Ktl-icon-tai-lieu

Giáo án tin học 10

Được đăng lên bởi tuanquynh
Số trang: 52 trang   |   Lượt xem: 3931 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Giaùo aùn Tin hoïc lôùp 10 naêm hoïc 2008 - 2009
CHƯƠNG 1
MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN CỦA TIN HỌC
I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức:
Học sinh cần nắm được:
 Biết sự ra đời và phát triển mạnh mẽ của tin hoc do nhu cầu khai thác tài
nguyên thông tin của con người;
 Biết khái niệm về thông tin và dữ liệu, biểu diễn các dạng thông tin trong máy
tính;
 Biết các thành phần chính của hệ thống tin học, sơ đồ cấu trúc của máy tính,
một số thiết bị của máy tính;
 Biết nội dung nguyên lí J.Von Neumann;
 Biết khái niệm bài toán và thuật toán;
 Biết khái niệm ngôn ngữ lập trình, phần mềm, các bước giải bầi toán trên máy
tính,…
 Biết các ứng dụng của tin học trong mọi mặt hoạt động của xã hội.
2. Kĩ năng:
 Mã hoá được một số thông tinh đơn giản thành dãy bit;
 Nhận biết được các thiết bị chính của máy tính;
 Xây dựng được thuật toán đơn giản của một số bài toán đơn giản.
3. Thái độ:
 Nhận thức được tầm quan trọng của tin học, vị trí của môn học trong hệ thống
kiến thức phổ thông và những yêu cầu về mặt đạo đức trong xã hội tin học
hoá.
II. NỘI DUNG
Chương I gồm 9 bài học và được dạy trong 20 tiết. (15 tiết lý thuyết, 3 tiết
thực hành, 2 tiết bài tập).

GV: Tröông Kim Laâm  Toå Toaùn Tin  Tröôøng THPT Phan Chu
Trinh

1

Giaùo aùn Tin hoïc lôùp 10 naêm hoïc 2008 - 2009

Tiết 1:
§ 1. TIN HỌC LÀ MỘT NGÀNH KHOA HỌC
Ngày soạn: ……/……/2009
Ngày dạy: ……/……/2009
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
• Biết khái niệm tin học và các đặc tính của máy tính điện tử.
II. PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC
• Sử dụng bảng.
III. NỘI DUNG
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của HS
Ghi bảng
Dẫn vấn đề vào bài mới:
Khi nói đến tin học là nói
đến máy tính cùng các dữ
liệu trong máy được lưu
trữ và xử lý phục vụ cho
nhiều mục đích khác nhau
trong mỗi lĩnh vực trong
đời sống xã hội. Vậy tin
học là gì ? chúng ta cùng
nhau tìm hiểu.
GV: Tin học là một ngành
mới hình thành nhưng có
tốc phát triển mạnh mẽ và
động lực cho sự phát triển
đó là du cầu khai thác tài
nguyên thông tin của con
người.
GV: Hãy kể tên một số
ngành trong thực tế có
dùng đến sự hổ trợ của tin
học ?
GV: với sự phát triển như
vũ bão của tin học đã đem
lại cho loài người một kỉ
nguyên mới “kỉ nguyên
của công nghệ thông tin”
Vì sao nó lại phát triển
nhanh và mang lại nhiều

Nghe giới thiệu về sự
hình thành và phát triển
của tin hoc.

HS: nghe giảng bài

§ 1. TIN HỌC LÀ MỘT
NGÀNH KHOA HỌC
1. Sự hình thành và phát
triển của tin học
Tin học là một ngành mới
hình thành nhưng có tốc phát
triển mạnh mẽ và động lực
cho sự phát triển đó là du cầu
khai thác tài nguyên thôn...
Giaùo aùn Tin hoïc lôùp 10 naêm hoïc 2008 - 2009
CHƯƠNG 1
MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN CỦA TIN HỌC
I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức:
Học sinh cần nắm được:
Biết sự ra đời phát triển mạnh mẽ của tin hoc do nhu cầu khai thác tài
nguyên thông tin của con người;
Biết khái niệm về thông tin và dữ liệu, biểu diễn c dạng thông tin trong máy
tính;
Biết c thành phần chính của hệ thống tin học, sơ đồ cấu trúc của máy tính,
một số thiết bị của máy tính;
Biết nội dung nguyên lí J.Von Neumann;
Biết khái niệm bài toán và thuật toán;
Biết khái niệm ngôn ngữ lập tnh, phần mềm, các bước giải bầi toán trên máy
tính,…
Biết các ứng dụng của tin học trong mọi mặt hoạt động của xã hội.
2. Kĩ năng:
Mã hoá được một số thông tinh đơn giản thành dãy bit;
Nhận biết được các thiết bị chính của máy tính;
Xây dựng được thuật toán đơn giản của một số bài toán đơn giản.
3. Thái độ:
Nhận thức được tầm quan trọng của tin học, vị tcủa môn học trong hệ thống
kiến thức ph thông và những yêu cầu về mặt đạo đức trong xã hội tin học
hoá.
II. NỘI DUNG
Chương I gồm 9 bài học được dạy trong 20 tiết. (15 tiết lý thuyết, 3 tiết
thực hành, 2 tiết bài tập).
GV: Tröông Kim Laâm Toå Toaùn Tin Tröôøng THPT Phan Chu
Trinh
1
Giáo án tin học 10 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo án tin học 10 - Người đăng: tuanquynh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
52 Vietnamese
Giáo án tin học 10 9 10 537