Ktl-icon-tai-lieu

Giáo án toán 8

Được đăng lên bởi Sói Nhóc
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 609 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Ngày soạn:
Tuần: 30.
Người soạn: Nguyễn Hương Thu
Lớp: 8C

Ngày giảng dạy:20/3/2015
Bộ môn: Toán

Chương IV: Bất phương trình trình bậc nhất một ẩn
Tiết 60: Bất phương trình một ẩn
A. Mục tiêu:



Học sinh được giới thiệu về bất phương trình một ẩn, biết kiểm tra một số có là
nghiệm của bất phương trình một ẩn hay không?
Biết viết dưới dạng kí hiệu và biểu diễn trên trục số tập nghiệm của các bất phương



trình dạng x < a: x > a; x a, x a.
Hiểu được khái niệm hai bất phương trình tương đương.







B. Chuẩn bị
GV: Máy chiếu, giáo án.
HS: SGK, vở ghi, kiến thức " Giải bài toán bằng cách lập phương trình".

C. Nội dung dạy học:
Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh

Ghi bảng

Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ:
(10 phút):
Mời một học sinh lên viết tính
chất tổng quát Liên hệ giữa thứ
tự và phép nhân.

Tính chất tổng quát Liên hệ giữa
thứ tự và phép nhân:
Với ba số a, b, c
TH1: c > 0, ta có:
Nếu a < b thì ac < bc; nếu
thì ac



ab

bc.

Nếu a > b thì ac > bc; nếu a



b thì

HS: Viết t/c tổng
quát lên bảng.

ac



bc.

TH2: c < 0, ta có:
Nếu a < b thì ac > bc; nếu
Nhìn vào t/c tổng quát, mời học
sinh phát biểu bằng lời.

thì ac



ab

bc.



Nếu a > b thì ac < bc; nếu a b thì
ac



bc.

Học sinh phát biểu bằng lời:

Phát biểu tính chất bắc cầu của
thứ tự: a > b, b > c nên a > c.
Học sinh làm bài tập trong
phiếu. Một học sinh khác làm
bài tập trên bảng phụ.
Bài 1: So sánh a và b nếu:

TH1: Khi nhân cả hai vế của bđt
với một số dương thì ta được bđt
mới cùng chiều với bđt đã cho.
TH2: Khi nhân cả hai vế của bđt cới HS: lên bảng
một số âm thì ta được bđt mới
chữa bài 1 và 2.
ngược chiều với bđt đã cho.
Học sinh làm bài tập:

a) a + 5 < b + 5
b) -3a > - 3b
c) -2a + 3
d) 5a - 6





-2b + 3

5b - 6

Bài 1:
a) a < b vì cộng cả hai vế của bđt với (-

5).
b) a < b vì nhân cả hai vế của bđt với

1
3
c) -2a



-2b (1) vì cộng cả hai vế của
bđt với -3. Nhân cả hai vế của bđt (1)

Bài 2: Cho a < b, so sánh:
a) 2a + 1 với 2b + 1.
b) 2a + 1 với 2b + 3.

với
d) 5a

1
2



, ta được: a



b.

5b (2) vì cộng cả hai vế của bđt
với -6. Nhân cả hai vế của bđt (2) với

1
5

, ta được: a



b.

Bài 2:

GV: Ghi "Tiết
60: Bất phương
trình một ẩn" ở
Nhân cả hai vế của bđt với 2>0 ta
giữa bảng. Ghi
có: 2a < 2b.
Cộng cả hai vế của bđt trên với 1, ta 1. Mở đầu.
có: 2a + 1 < 2b + 1.
a) Ta có: a < b (1)

Hoạt động 2: Mở đầu (10
phút)
Bài toán: Nam có 25000 đồng.
Nam muốn mua một cái bút giá
4000đồng và một số quyển vở
giá 2200đồng một quyển. Tính
số quyển vở N...
Ngày soạn:
Tuần: 30.
Người soạn: Nguyễn Hương Thu
Lớp: 8C Ngày giảng dạy:20/3/2015
Bộ môn: Toán
Chương IV: Bất phương trình trình bậc nhất một ẩn
Tiết 60: Bất phương trình một ẩn
A. Mục tiêu:
Học sinh được giới thiệu về bất phương trình một ẩn, biết kiểm tra một số có là
nghiệm của bất phương trình một ẩn hay không?
Biết viết dưới dạng kí hiệu và biểu diễn trên trục số tập nghiệm của các bất phương
trình dạng x < a: x > a; x
a, x
a.
Hiểu được khái niệm hai bất phương trình tương đương.
B. Chuẩn bị
GV: Máy chiếu, giáo án.
HS: SGK, vở ghi, kiến thức " Giải bài toán bằng cách lập phương trình".
C. Nội dung dạy học:
Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Ghi bảng
Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ:
(10 phút):
Mời một học sinh lên viết tính
chất tổng quát Liên hệ giữa thứ
tự và phép nhân.
Tính chất tổng quát Liên hệ giữa
thứ tự và phép nhân:
Với ba số a, b, c
TH1: c > 0, ta có:
Nếu a < b thì ac < bc; nếu
a b
thì ac
bc.
Nếu a > b thì ac > bc; nếu a
b thì
HS: Viết t/c tổng
quát lên bảng.
Giáo án toán 8 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo án toán 8 - Người đăng: Sói Nhóc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Giáo án toán 8 9 10 246