Ktl-icon-tai-lieu

Giáo án Tin học Lớp 5

Được đăng lên bởi Minh Sơn
Số trang: 130 trang   |   Lượt xem: 2411 lần   |   Lượt tải: 4 lần
Trường TH Phước Sang
Ngày soạn: 08/8/2010
Ngày dạy: 16/8/2010
Tuần 1 Tiết :1

Giáo án Tin học Lớp 5

Chương 1. Khám phá máy tính
Bài 1: Những gì em đã biết

I. Mục tiêu

- Học sinh ôn tập lại tác dụng của máy tính trong cuộc sống
- Các thành phần của bộ nhớ
II. Đồ dùng

- Giáo viên: SGK, giáo án, bảng, phấn, máy tính
- Học sinh : SGK, vở, bút
III. Hoạt động dạy – học

1. ổn định lớp
2. Kiểm tra đồ dùng
3. Bài mới
Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của trò

SGK, vở ghi, bút

Đầy đủ

Em đã được làm quen với việc sử dụng
máy tính và em đã biết.
1 h/s đọc
- Máy tính là công cụ xử lý thông tin
- Máy tính thực hiện tự động các chương
trình do con người viết
- Chương trình và kết quả làm việc trên
máy tính được lưu trên các thiết bị lưu trữ
- Các chương trình và thông tin quan
trọng, thường xuyên dùng đến được lưu
trên đĩa cứng.

1 h/s nêu
1 h/s nêu
1 h/s nêu

Thực hành
- Các thiết bị để trao đổi thông tin là đĩa
mềm, đĩa CD, thiết bị nhớ FLASH.
- Nhận biết các loại đĩa, vị trí các ổ đĩa
1

1 h/s nêu
1 h/s nêu
Giáo viên: Trần Văn Dũng

Trường TH Phước Sang

Giáo án Tin học Lớp 5

trên máy tính
- Tìm các ổ đĩa trên thân máy

Quan sát+ tìm ổ đĩa

- Cách đưa đĩa mềm và đĩa CD vào ổ.
Giáo viên hướng dẫn học sinh

Thực hành

Bao quát lớp.

H/s làm bài tập
IV. Củng cố, dặn dò

- Chương trình và thông tin quan trọng được lưu trên đĩa cứng
Chương trình và kết quả làm việc được lưu trên thiết bị lưu trữ là đĩa cứng,
đĩa mềm, đĩa CD, thiết bị nhớ flash.
- Làm bài tập về nhà
Đọc trước bài: thông tin được lưu trong máy tính như thế nào?

2

Giáo viên: Trần Văn Dũng

Trường TH Phước Sang

Giáo án Tin học Lớp 5

Ngày soạn: 08/8/2010
Ngày dạy: 20/8/2010 Bài 2: thông tin được lưu trong máy tính như thế nào?
Tiết :2
I. Mục tiêu

- Học sinh làm quen với khái niệm tệp và thư mục trong máy tính
- Học sinh biết cách xem tệp và thư mục.
- Khám ổ đĩa C
II. Đồ dùng

- Giáo viên: SGK, G.a, bảng, phấn, máy tính
- Học sinh : SGK, vở, bút
III. Hoạt động dạy – học

1. ổn định lớp
2. Kiểm tra bài cũ
- Em đã được làm quen với việc sử dụng máy tính và đã biết gì?
- Kể tên các loại thiết bị để lưu trữ thông tin.
3. Bài mới
Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của trò

Hướng dẫn học sinh quan sát H1a, H1b/T6
Chốt:
1. Tệp và thư mục
Thông tin trong máy tính cũng cần phải sắp
xếp có trật tự đó là thông tin được tổ chức
dưới dạng tệp và thư mục.

Lắng nghe+ quan sát
2 h/s trả lời
Lắng nghe+ quan sát

- Thông tin trong máy tính được lưu trong
các tệp, mỗi tệp có một tên để phân biệt.
- Ví dụ: Tệp văn...

Ngày soạn: 08/8/2010 Chương 1. Khám phá máy tính
Ngày dạy: 16/8/2010 
Tiết :1


- Học sinh ôn tập lại tác dụng của máy tính trong cuộc sống
- Các thành phần của bộ nhớ

- Giáo viên: SGK, giáo án, bảng, phấn, máy tính
- Học sinh : SGK, vở, bút
 !"!#$%
&'()*
+,-./
0)
 !"1/2 3  !"1/.4
SGK, vở ghi, bút
Em đã được làm quen với việc sử dụng
máy tính và em đã biết.
1 h/s đọc
- Máy tính là công cụ xử lý thông tin
- Máy tính thực hiện tự động các chương
trình do con người viết
- Chương trình và kết quả làm việc trên
máy tính được lưu trên các thiết bị lưu trữ
- Các chương trình thông tin quan
trọng, thường xuyên dùng đến được lưu
trên đĩa cứng.
56
- Các thiết bị để trao đổi thông tin là đĩa
mềm, đĩa CD, thiết bị nhớ FLASH.
- Nhận biết các loại đĩa, v trí các đĩa
Đầy đủ
1 h/s nêu
1 h/s nêu
1 h/s nêu
1 h/s nêu
1 h/s nêu
72 35.89:;<
1
Giáo án Tin học Lớp 5 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo án Tin học Lớp 5 - Người đăng: Minh Sơn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
130 Vietnamese
Giáo án Tin học Lớp 5 9 10 226