Ktl-icon-tai-lieu

Giáo án tin học tiểu học

Được đăng lên bởi Hien Nguyen
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 206 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tröôøng Tieåu hoïc soá 1Tam Quan Nam
Tuaàn 1
Tieát 1

Naêm hoïc 2011 – 2012
Thöù 4 ngaøy 17 thaùng 08 naêm 2011

Chöông 1:
Baøi 1:

LAØM QUEN VÔÙI MAÙY TÍNH
NGÖÔØI BAÏN MÔÙI CUÛA EM

I. Muïc tieâu:
1. Kieán thöùc: HS laøm quen vôùi maùy tính, nhaän bieát ñöôïc caùc boä phaän quan troïng cuûa moät
maùy vi tính.
2. Kyõ naêng: Taïo cho hoïc sinh moät tö duy tröøu töôïng, tö duy logic.
3. Thaùi ñoä: HS taäp trung laéùng nghe, yeâu thích khi laøm vieäc vôùi maùy tính, ham muoán tìm toøi,
khaùm phaù maùy tính, ñoàng thôøi xem maùy tính nhö ngöôøi baïn môùi cuûa em.
II. Chuaån bò:
1. Chuaån bò cuûa giaùo vieân: Giaùo aùn vaø hình aûnh minh hoïa treân khoå giaáy lôùn.
2. Chuaån bò cuûa hoïc sinh: Saùch giaùo khoa ñeå tham khaûo.
III. Hoaït ñoäng daïy hoïc:
1. OÅn ñònh lôùp: (1’)
2. Giaûng baøi môùi: (31’)
2.1. Giôùi thieäu baøi môùi: (1’) Töø nay caùc em seõ ñöôïc laøm quen vôùi moät moân hoïc môùi laø moân
tin hoïc vaø coù theâm moät ngöôøi baïn môùi ñoù laø chieác maùy vi tính. Ngöôøi baïn môùi cuûa em coù nhöõng
ñöùc tính gì vaø laøm vieäc nhö theá naøo, nhöõng tieát hoïc trong chöông trình naøy seõ giuùp caùc em tìm
hieåu ñöôïc ñieàu ñoù.
2.2. Tieán trình baøi daïy:
Thôø
i
Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân
Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh
gian
Hoaït ñoäng 1: Giôùi thieäu maùy tính:
13’
? Trong lôùp mình ai ñaõ töøng ñöôïc tieáp xuùc  Traû lôøi.
vôùi maùy vi tính roài.
? Nhö vaäy neáu caùc em xem maùy tính nhö  Maùy tính coù nhöõng ñöùc tính quyù nhö
moät ngöôøi baïn thì em thaáy ngöôøi baïn môùi laøm vieäc raát nhanh nheïn, chính xaùc vaø
cuûa mình coù nhöõng ñöùc tính gì.
khoâng bieát meät moûi, …
GV toång hôïp yù kieán cuûa HS vaø ñöa ra keát  Laéng nghe giaùo vieân giaûng baøi vaø
luaän: Maùy tính – Ngöôøi baïn môùi cuûa em coù cheùp baøi vaøo vôû.
nhieàu ñöùc tính quyù nhö: chaêm laøm, laøm
ñuùng, laøm nhanh vaø thaân thieän.
 Maùy tính giuùp em chôi troø chôi, nghe
? Vôùi nhöõng ñöùc tính ñoù, maùy tính seõ giuùp nhaïc, soaïn thaûo vaên baûn, lieân laïc vôùi
caùc em laøm nhöõng coâng vieäc gì.
ngöôøi thaân, ñoïc
baùo,…
 Laéng nghe GV keát luaän vaø ghi baøi.
GV: Toång keát caùc yù kieán cuûa HS vaø khaúng
ñònh laïi (ghi baûng): Maùy tính giuùp caùc em
hoïc baøi, hoïc laøm toaùn, hoïc veõ, soaïn thaûo
vaên baûn, tìm hieåu theá giôùi xung quanh, lieân
laïc vaø trao ñoåi vôùi baïn beø trong nöôùc vaø
quoác teá. Maùy tính cuõng seõ cuøng em tham gia - Quan saùt tranh vaø phaân bieät maùy tính
caùc troø chôi boå ích vaø lyù thuù.
xaùch tay vôùi maùy tính ñeå baøn.
