Ktl-icon-tai-lieu

giáo án toán 9

Được đăng lên bởi bangoc83
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 420 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TËp thÓ líp 9D kÝnh chµo c¸c
thÇy, c« gi¸o vÒ dù giê!

KiÓm tra bµi cò
Nªu ®Þnh nghÜa c¨n bËc hai cña mét sè a kh«ng ©m?
C¨n bËc hai cña mét sè a kh«ng ©m lµ sè x, sao cho x2 = a
Sè nh thÕ nµo míi cã c¨n bËc hai? Mçi sè nh vËy cã mÊy c¨n bËc hai?
Sè a kh«ng ©m míi cã c¨n bËc hai .
+ a > 0 cã hai c¨n bËc hai lµ

a

vµ - a

+ a = 0 cã mét c¨n bËc hai chÝnh lµ 0.
+ a < 0 kh«ng cã c¨n bËc hai

TiÕt 15:
1/ Kh¸i niÖm c¨n bËc ba:

C¨n bËc ba

Bµi
MétC¨n
ngêibËc
thî cÇn
§Þnhto¸n:
nghÜa:
ba lµm
cña m«t sè a lµ sè x sao cho x3 = a.
mét thïng h×nh lËp ph¬ng chøa
®
®óng 64
lÝt nbËc
íc. Hái
êi thî
VÝîcdô:
C¨n
ba ng
cña
8 lµ 2, v× 23 = 8
®ã ph¶i chän ®é dµi c¹nh thïng lµ bao nhiªu ®Ò xi mÐt?

bËcc¹nh
ba cña
lµ lµ
- 5,
v× (-5)3 = -125.
Gi¶i: GäiC¨n
®é dµi
cña-125
thïng
x (dm).
3 = 64 => x = 4 3(v× 43 = 64)
Theo bµiC¨n
ra, ta
cã:
x
bËc ba cña 0 lµ 0, v× 0 = 0
VËy
dµi c¹nh
thïng
lµ 4bËc
(dm)
VËy ®é
nh÷ng
sè nµocña
míi
cã c¨n
ba? Mçi sè cã bao nhiªu
c¨n bËc ba?
3
*Mçi
sè64,
a ®Òu
métbËc
c¨nba
bËc
ba.KÝ
Tõ 43 =
ngêicãtaduy
nãinhÊt
4 lµ c¨n
cña
64. hiÖu: a
3 sè)3a =
VËy
bËc
ba cña
sè x nh thÕ nµo?
Theoc¨n
®Þnh
nghÜa
th× (mét
a lµ.....?
Chó ý: (

3

a

)3 = 3 3aa3 3 ==.....?
a

VËy mçi sè a > 0, a = 0, a < 0 th× c¨n bËc ba cña nã lµ sè nh thÕ nµo?

NhËn xÐt: + C¨n bËc ba cña sè d¬ng lµ sè d¬ng.
+ C¨n bËc ba cña sè ©m lµ sè ©m
+ C¨n bËc ba cña 0 lµ 0.

C¨n bËc ba

TiÕt 15:
?1

T×m c¨n bËc ba cña c¸c sè sau:

a) 27

b) - 64
3

Gi¶i mÉu:
3

3

3

c)
3

3

( 4)3

=-4

27  3

 64
1 =
125

=
3

3

1
1 3
( ) =
5
5

1
125

TiÕt 15:

C¨n bËc ba

Nªu sù kh¸c nhau gi÷a c¨n bËc hai vµ c¨n bËc ba ?
C¨n bËc ba:
C¨n bËc hai:
Nh÷ng sè kh«ng ©m míi c¨n bËc hai
+ a > 0 cã hai c¨n bËc hai lµ a vµ - a
+ a < 0 kh«ng cã c¨n bËc hai

Mäi sè a ®Òu cã duy nhÊt mét c¨n bËc
ba
+ C¨n bËc ba cña sè d¬ng lµ sè d¬ng.
+ C¨n bËc ba cña sè ©m lµ sè ©m

TiÕt 15:

C¨n bËc ba

§iÒn vµo chæ trèng (...) ®Ó hoµn thµnh c¸c tÝnh chÊt sau cña c¨n bËc hai?

a) Víi a, b ≥ 0: a < b <=>

...
a 

...b

b) Víi a, b ≥ 0 =>

b
a.b  ...
...
a

c) a ≥ 0, b > 0 =>

a
...
a

b
...
b

C¨n bËc ba còng cã nh÷ng t/chÊt t¬ng tù . Em h·y viÕt c¸c tÝnh
chÊt ®ã?

C¨n bËc ba

TiÕt 15:
2/ TÝnh chÊt:
a) a < b <=>
3

b)

c) b

3

a 

3

b

a.b  3 a . 3 b

0

ta cã:

3

a
b

3



3

a
b

VÝ dô: a) So s¸nh 2 vµ 3 7
Gi¶i: 2 =

3

b) Rót gän

8

8a 3  5a

3

Gi¶i: Ta cã:

, 8 > 7 nªn 3 8 > 3 7

3

8a 3  5a = 2a – 5a = -3a

?2
3
x
§Þnh
C¨n
cñahai
m«tc¸ch
sè a: lµ sè x sao cho
= a.
1728
: bËc
64 bab»ng
TÝnh nghÜa:

3

3

Chó
sè ...
TËp thÓ líp 9D kÝnh chµo c¸c
thÇy, c« gi¸o vÒ dù giê!
giáo án toán 9 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
giáo án toán 9 - Người đăng: bangoc83
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
giáo án toán 9 9 10 266