Ktl-icon-tai-lieu

Giáo án tin học lớp 6

Được đăng lên bởi nttthao-tt10-gmail-com
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 795 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Tröôøng THCS Cát Tường

Giáo án tin học lớp 6
Tuần: 01
Tiết : 01

Ngày soạn :15/08/2013

Chương I: LÀM QUEN VỚI MÁY TÍNH ĐIỆN TỬ & TIN HỌC
Bài 1: THÔNG TIN VÀ TIN HỌC
I. MỤC TIÊU :
* Kiến thức : Giúp HS nắm được khái niệm cơ bản về thông tin, các hoạt động thông tin của con người.
Biết được khái niệm về tin học và nhiệm vụ chính của ngành khoa học này.
* Kỹ năng : Nhaän bieát ñöôïc lôïi ích cuûa maùy tính ñieän töû trong hoaït ñoäng thoâng tin cuûa con ngöôøi vaø nhaän
bieát ñöôïc nhieäm vuï chính cuûa tin hoïc.
* Thái độ: Tôn trọng, có ý thức giữ gìn và nhân bản các thông tin vô giá của con người và của nhân loại. Có
thái độ nghiêm túc và tích cực trong học tập.
II . CHUẨN BỊ :
- Giáo Viên :

- Hệ thống câu hỏi, tranh ảnh, các bài văn, bài báo, … làm ví dụ về thông tin.
- Giáo án, SGK.

- Học sinh : Saùch giaùo khoa, vở. Xem tröôùc noäi dung baøi môùi tröôùc khi ñeán lôùp.
III . HOẠT ĐÔNG DẠY HỌC :
1/Ổn định tình hình lớp : (1ph)
- Ổn định tình hình lớp
- Kiểm tra sĩ số học sinh
2/ Kiểm tra bài cũ :
3/ Giảng bài mới :
* Giới thiệu bài mới : (2ph)
Tin học là một môn học mới mẻ đối với các em bước vào cấp 2. Tuy nhiên các em cũng đã biết rằng
tin học có vai trò rất quan trọng trong sự phát triển của loài người. Càng ngày máy tính điện tử càng hiện
đại và bổ trợ cho con người rất nhiều trong công việc. Máy tính điện tử là thiết bị kỹ thuật hiện đại nhằm để
lưu trữ và xử lí thông tin. Bài học hôm nay sẽ giúp các em biết được mối liên hệ giữa thông tin và tin học.
* Tiến trình tiết dạy :
Tg

Hoạt động của Giáo Viên

Hoạt động của Học sinh
Hoạt động 1 : Thông tin là gì?

8
ph

GV đưa ra các ví dụ:
- Ở trường, các bạn cán sự lớp
muốn biết thông tin, kế hoạch
hoạt động để thông báo cho các
bạn trong lớp hay biết lịch trực
của sao đỏ thì thường đọc ở đâu?
- Hàng ngày các em đọc sách báo,
xem Tivi, … ta tiếp thu được điều
gì?
- Các biểu hiện khi trời sắp mưa là
gì?
Tất cả: Các thông báo, tin tức, sự
kiện, các hiện tượng tự nhiên, …
được gọi chung là: thông tin.
Vậy các em có thể nêu một khái
niệm chung nhất về thông tin là
gì?

- Ở bảng thông báo hay ở bản
tin của trường.

Nội dung
1. Thông tin là gì?
Khái niệm: Thông tin là tất
cả những gì đem lại sự hiểu
biết về thế giới xung quanh
(sự vật, sự kiện, …) và về
chính con người.

- Biết được thêm nhiều tin tức,
nhiều điều mới, hay,…
- Mây đen, sấm chớp, gió mạnh,
…

- Thông tin là tất cả những gì
đem lại sự hiểu biết về thế giới
xung quanh (sự vật, sự kiện, …)
và về chính con người.

