Ktl-icon-tai-lieu

giáo án toán 9

Được đăng lên bởi THIEN
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 1445 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Giáo án Toán 9
Ngày soạn: 01/11/2013
Tuần 14

Ngày dạy:
Tiết 27

HỆ SỐ GÓC CỦA ĐƯỜNG THẲNG y = ax + b ( a ≠ 0 )
I.

MỤC TIÊU:
1. Kiến thức: nắm vững khái niệm góc tạo bởi đường thẳng y = ax + b ( a ≠ 0 ) và trục Ox, khái
niệm hệ số góc của đường thẳng y = ax + b và hiểu được rằng hệ số góc của đường thẳng liên
quan mật thiết với góc tạo bởi đường thẳng đó và trục Ox.
2. Kỹ năng: Tính góc α hợp với đường thẳng y = ax + b và trục Ox trong trường hợp hệ số a>0
theo công thức a = tan α .Trường hợp a<0 có thể tính góc α một cách gián tiếp.
3. Thái độ: cẩn thận, hợp tác.
II.
CHUẨN BỊ:
1. Gv: sgk, giáo án, thước thẳng có chia khoảng, phấn màu, bảng phụ, máy tính.
2. Hs: chuẩn bị dụng cụ, chuẩn bị bài
III.
PHƯƠNG PHÁP:
Phương pháp vấn đáp
IV.
TIẾN TRÌNH GIỜ DẠY:
1. Ổn định lớp (1 phút)
y
2. Kiểm tra bài cũ ( 5 phút)
Vẽ trên cùng hệ trục tọa độ đồ thị ba hàm số: y = 0,5x+2; y=x+2 ; y=2x+2.
y=ax+b
3. Bài mới:
Gv đặt vấn đề (4 phút) : Khi vẽ đường thẳng y = ax + b ( a ≠ 0 ) trên mp tọa độ Oxy,
gọi giao điểm của đường thẳng này với trục Ox là A, thì đt tạo với trục Ox
O
x
bốn góc phân biệt có đỉnh chung là A.
A
Lấy T là điểm thuộc đt và có tung độ dương.
Vậy góc tạo bởi đt y = ax + b ( a ≠ 0 ) và trục Ox là góc nào?
Và góc đó có phụ thuộc vào hệ số của hàm số không?
HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ
NỘI DUNG CẦN ĐẠT
Hoạt động 1: Khái niệm hệ số góc của đường thẳng y = ax + b ( a ≠ 0 ) (20 phút)
Gv đưa hình 10a sgk rồi nêu k/n về góc tạo bởi đt
y trục Ox như sgk.
y = ax + b ( a ≠ 0 ) và
T

y=ax+b

* Khi a>0 thì góc α có độ lớn ntn?
Hs: a>0 thì α là góc nhọn.
O

A

a.

Góc tạo bởi đường thẳng y
= ax + b và trục Ox:

a>0

x

Gv đưa tiếp hình 10b sgk y/c hs xác định góc α
trên hình và nêu nhậny xét về độ lớn góc α khi a<0.
T

Hs: Khi a<0 thì góc α là góc tù.
Gv: Nếu trên cùng mp tọa độ 2 đt song song tạo với
trục Ox các góc ntn?O
x
A
Hs: hai góc bằng nhau
y=ax+b
a = a' ⇔α =α '

a<0

Trang 1

Giáo án Toán 9
Gv y/c hs quan sát hình 11, hs đọc hệ số a các hàm
số , tung độ góc
Hs: có hệ số a khác nhau và chúng cắt nhau ở tung
độ góc.
y=2x+2
Gv: Khi hệ số a>0 thì α nhọn.
vậy
khi a tăng thì
y
y=x+2
ntn?
Hs: khi a tăng thì α tăng ( α < 900)
2

y=0.5x+2
-4

b.
Hệ số góc:
Các đường thẳng có cùnh hệ số a (a là hệ số của x)
thì tạo với trục Ox các góc bằng nhau.

x

O

-1 hs xác định hệ số a của
Gv đưa hình 11b. Yêu-2 cầu
ba hàm số rồi so sánh mối quan hệ giữa hệ số và
góc β

Khi a<0 thì góc α là góc tù.

• Trường hợp a > 0
y = 0.5 x + 2 có a1 = 0.5 > 0

Hs trả lời – nhận xét

y = x+2

có ...
Giáo án Toán 9
Ngày soạn: 01/11/2013 Ngày dạy:
Tuần 14 Tiết 27
HỆ SỐ GÓC CỦA ĐƯỜNG THẲNG y = ax + b (
0a
)
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức: nắm vững khái niệm góc tạo bởi đường thẳng y = ax + b (
0a
) và trục Ox, khái
niệm hệ số góc của đường thẳng y = ax + b và hiểu được rằng hệ số góc của đường thẳng liên
quan mật thiết với góc tạo bởi đường thẳng đó và trục Ox.
2. Kỹ năng: Tính góc
α
hợp với đường thẳng y = ax + b và trục Ox trong trường hợp hệ số a>0
theo công thức
tana
α
=
.Trường hợp a<0 có thể tính góc
α
một cách gián tiếp.
3. Thái độ: cẩn thận, hợp tác.
II. CHUẨN BỊ:
1. Gv: sgk, giáo án, thước thẳng có chia khoảng, phấn màu, bảng phụ, máy tính.
2. Hs: chuẩn bị dụng cụ, chuẩn bị bài
III. PHƯƠNG PHÁP:
Phương pháp vấn đáp
IV. TIẾN TRÌNH GIỜ DẠY:
1. Ổn định lớp (1 phút)
2. Kiểm tra bài cũ ( 5 phút)
Vẽ trên cùng hệ trục tọa độ đồ thị ba hàm số: y = 0,5x+2; y=x+2 ; y=2x+2.
3. Bài mới:
Gv đặt vấn đề (4 phút) : Khi vẽ đường thẳng y = ax + b (
0a
) trên mp tọa độ Oxy,
gọi giao điểm của đường thẳng này với trục Ox là A, thì đt tạo với trục Ox
bốn góc phân biệt có đỉnh chung là A.
Lấy T là điểm thuộc đt và có tung độ dương.
Vậy góc tạo bởi đt y = ax + b (
0a
) và trục Ox là góc nào?
Và góc đó có phụ thuộc vào hệ số của hàm số không?
HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ NỘI DUNG CẦN ĐẠT
Hoạt động 1: Khái niệm hệ số góc của đường thẳng y = ax + b (
0a
) (20 phút)
Gv đưa hình 10a sgk rồi nêu k/n về góc tạo bởi đt
y = ax + b (
0a
) và trục Ox như sgk.
* Khi a>0 thì góc
α
có độ lớn ntn?
Hs: a>0 thì
α
là góc nhọn.
Gv đưa tiếp hình 10b sgk y/c hs xác định góc
α
trên hình và nêu nhận xét về độ lớn góc
α
khi a<0.
Hs: Khi a<0 thì góc
α
là góc tù.
Gv: Nếu trên cùng mp tọa độ 2 đt song song tạo với
trục Ox các góc ntn?
Hs: hai góc bằng nhau
' 'a a
α α
= =
a. Góc tạo bởi đường thẳng y
= ax + b và trục Ox:
a > 0
a < 0
Trang 1
A
O x
y
y=ax+b
A
O
x
y
y=ax+b
T
A
O
x
y
y=ax+b
T
giáo án toán 9 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
giáo án toán 9 - Người đăng: THIEN
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
giáo án toán 9 9 10 217