Ktl-icon-tai-lieu

Giáo án toán cho trẻ 4 tuổi

Được đăng lên bởi hahung1977pxvn-gmail-com
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 284 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Gi¸o ¸n
i¸o ¸n
lÜnh vùc : ph¸t triÓn nhËn thøc
Ho¹t ®éng: lµm quen víi to¸n
§Ò tµi: d¹y trÎ so s¸nh cao cña 2 ®èi tîng
Chñ ®iÓm : Thùc vËt
Løa tuæi: TrÎ MG 4-5 tuæi.
Thêi gian: 30 phót.
Ngµy d¹y: 2/ 3/ 2012.
Ngêi d¹y: Phïng thÞ §µo
§¬n vÞ: Trêng MÇm non ThÞ TrÊn phó minh.
I. Môc ®Ých yªu cÇu.
1. KiÕn thøc.
- TrÎ biÕtph©n biÖt ®îc sù gièng vµ kh¸c nhau vÒ chiÒu cao cña hai ®èi tîng
2. Kü n¨ng.
- TrÎ biÕt so s¸nh ®îc chiÒu cao cña 2 ®èi tîng, nÕu gi¶i thÝch ®îc kÕt qu¶ so s¸nh.
- TrÎ t×m ra 2 ®èi tîng cã chiÒu cao b»ng nhau kh¸c nhau ®Æt ë xung quanh líp
3- Th¸i ®é
- Chó ý vµ cã ý thøc tham gia c¸c ho¹t ®éng.vµ cã ý thøc ho¹t ®éng
II. ChuÈn bÞ.
1. §å dïng cña c«.
- M¸y chiÕu, 2c©y b»ng nhau mét c©y cao h¬n
Mét sè lo¹i rau,lo¹i cñ cã chiÒu cao b»ng nhau, chiÒu cao kh¸c nhau ®Æt xung quanh
líp .
2. §å dïng cña trÎ.
- Mçi trÎ mét ræ ®å dïng 3 c¸i c©y trong ®ã cã hai c©y nấm vàng và xanh b»ng nhau
mét c©y cao h¬n, 10 cñ cµ rèt cao b»ng nhau , 10 cñ cµ rèt cao kh«ng b»ng nhau, 10
c©y rau c¶i cao thÊp kh¸c nhau
- Mçi trÎ mét tranh c©y xanh, c©y rau cã chiÒu cao kh¸c nhau, bót ch× ,bót s¸p ®ñ cho
trÎ dïng
III. C¸c bíc tiÕn hµnh.
Ho¹t ®éng cña c« Ho¹t ®éng cña
trÎ
1/ æn ®Þnh tæ chøc: -
- Ho¹t c¶nh cuéc Thi hoa hËu cu¶ c¸c loµi c©y
- Hai c« ®ãng lµ hai c©y ®i thi hoa hËu
2/ Néi dung:
a/ ¤n : nhËn biÕt sù gièng vµ kh¸c nhau cña hai ®èi tîng
* Trß ch¬i (H¸i hoa)
- C« phæ biÕn luËt ch¬i
- C« hái trÎ nh÷ng b¹n nµo h¸i ®îc qu¶ sÏ ®øng vÒ bªn c«
§µo cßn ai kh«ng h¸i ®îc qu¶ ®øng vÒ bªn c« Hoa
- Hái trÎ t¹i sao c¸c b¹n bªn c« Hoa kh«ng h¸i ®îc qu¶,
cßn c¸c b¹n ®øng bªn c« §µo l¹i h¸i ®îc qu¶
* Gi¸o Dôc:§Ó cao lín th× c¸c con nhí ph¶i nhí ¨n uèng
®Çy ®ñ c¸c chÊt vµ ¨n tªm nhiÒu hoa qu¶ ®Ó chóng m×nh
cao lín vµ th«ng minh
- §Ó c¶m ¬n c¸c b¹n hai c©y tÆng c¸c b¹n mçi b¹n mét
ræ quµ
- TrÎ xem ho¹t
c¶nh
- TrÎ ch¬i trß ch¬i
-
- TrÎ n¾ng nghe
c« kÓ.
-
Giáo án toán cho trẻ 4 tuổi - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo án toán cho trẻ 4 tuổi - Người đăng: hahung1977pxvn-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Giáo án toán cho trẻ 4 tuổi 9 10 93