GV: Hằng ngày đến lớp các em

Giá...
Giáo án tin học lớp 6 Tröôøng THCS Cát Tường
Tuần: 01 Ngày soạn :15/08/2013
Tiết : 01
Chương I: LÀM QUEN VỚI MÁY TÍNH ĐIỆN TỬ & TIN HỌC
Bài 1: THÔNG TIN VÀ TIN HỌC
I. MỤC TIÊU :
* Kiến thức : Giúp HS nắm được khái niệm cơ bản về thông tin, các hoạt động thông tin của con người.
Biết được khái niệm về tin học và nhiệm vụ chính của ngành khoa học này.
* Kỹ năng : Nhaän bieát ñöôïc lôïi ích cuûa maùy tính ñieän töû trong hoaït ñoäng thoâng tin cuûa con ngöôøi vaø nhaän
bieát ñöôïc nhieäm vuï chính cuûa tin hoïc.
* Thái độ: Tôn trọng, có ý thức giữ gìn và nhân bản các thông tin vô giá của con người và của nhân loại.
thái độ nghiêm túc và tích cực trong học tập.
II . CHUẨN BỊ :
- Giáo Viên :
- H thng câu hi, tranh nh, các bài văn, bài báo, làm d v thông tin.
- Giáo án, SGK.
- Học sinh : Saùch giaùo khoa, v. Xem tröôùc noäi dung baøi môùi tröôùc khi ñeán lôùp.
III . HOẠT ĐÔNG DẠY HỌC :
1/Ổn định tình hình lớp : (1ph)
- Ổn định tình hình lớp
- Kiểm tra sĩ số học sinh
2/ Kiểm tra bài cũ :
3/ Giảng bài mới :
* Giới thiệu bài mới : (2ph)
Tin học là một môn học mới mẻ đối với các em bước vào cấp 2. Tuy nhiên các em cũng đã biết rằng
tin học có vai trò rất quan trọng trong sự phát triển của loài người. Càng ngày máy tính điện tử càng hiện
đại và bổ trợ cho con người rất nhiều trong công việc. Máy tính điện tử là thiết bị kỹ thuật hiện đại nhằm để
lưu trữ và xử lí thông tin. Bài học hôm nay sẽ giúp các em biết được mối liên hệ giữa thông tin và tin học.
* Tiến trình tiết dạy :
Tg Hoạt động của Giáo Viên Hoạt động của Học sinh Nội dung
Hoạt động 1 : Thông tin là gì?
8
ph
GV đưa ra các ví dụ:
- Ở trường, các bạn cán sự lớp
muốn biết thông tin, kế hoạch
hoạt động để thông báo cho các
bạn trong lớp hay biết lịch trực
của sao đỏ thì thường đọc ở đâu?
- Hàng ngày các em đọc sách báo,
xem Tivi, … ta tiếp thu được điều
gì?
- Các biểu hiện khi trời sắp mưa là
gì?
Tất cả: Các thông báo, tin tức, sự
kiện, các hiện tượng tự nhiên, …
được gọi chung là: thông tin.
Vậy các em có thể nêu một khái
niệm chung nhất về thông tin là
gì?
GV: Hằng ngày đến lớp các em
- Ở bảng thông báo hay ở bản
tin của trường.
- Biết được thêm nhiều tin tức,
nhiều điều mới, hay,…
- Mây đen, sấm chớp, gió mạnh,
- Thông tin là tất cả những gì
đem lại sự hiểu biết về thế giới
xung quanh (sự vật, sự kiện, …)
và về chính con người.
1. Thông tin là gì?
Khái niệm: Thông tin là tất
cả những gì đem lại sự hiểu
biết về thế giới xung quanh
(sự vật, sự kiện, …) và về
chính con người.
Giáo viên: Nguyễn Thị Thu Thảo
Trang 1
Giáo án tin học lớp 6 - Trang 2
Giáo án tin học lớp 6 - Người đăng: nttthao-tt10-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Giáo án tin học lớp 6 9 10 474