Ktl-icon-tai-lieu

Giáo án tin học 11 bài 14

Được đăng lên bởi Sa Mạc Tình Yêu
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 639 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Tuần:

Người soạn:

Tiết:

Ngày dạy:

Chương V. TỆP VÀ THAO TÁC VỚI TỆP
Bài 14. KIỂU DỮ LIỆU TỆP
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức:
− Biết đặc điểm, vai trò của kiểu dữ liệu tệp.
− Biết khái niệm tệp văn bản.
− Biết cách khai báo một tệp.
2. Kỹ năng:
− Phân loại được tệp theo cách tổ chức dữ liệu và cách thức truy cập.
3. Thái độ:
− Thấy được sự cần thiết và tiện lợi của kiểu dữ liệu tệp.
− Rèn luyện cho học sinh có ý thức lưu trữ dữ liệu một cách khoa học, phòng
chống mất mát thông tin hoặc nhiễm virút.
II. Phương tiện, phương pháp dạy học:
1. Phương pháp: Sử dụng các phương pháp dạy học cơ bản, kết hợp linh hoạt
như thuyết trình, đặt câu hỏi, vấn đáp gợi mở…
2. Phương tiện:
− Chuẩn bị của giáo viên: giáo án, SGK.
− Chuẩn bị của học sinh: SGK
III. Tiến trình lên lớp:
1. Ổn định lớp
2.
Kiểm tra bài cũ
Tiết trước kiểm tra nên tiết này không trả bài cũ
3. Nội dung bài mới:
Gợi động cơ mở bài:
Hoạt động 1: Tìm hiểu đặc điểm, vai trò kiểu dữ liệu tệp
Hoạt động GV
Gợi động cơ mở bài: khi
chúng ta viết các chương
trình Pascal thực hiện các
công việc như: nhập vào
1 xâu và tính độ dài của
xâu, hay viết chương
trình tính phương trình
bậc nhất, phương trình
bậc hai… thì kết quả sau
khi thực hiện chương
trình có được lưu trữ trên
máy tính không?
- Nhận xét:khi tắt máy thì
dữ liệu sẽ bị mất đi và
không tồn tại trong máy

Hoạt động HS
Trả lời

Lắng nghe, ghi nhận

Giáo Án Tin Học 11

Nội dung

Tuần:

Người soạn:

Tiết:

Ngày dạy:

tính, nó chỉ có duy nhất
một file pascal tồn tại dữ
liệu nguồn ở bộ nhớ
ngoài. File đó chính là
tệp. hôm nay chúng ta sẽ
cùng nhau tìm hiểu về tệp
và thao tác với tệp.

Chương 5: TỆP VÀ
THAO TÁC VỚI TỆP
Bài 14. KIỂU DỮ LIỆU
TỆP

- Tệp có vai trò như thế
nào? Chúng ta sẽ cùng
nhau đi vào phần 1. Vai
trò của tệp để hiểu rõ hơn
về vai trò của kiểu tệp.
- Với một số bài toán có
khối lượng dữ liệu lớn
hoặc cần lưu trữ để xử lý
nhiều lần thì cần có một
kiểu dữ liệu đó là kiểu dữ
liệu tệp.
- Muốn dữ liệu tệp được
lưu trữ lâu dài trong máy
tính thì người ta phải lưu
trữ nó ở bộ nhớ nào?
- Gợi ý: trong máy tính có
2 loại bộ nhớ: bộ nhớ
trong và bộ nhớ ngoài
- Yêu cầu học sinh nhắc
lại bộ nhớ trong là gì?
- Bộ nhớ ngoài là gì?
- Nhận xét. Nhắc lại:
+ bộ nhớ trong là bộ nhớ
chỉ lưu trữ dữ liệu tạm
thời, khi tắt máy thì dữ
liệu sẽ bị mất hoàn toàn.
+ bộ nhớ ngoài là bộ nhớ
lưu trữ dữ liệu lâu dài và
không bị mất khi ngắt
nguồn điện, nó chỉ bị mất
khi chúng ta xóa nó đi.

Lắng nghe,ghi nhận

Vậy muốn dữ liệu tệp

Trả lời

Lắng nghe

Trả lời

Lắng nghe và trả lờ...
Tuần: Người soạn:
Tiết: Ngày dạy:
Chương V. TỆP VÀ THAO TÁC VỚI TỆP
Bài 14. KIỂU DỮ LIỆU TỆP
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức:
Biết đặc điểm, vai trò của kiểu dữ liệu tệp.
Biết khái niệm tệp văn bản.
Biết cách khai báo một tệp.
2. Kỹ năng:
Phân loại được tệp theo cách tổ chức dữ liệu và cách thức truy cập.
3. Thái độ:
Thấy được sự cần thiết và tiện lợi của kiểu dữ liệu tệp.
Rèn luyện cho học sinh có ý thức lưu trữ dữ liệu một cách khoa học, phòng
chống mất mát thông tin hoặc nhiễm virút.
II. Phương tiện, phương pháp dạy học:
1. Phương pháp: Sử dụng các phương pháp dạy học cơ bản, kết hợp linh hoạt
như thuyết trình, đặt câu hỏi, vấn đáp gợi mở…
2. Phương tiện:
Chuẩn bị của giáo viên: giáo án, SGK.
Chuẩn bị của học sinh: SGK
III. Tiến trình lên lớp:
1. Ổn định lớp
2. Kiểm tra bài cũ
Tiết trước kiểm tra nên tiết này không trả bài cũ
3. Nội dung bài mới:
Gợi động cơ mở bài:
Hoạt động 1: Tìm hiểu đặc điểm, vai trò kiểu dữ liệu tệp
Hoạt động GV Hoạt động HS Nội dung
Gợi động cơ mở bài: khi
chúng ta viết các chương
trình Pascal thực hiện các
công việc như: nhập vào
1 xâu và tính độ dài của
xâu, hay viết chương
trình tính phương trình
bậc nhất, phương trình
bậc hai… thì kết quả sau
khi thực hiện chương
trình có được lưu trữ trên
máy tính không?
- Nhận xét:khi tắt máy thì
dữ liệu sẽ bị mất đi và
không tồn tại trong máy
Trả lời
Lắng nghe, ghi nhận
Giáo Án Tin Học 11
Giáo án tin học 11 bài 14 - Trang 2
Giáo án tin học 11 bài 14 - Người đăng: Sa Mạc Tình Yêu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Giáo án tin học 11 bài 14 9 10 700