ng tr×nh lµ c¸ch ®Ó con ngêi chØ dÉn cho m¸y tÝnh thùc hiÖn nhiÒu c«ng viÖc
liªn tiÕp mét c¸ch tù ®éng.
2/ VÒ kü n¨ng
- BiÕt ®îc con ngêi chØ dÉn m¸y tÝnh th«ng qua c¸c lÖnh
- HiÓu ®îc ch¬ng tr×nh m¸y tÝnh chÝnh lµ c¸c lÖnh ®Ó chØ dÉn m¸y tÝnh hay r«_b« thùc
hiÖn mét c«ng viÖc hay gi¶i mét bµi to¸n
3/ Th¸i ®é
Häc sinh cã th¸i ®é nghiªm tóc häc bµi vµ lµm bµi.
Cã ý thøc t×m hiÓu m«n häc
II. ChuÈn bÞ :
1. Gi¸o viªn :- SGK, SGV, tµi liÖu, Gi¸o ¸n
- §å dïng d¹y häc nh m¸y tÝnh, projector,...
2. Häc sinh :
- §äc tríc bµi
- SGK, §å dïng häc tËp, b¶ng phô...
III. TiÕn tr×nh tiÕt d¹y :
1. æn ®Þnh tæ chøc líp :
- KiÓn tra sÜ sè :
- æn ®Þnh trËt tù :
2. KiÓm tra bµi cò :
KiÓm tra ®å dïng cña häc sinh
3. D¹y bµi míi :
* §Æt vÊn ®Ò:
Trong ch¬ng tr×nh tin häc líp 6, 7 c¸c em ®· ®îc lµm quen víi m¸y tÝnh vµ c¸c phÇn
mÒm m¸y tÝnh. §Æc biÖt ®· ®îc thùc hiÖn c¸c thao t¸c trªn phÇn mÒm ®ã. VËy khi thùc
hiÖn thao t¸c ta ®· lµm víi m¸y tÝnh? c«ng viÖc ®ã th«ng qua ®©u? Bµi häc h«m
nay c« vµ c¸c em sÏ cïng t×m hiÓu.
GV:   Page 1
giáo án tin 8 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
giáo án tin 8 - Người đăng: letuancntt2002
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
202 Vietnamese
giáo án tin 8 9 10 473