Ktl-icon-tai-lieu

giáo án tin học 6

Được đăng lên bởi thinh-bui-duc
Số trang: 75 trang   |   Lượt xem: 4155 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Giáo án Tin Học Khối 6
Ngày: 10/08/2009

Chơng I:
làm quen với tin học và máy tính điện tử

I. Mục đích – yêu cầu:
1. Mục đích:
+ Bớc đầu giúp học sinh làm quen với môn học Tin học, hình dung khái quát về môn học và rút ra
phơng pháp học tập bộ môn này.
+ Nắm đợc các khái niệm: Thông tin, công nghệ thông tin
+ Nắm đợc các thành phần cơ bản của máy tính điện tử (MTĐT)
2. Yêu cầu:
+ Thực hiện nghiêm túc nội quy của nhà trờng, của môn học.
+ Ra vào lớp đúng giờ, học sinh ghi chép bai đầy đủ, cẩn thận.
Đồ dùng dạy học:
+ Bảng đen, phấn trắng.
+ Giáo án, giáo trình môn Tin học căn bản.
+ Một số thiết bị ngoại vi của máy tính: Bàn phím, chuột, đĩa mềm, đĩa CD.
TUầN 1
Tiết 1 – 2

BàI 1.

Thông tin và tin học

A. Mục đích - yêu cầu:
1 - Mục tiêu:
- Cung cấp cho học sinh một số kiến thức cơ bản về ngành khoa học Tin học.
2 - Kiến thức:
- Khái quát sự ra đời và phát triển của máy tính.
- Khái niệm về: Tin học, thông tin, vai trò của tin học đối với đời sống xã hội.
- Thái độ: Học sinh cần nhận thức đợc tầm quan trọng của môn học qua đó có thái độ học tập
nghiêm túc.
B. Các bớc lên lớp:
1. ổn định lớp:
+ Kiểm diện:
2. Bài mới: Giới thiệu nội dung bài học.
Tiến trình thực hiện nội dung bài học.
NOÄI DUNG
HOAẽT ẹOÄNG THAÀY - TROỉ
GV: Đặt vấn đề về “thông tin”
1. Thông tin là gì?
Xung quanh ta có rất nhiều thông tin và những thông tin
Thông tin là tất cả những gì đem lại sự
hiểu biết về thế giới xung quanh ta (Sự vật, này từ nhiều nguồn khác nhau. Để hiểu rõ thông tin là gì
chúng ta tìm hiểu một số ví dụ.
sự kiện…) và về chính con ngời.
- Tiếng trống trờng sẽ báo cho em biết giờ ra chơi, hay
vào lớp.
- Ta đang đi ngã t đờng gặp đèn tín hiệu giao thông báo
màu đỏ cho ta biết không thể qua đờng.
- Xem dự báo thời tiêt trên TV ta có thể biết đợc khí hậu
ngay mai có thể nắng, ma…?

