Ktl-icon-tai-lieu

Giáo án tin học 11

Được đăng lên bởi truongbien
Số trang: 177 trang   |   Lượt xem: 880 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Chương I: MỘT SỐ KHÁI NIỆM VỀ LẬP TRÌNH VÀ NGÔN NGƯ
LẬP TRÌNH
Bài 1: KHÁI NIỆM VỀ LẬP TRÌNH VÀ NGÔN NGƯ LẬP TRÌNH


Ngày soạn: 23/8/2015
Tiết PPCT: 01
1. MỤC TIÊU:
1.1. Kiến thức:
 Biết khái niệm về lập trình
 Hiểu khả năng ngôn ngữ lập trình bậc cao, phân biệt được với ngôn ngữ máy và
hợp ngữ.
 Hiểu ý nghĩa và nhiệm vụ của chương trình dịch. Phân biệt được biên dịch và
thông dịch
1.2. Kĩ năng:
 Phân biệt được khái niệm ngôn ngữ máy, hợp ngữ, ngôn ngứ lập trình bậc cao và
chương trình dịch
1.3. Thái độ:
 Tạo tiền đề cho học sinh ham thích học môn Tin học.
2. CHUẨN BỊ
2.1.Chuẩn bị của giáo viên
Sách giáo khoa, sách giáo viên, máy tính, máy chiếu (nếu có)
2.2.Chuẩn bị của học sinh
Sách giáo khoa, sách bài tập, vở ghi
3. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP
3.1. Ổn định lớp:
- Ổn định lớp
- Kiểm tra sĩ số lớp.
Lớp
11A
11B
11C
11D
11E

11G

Ngày dạy
Hs vắng
3.2. Kiểm tra bài cũ: <không kiểm tra bài cũ>
- giới thiệu nội dung và chương trình môn học (2`)
- Giới thiệu sơ lược chương trình tin học 11 (1`)
- Giới thiệu sơ lược chương 1 (1`)
3.3.Tiến trình bài học
Phương pháp học tập: Trong bài học này , GV và HS cùng làm theo việc theo các cách sau
- Giáo viên nêu ra các vấn đề và câu hỏi liên quan đến kiến thức cũ
- HS trả lời, GV nhận định và ghi lại ý chính ở mức độ khái quát. Hs ghi lại

Hoạt động 1: Củng cố và hệ thống lại các khái niệm lập trình, ngôn ngữ lập trình, phân
loại ngôn ngữ lập trình (15ph)
Hoạt động của GV và HS
Nội dung
Củng cố lại kiến thức
1. Ngôn ngữ lập trình và phân loại:
GV: nêu câu hỏi
Lập trình là sử dụng cấu trúc dữ liệu và các câu
- Hãy nhắc lại khái niệm thuật toán?
lệnh của ngôn ngữ lập trình cụ thể để mô tả dữ
GV: nhấn mạnh các ý chính ( dãy hữu hạn
các thao tác; theo một trình tự nhất định; Từ liệu và diễn đạt các thao tác của thuật toán
Input cho ra Output)
GV: Nêu câu hỏi
- Em hiểu ngôn ngữ lập trình là gì?
- Sau đó giáo viên đưa ra khái niệm
ngôn ngữ lập trình
GV: Nêu câu hỏi:
Nhớ lại chương trình lớp 10
- ngôn ngữ máy có đặc điểm gì?
- Em hiểu hợp ngữ là gì?
- Ưu điểm của ngôn ngữ lập trình bậc cao là
gi?
HS: Suy nghĩ nhắc lại các khái niệm về ngôn
ngữ máy và hợp ngữ
GV: Nhắc lại các ý của ngôn ngữ máy, hợp
ngữ, ngôn ngữ lập trình bậc cao.
HS: Tham gia phát biểu, lắng nghe bạn trả
lời, chú ý nghe thầy nhận xét. Ghi lại các ý
chính mà giáo viên đã ghi ra

Ngôn ngữ lập trình được chia làm 3 loại: Ngôn
ngữ máy, hợp ngữ, ngôn ngữ bậc cao.
Ngôn ngữ máy: chương trình viết bằng ngôn ngữ
máy có thể được nạp t...


 !"




"#$%&
"#"#!'()*

 !"#$%&
#'
()&*+",-.'/ !"#0-.&
-.
"#+#,-
/ !"#%#1&
",-.
"#.#/!01
23!456424'
+#&23
+#"#4567*89!/:;!<
750%6%89:
+#+#4567*89=*>!
75&;
.#?@ABCD
.#"#?07EFG<
=>!.$
=?5)5@$'
A$ BBC BB BBD BBE BBF BBG
H&%-3%
5I
.#+#!HI(J96 !*KLMNM!HI(J96 !*KO
=$J-&",48KL:
=G$5,"#",4BB8BL:
=G$5,"#",B8BL:
.#.#!'(JP6 !=*
G/G=*(QG2&4&%&7M&NN5
= G00O!& P0Q!1R
= 7SR!.&3(6;1!JQ'53
Giáo án tin học 11 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo án tin học 11 - Người đăng: truongbien
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
177 Vietnamese
Giáo án tin học 11 9 10 457