Ktl-icon-tai-lieu

Giáo án Toán 8 tự chọn

Được đăng lên bởi daovantuyen1980
Số trang: 44 trang   |   Lượt xem: 1843 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Giáo án tự chọn Toán 8

Năm học 2010 – 2011

Ngày soạn: 21/08/2010

CHỦ ĐỀ 1 : PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA ĐA THỨC
Tiết 1: ÔN TẬP PHÉP NHÂN ĐƠN THỨC.
CỘNG TRỪ ĐƠN THỨC, ĐA THỨC.
1.Mục tiêu:
- Biết và nắm chắc cách nhân đơn thức, cách cộng, trừ đơn thức, đa thức.
- Hiểu và thực hiện được các phép tính trên một cách linh hoạt.
- Có kĩ năng vận dụng các kiến thức trên vào bài toán tổng hợp.
2. Các tài liệu hổ trợ
- SGK, giáo án.
- SGK, SBT, SGV Toán 7.
3. Nội dung
a) Bài học: ÔN TẬP PHÉP NHÂN ĐƠN THỨC. CỘNG TRỪ ĐƠN

THỨC, ĐA THỨC
b) Các hoạt động:
* Hoạt động 1: Ôn tập phép nhân đơn thức.
HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
NỘI DUNG
GV: Điền vào chổ trống
1. Ôn tập phép nhân đơn thức
1
m n
m n
x1 = x;
x =...; x .x = ...;  x  = ...
xm.xn = xm + n;
HS: x1 = x; xm.xn = xm + n;  x m  n = xm.n
 x m  n = xm.n
GV: Để nhân hai đơn thức ta làm như thế
nào?
HS: Để nhân hai đơn thức, ta nhân các hệ
số với nhau và nhân các phần biến với
nhau.
Ví dụ 1: Tính 2x4.3xy
GV: Tính 2x4.3xy
Giải:
HS: 2x4.3xy = 6x5y
2x4.3xy = 6x5y
GV: Tính tích của các đơn thức sau:
1
Ví dụ 2: T ính t ích của các đơn thức sau:
a)  3 x5y3 và 4xy2
1 5 3

a)
x y và 4xy2
1 3
3
b) 4 x yz và -2x2y4
1
b) 4 x3yz và -2x2y4
HS: Trình bày ở bảng
1
4
Giải:
a)  3 x5y3.4xy2 =  3 x6y5
1 5 3
4 6 5
2


a)
x
y
.4xy
=
xy
1
 1
3
3
b) 4 x3yz. (-2x2y4) = 2 x5y5z
1
 1
b) 4 x3yz. (-2x2y4) = 2 x5y5z
* Hoạt động 2: Ôn tập phép cộng, trừ đơn thức, đa thức.
HOẠT ĐỘNG
NỘI DUNG
Trang 1

Giáo án tự chọn Toán 8

Năm học 2010 – 2011

GV: Để cộng, trừ đơn thức đồng dạng ta
làm thế nào?
HS: Để cộng, trừ đơn thức đồng dạng ta
cộng, trừ các hệ số với nhau và giữ
nguyên phần biến.
GV: Tính: 2x3 + 5x3 – 4x3
HS: 2x3 + 5x3 – 4x3 = 3x3
GV: Tính a) 2x2 + 3x2 2

1
2

x2

2

HS: a) 2x + 3x -

1
2

2

x =

9
2

Ví dụ 2: Tính a) 2x2 + 3x2 -

2

x

b) -6xy2 – 6 xy2 = -12xy2
GV: Cho hai đa thức
M = x5 -2x4y + x2y2 - x + 1
N = -x5 + 3x4y + 3x3 - 2x + y
Tính M + N; M – N
HS: Trình bày ở bảng
M + N = (x5 -2x4y + x2y2 - x + 1) + (-x5
+ 3x4y + 3x3 - 2x + y)
= x5 -2x4y + x2y2 - x + 1- x5 + 3x4y + 3x3
- 2x + y
= (x5- x5)+( -2x4y+ 3x4y) + (- x+2x) +
x2y2+ 1+ y+ 3x3
= x4y + x + x2y2+ 1+ y+ 3x3
M - N = (x5 -2x4y + x2y2 - x + 1) - (-x5 +
3x4y + 3x3 - 2x + y)
= 2x5 -5x4y+ x2y2 +x - 3x3 –y + 1

