Ktl-icon-tai-lieu

Giáo án toán nâng cao 10

Được đăng lên bởi Nguyễn Thị Thanh Nga
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 144 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Trường THPT Lê Hồng Phong
Gi¸o ¸n §¹i
Ngày soạn: 16.11.2014
Tieát 30. §3. MOÄT SOÁ PHÖÔNG TRÌNH QUY VEÀ
PHÖÔNG TRÌNH BAÄC NHAÁT HOAËC BAÄC HAI

sè 10 n©ng cao

I)
Muïc tieâu:
1. Về kiến thức

-Naém ñöôïc nhöõng pp chuû yeáu giaûi vaø bl caùc daïng pt neâu trong baøi hoïc.
2. Về kĩ năng
-Cuûng coá vaø naâng cao kyõ naêng giaûi vaø bieän luaän phöông trình coù chöùa tham soá quy ñöôïc veà pt
baäc nhaát hoaëc baäc hai
3. Về tư duy
-Phaùt trieån tö duy trong quaù trình giaûi vaø bieän luaän phöông trình.
II) Ñoà duøng daïy hoïc:
Giaùo aùn , sgk
III. PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC :
- Cơ bản dùng pp gợi mở vấn đáp thông qua các hoạt động điều khiển tư duy.
VI) Caùc hoaït ñoäng treân lôùp:
1) Ổn định tổ chức
Ngày dạy
Lớp
Sĩ số
10A5
/11/2014
10A6
/11/2014
2)Kieåm tra baøi cuû:
Giaûi bl pt ax+b=0 ? Giaûi bl pt ax2+bx+c=0 ?
3)Baøi môùi: Tieát 1 : muïc 1 vaø 2
Hoaït ñoäng cuûa giáo viên
Hoaït ñoäng cuûa troø

Vắng

X Y 
X= Y vôùi X vaø Y laø hai soá tuøy yù
ax  b  cx  d

Hoạt động 1. Pt daïng:
a)Caùch giaûi 1:
ax  b  cx  d

(1)

 ax+b= (cx+d)
(1a)
 ax  b cx  d
ax  b -(cx  d) (1b)
 

Giaûi 2 pt roài laáy taát caû caùc nghieäm thu ñöôïc.
Ví duï 1:
Giaûi bieän luaän pt :
N¨m häc 2014-2015

+1a)  (m-1)x = m+2

m 2
* Vôùi m 1 , (1a) coù ngh x= m  1
* Vôùi m= 1, (1a)  0x= 3:vngh

NguyÔn ThÞ Thanh Nga

Gi¸o ¸n §¹i sè 10 n©ng cao

Trường THPT Lê Hồng Phong

+1b)  (m+1)x= -m+2

mx - 2  x  m

1)
(1)
GV giaûi thích vaø höôùng
daãn hs laøm ví duï 1 sgk.

 m 2
* Vôùi m -1,(1b)coù ngh x= m  1
* Vôùi m= -1,(1b)  0x= 3:vngh

(1a)
 mx - 2 x  m
 mx - 2 -(x  m) (1b)
Pt(1)  

GV goïi hai hs bieän luaän pt(1a),
pt(1b)
H1 Goïi hs ñieàn vaøo baûng keát luaän nghieäm
Coät cuoái
x=1/2
x= -1/2
m 2
 m 2
m  1 vaø m  1

b)Caùch giaûi 2:
(1)  (mx-2)2=(x+m)2
 (m2-1)x2-6mx+4-m2=0
H2:
gv giaûi thích vaø höôùng
daãn hs laøm hñ 2 sgk.

Bài 25a.
H: Cách

H1
1
m =1 nghieäm cuûa (1) laø x= 2
1
m = -1:ngh cuûa (1) laø x= - 2
m 2
m  1:ngh cuûa (1) laøx1= m  1
 m 2
vaø x2= m  1

H2:
*Khi m= -1,pt trôû thaønh 6x+3=0 coù nghieäm x= -1/2.
*Khi m=1,pt trôû thaønh -6x+3=0 coù nghieäm x=1/2.
*Khi m  1 pt coù  =(m2+2)2>0
Neân noù luoân coù 2 ngh pbieät
m 2
 m 2
x1= m  1 vaø x2= m  1

giải

phương

ax  b  cx  d

trình

?
H: áp dụng giải phương trình trên ?
HD:

dạng

HS: trả lời được hai cách .
Kết luận :
m = 0,

trình

có

một

nghiệm

có

một

nghiệm

1
1

2.
x= m 2

mx  x  1  x  2
 mx  x  1  x  2

  mx  x  1  x  2

phương

m

=

2,

ph...
Trường THPT Hồng Phong Gi¸o ¸n §¹i sè 10 n©ng cao
Ngày soạn: 16.11.2014
Tieát 30. §3. MOÄT SOÁ PHÖÔNG TRÌNH QUY VEÀ
PHÖÔNG TRÌNH BAÄC NHAÁT HOAËC BAÄC HAI
I) Muïc tieâu:
1. V ề kiến thức
-Naém ñöôïc nhöõng pp chuû yeáu giaûi vaø bl caùc daïng pt neâu trong baøi hoïc.
2. V ề kĩ năng
-Cuûng coá vaø naâng cao kyõ naêng giaûi vaø bieän luaän phöông trình coù chöùa tham soá quy ñöôïc veà pt
baäc nhaát hoaëc baäc hai
3. V ề tư duy
-Phaùt trieån tö duy trong quaù trình giaûi vaø bieän luaän phöông trình.
II) Ñoà duøng daïy hoïc:
Giaùo aùn , sgk
III. PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC :
- Cơ bản dùng pp gợi mở vấn đáp thông qua các hoạt động điều khiển tư duy.
VI) Caùc hoaït ñoäng treân lôùp:
1) n định t chc
Lp
Ngày dạy
Sĩ s Vng
10A5 /11/2014
10A6 /11/2014
2)Kieåm tra baøi cuû:
Giaûi bl pt ax+b=0 ? Giaûi bl pt ax
2
+bx+c=0 ?
3)Baøi môùi: Tieát 1 : muïc 1 vaø 2
Hoaït ñoäng cuûa giáo viên Hoaït ñoäng cuûa troø
YX
X=
Y vôùi X vaø Y laø hai soá tuøy yù
Ho t độ ng 1. Pt daïng:
dcxbax
a)Caùch giaûi 1:
dcxbax
(1)
ax+b=
(cx+d)
(1b) d)-(cxbax
(1a) dcxbax
Giaûi 2 pt roài laáy taát caû caùc nghieäm thu ñöôïc.
Ví duï 1:
Giaûi bieän luaän pt :
+1a)
(m-1)x = m+2
* Vôùi m
1 , (1a) coù ngh x=
1m
2m
* Vôùi m= 1, (1a)
0x= 3:vngh
N¨m häc 2014-2015 NguyÔn ThÞ Thanh Nga
Giáo án toán nâng cao 10 - Trang 2
Giáo án toán nâng cao 10 - Người đăng: Nguyễn Thị Thanh Nga
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Giáo án toán nâng cao 10 9 10 404