Giáo viên: Phạm Ngọc Tân

1

THCS Đoàn Thị Điểm

Giáo án Tin Học Khối 6
- HS cho ví dụ: thấy chuồn chuồn bay thấp  trời
sắp ma…
* Từ các ví dụ trên em nào cho biết thông tin có ở xung
quanh ta không?
- HS: Qua các ví dụ trên có ở xung quanh chúng ta.
* Thông tin có báo cho ta biết và hiểu đợc mọi điều
không?
- HS: Thông tin báo cho chúng ta hiểu biết đợc mọi
điều xung quanh.
Mọi điều ở đây chính là thế giới xung quanh.
- HS: Đọc khái niệm thông tin.
GV-Lấy ví dụ: Quyển sách chứa rất nhiều thông tin khi
II. Hoạt động thông tin của con ngời
Việc tiếp nhận, xử lí, lu trữ, truyền (trao các em đọc và tìm hiểu những kiến thức trong quyển sách
đổi) thông tin đợc gọi chung là hoạt động nghĩa là các em ...
Gi¸o ¸n Tin Häc Khèi 6
Ch¬ng I:
lµm quen víi tin häc vµ m¸y tÝnh ®iÖn tö
I. Môc ®Ých – yªu cÇu:
1. Môc ®Ých:
+ Bíc ®Çu gióp häc sinh lµm quen víi m«n häc Tin häc, h×nh dung kh¸i qu¸t vÒ m«n häc vµ rót ra
ph¬ng ph¸p häc tËp bé m«n nµy.
+ N¾m ®îc c¸c kh¸i niÖm: Th«ng tin, c«ng nghÖ th«ng tin
+ N¾m ®îc c¸c thµnh phÇn c¬ b¶n cña m¸y tÝnh ®iÖn tö (MT§T)
2. Yªu cÇu:
+ Thùc hiÖn nghiªm tóc néi quy cña nhµ trêng, cña m«n häc.
+ Ra vµo líp ®óng giê, häc sinh ghi chÐp bai ®Çy ®ñ, cÈn thËn.
§å dïng d¹y häc:
+ B¶ng ®en, phÊn tr¾ng.
+ Gi¸o ¸n, gi¸o tr×nh m«n Tin häc c¨n b¶n.
+ Mét sè thiÕt bÞ ngo¹i vi cña m¸y tÝnh: Bµn phÝm, chuét, ®Üa mÒm, ®Üa CD.
TUÇN 1
TiÕt 1 2 BµI 1. Th«ng tin vµ tin häc
A. Môc ®Ých - yªu cÇu:
1 - Môc tiªu:
- Cung cÊp cho häc sinh mét sè kiÕn thøc c¬ b¶n vÒ ngµnh khoa häc Tin häc.
2 - KiÕn thøc:
- Kh¸i qu¸t sù ra ®êi vµ ph¸t triÓn cña m¸y tÝnh.
- Kh¸i niÖm vÒ: Tin häc, th«ng tin, vai trß cña tin häc ®èi víi ®êi sèng x· héi.
- Th¸i ®é: Häc sinh cÇn nhËn thøc ®îc tÇm quan träng cña m«n häc qua ®ã cã th¸i ®é häc tËp
nghiªm tóc.
B. C¸c bíc lªn líp:
1. æn ®Þnh líp:
+ KiÓm diÖn:
2. Bµi míi: Giíi thiÖu néi dung bµi häc.
TiÕn tr×nh thùc hiÖn néi dung bµi häc.
NOÄI DUNG HOAÏT ÑOÄNG THAÀY - TROØ
1. Th«ng tin lµ g×?
Th«ng tin lµ tÊt c¶ nh÷ng g× ®em l¹i sù
hiÓu biÕt vÒ thÕ giíi xung quanh ta (Sù vËt,
sù kiÖn) vµ vÒ chÝnh con ngêi.
GV: §Æt vÊn ®Ò vÒ “th«ng tin”
Xung quanh ta cã rÊt nhiÒu th«ng tin vµ nh÷ng th«ng tin
nµy tõ nhiÒu nguån kh¸c nhau. §Ó hiÓu râ th«ng tin lµ g×
chóng ta t×m hiÓu mét sè vÝ dô.
- TiÕng trèng trêng sÏ b¸o cho em biÕt giê ra ch¬i, hay
vµo líp.
- Ta ®ang ®i ng· t ®êng gÆp ®Ìn tÝn hiÖu giao th«ng b¸o
mµu ®á cho ta biÕt kh«ng thÓ qua ®êng.
- Xem dù b¸o thêi tiªt trªn TV ta cã thÓ biÕt ®îc khÝ hËu
ngay mai cã thÓ n¾ng, ma?
Gi¸o viªn: Ph¹m Ngäc T©n 1 THCS §oµn ThÞ §iÓm
Ngµy: 10/08/2009
giáo án tin học 6 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
giáo án tin học 6 - Người đăng: thinh-bui-duc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
75 Vietnamese
giáo án tin học 6 9 10 332