1
2

Giải
1
2

9

x2 = 2 x2

b) -6xy2 – 6 xy2 = -12xy2
3. Cộng, trừ đa thức
Ví dụ: Cho hai đa thức
M = x5 -2x4y + x2y2 - x + 1
N = -x5 + 3x4y + 3x3 - 2x + y
Tính M + N; M – N
Giải:
M + N = (x5 -2x4y + x2y2 - x + 1) + (-x5 +
3x4y + 3x3 - 2x + y)
= x5 -2x4y + x2y2 - x + 1- x...
Giáo án tự chọn Toán 8 Năm học 2010 – 2011
Ngày soạn: 21/08/2010
CHỦ ĐỀ 1 : PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA ĐA THỨC
Tiết 1: ÔN TẬP PHÉP NHÂN ĐƠN THỨC.
CỘNG TRỪ ĐƠN THỨC, ĐA THỨC.
1.Mục tiêu:
- Biết và nắm chắc cách nhân đơn thức, cách cộng, trừ đơn thức, đa thức.
- Hiểu và thực hiện được các phép tính trên một cách linh hoạt.
- Có kĩ năng vận dụng các kiến thức trên vào bài toán tổng hợp.
2. Các tài liệu hổ trợ
- SGK, giáo án.
- SGK, SBT, SGV Toán 7.
3. Nội dung
a) Bài học: ÔN TẬP PHÉP NHÂN ĐƠN THỨC. CỘNG TRỪ ĐƠN
THỨC, ĐA THỨC
b) Các hoạt động:
* Hoạt động 1: Ôn tập phép nhân đơn thức.
HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS NỘI DUNG
GV: Điền vào chổ trống
x
1
=...; x
m
.x
n
= ...;
n
m
x
= ...
HS: x
1
= x; x
m
.x
n
= x
m + n
;
n
m
x
= x
m.n
GV: Để nhân hai đơn thức ta làm như thế
nào?
HS: Để nhân hai đơn thức, ta nhân các hệ
số với nhau và nhân các phần biến với
nhau.
GV: Tính 2x
4
.3xy
HS: 2x
4
.3xy = 6x
5
y
GV: Tính tích của các đơn thức sau:
a)
3
1
x
5
y
3
và 4xy
2
b)
4
1
x
3
yz và -2x
2
y
4
HS: Trình bày ở bảng
a)
3
1
x
5
y
3
.4xy
2
=
3
4
x
6
y
5
b)
4
1
x
3
yz. (-2x
2
y
4
) =
2
1
x
5
y
5
z
1. Ôn tập phép nhân đơn thức
x
1
= x;
x
m
.x
n
= x
m + n
;
n
m
x
= x
m.n
Ví dụ 1: Tính 2x
4
.3xy
Giải:
2x
4
.3xy = 6x
5
y
Ví dụ 2: T ính t ích của các đơn thức sau:
a)
3
1
x
5
y
3
và 4xy
2
b)
4
1
x
3
yz và -2x
2
y
4
Giải:
a)
3
1
x
5
y
3
.4xy
2
=
3
4
x
6
y
5
b)
4
1
x
3
yz. (-2x
2
y
4
) =
2
1
x
5
y
5
z
* Hoạt động 2: Ôn tập phép cộng, trừ đơn thức, đa thức.
HOẠT ĐỘNG NỘI DUNG
Trang 1
Giáo án Toán 8 tự chọn - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo án Toán 8 tự chọn - Người đăng: daovantuyen1980
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
44 Vietnamese
Giáo án Toán 8 tự chọn 9 10 768