-...
Tröôøng Tieåu hoïc soá 1Tam Quan Nam Naêm hoïc 2011 – 2012
Tuaàn 1 Thöù 4 ngaøy 17 thaùng 08 naêm 2011
Tieát 1
Chöông 1:
LAØM QUEN VÔÙI MAÙY TÍNH
Baøi 1:
NGÖÔØI BAÏN MÔÙI CUÛA EM
I. Muïc tieâu:
1. Kieán thöùc: HS laøm quen vôùi maùy tính, nhaän bieát ñöôïc caùc boä phaän quan troïng cuûa moät
maùy vi tính.
2. Kyõ naêng: Taïo cho hoïc sinh moät tö duy tröøu töôïng, tö duy logic.
3. Thaùi ñoä: HS taäp trung laéùng nghe, yeâu thích khi laøm vieäc vôùi maùy tính, ham muoán tìm toøi,
khaùm phaù maùy tính, ñoàng thôøi xem maùy tính nhö ngöôøi baïn môùi cuûa em.
II. Chuaån bò:
1. Chuaån bò cuûa giaùo vieân: Giaùo aùn vaø hình aûnh minh hoïa treân khoå giaáy lôùn.
2. Chuaån bò cuûa hoïc sinh: Saùch giaùo khoa ñeå tham khaûo.
III. Hoaït ñoäng daïy hoïc:
1. OÅn ñònh lôùp: (1’)
2. Giaûng baøi môùi: (31’)
2.1. Giôùi thieäu baøi môùi: (1’) Töø nay caùc em seõ ñöôïc laøm quen vôùi moät moân hoïc môùi laø moân
tin hoïc vaø coù theâm moät ngöôøi baïn ùi ñoù laø chieác maùy vi tính. Ngöôøi baïn môùi cuûa em coù nhöõng
ñöùc tính vaø laøm vieäc nhö th naøo, nhöõng tieát hoïc trong chöông trình naøy seõ giuùp caùc em tìm
hieåu ñöôïc ñieàu ñoù.
2.2. Tieán trình baøi daïy:
Thôø
i
gian
Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh
Hoaït ñoäng 1: Giôùi thieäu maùy tính:
13’
? Trong lôùp mình ai ñ töøng ñöôïc tieáp xuùc
vôùi maùy vi tính roài.
? Nhö vaäy neáu caùc em xem maùy tính nhö
moät ngöôøi baïn thì em thaáy ngöôøi baïn môùi
cuûa mình coù nhöõng ñöùc tính gì.
GV toång hôïp kieán cuûa HS v ñöa ra keát
luaän: Maùy tính Ngöôøi baïn môùi cuûa em coù
nhieàu ñöùc tính quyù nhö: chaêm laøm, laøm
ñuùng, laøm nhanh vaø thaân thieän.
? Vôùi nhöõng ñöùc tính ñoù, maùy tính s giuùp
caùc em laøm nhöõng coâng vieäc gì.
GV: Toång keát caùc kieán cuûa HS v khaúng
ñònh laïi (ghi baûng): Maùy tính giuùp caùc em
hoïc baøi, hoïc laøm toaùn, hoïc veõ, soaïn thaûo
vaên baûn, tìm hieåu theá giôùi xung quanh, lieân
laïc vaø trao ñoåi vôùi baïn beø trong ôùc vaø
quoác teá. Maùy tính cuõng seõ cuøng em tham gia
caùc troø chôi boå ích vaø lyù thuù.
- C nhieàu loaïi maùy tính khaùc nhau. Hai
loaïi thöôøng thaáy laø maùy tính xaùch tay v
maùy tính ñeå baøn.
Traû lôøi.
Maùy tính coù nhöõng ñöùc tính qu nhö
laøm vieäc raát nhanh nheïn, chính xaùc vaø
khoâng bieát meät moûi, …
Laéng nghe giaùo vieân giaûng baøi vaø
cheùp baøi vaøo vôû.
Maùy tính giuùp em chôi tr chôi, nghe
nhaïc, soaïn thaûo vaên baûn, lieân laïc vôùi
ngöôøi thaân, ñoïc
baùo,…
Laéng nghe GV keát luaän vaø ghi baøi.
- Quan saùt tranh vaø phaân bieät maùy tính
xaùch tay vôùi maùy tính ñeå baøn.
Giáo án tin học tiểu học - Trang 2
Giáo án tin học tiểu học - Người đăng: Hien Nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Giáo án tin học tiểu học 9 10 87