Ktl-icon-tai-lieu

Giáo án: Truyện An Dương Vương và Mị Châu, Trọng Thủy

Được đăng lên bởi hotroluanvan2013
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 528 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TruyÖn An D¬ng V¬ng vµ MÞ Ch©u, Träng Thuû
Ngêi so¹n: Lª ThÞ Thu H»ng
Ngµy so¹n: 18/9/07
I/ Môc tiªu: Gióp HS
- N¾m ®îc ®Æc trng c¬ b¶n cña truyÒn thuyÕt qua viÖc t×m hiÓu mét t¸c phÈm cô thÓ kÓ vÒ
thµnh Cæ Loa, mèi t×nh MÞ Ch©u – Träng Thuû vµ nguyªn nh©n mÊt níc ¢u L¹c.
- NhËn thøc ®îc bµi häc gi÷ níc ngô trong mét c©u truyÖn t×nh yªu.
II/Ph¬ng tiÖn thùc hiÖn: SGK, SGV, gi¸o ¸n
III/C¸ch thøc tiÕn hµnh: kÕt hîp c¸c PP d¹y häc: diÔn gi¶ng, th¶o luËn nhãm, trao ®æi, tr¶ lêi c¸c
c©u hái
IV/ TiÕn tr×nh d¹y häc
TiÕt 1:
1.æn ®Þnh líp, kiÓm tra sÜ sè (1p)
KiÓm tra bµi cò vµ vë so¹n cña HS (7p)
C©u hái: Lµm râ c¸ch nh×n nhËn vÒ chiÕn tranh bé téc vµ ý nghÜa cña ngêi anh hïng víi sù
ph¸t triÓn céng ®ång trong sö thi “§¨m S¨n”?
2.Bµi míi
Ho¹t ®éng
Néi dung
1. TiÓu dÉn:
2.1. Ho¹t ®éng 1: T×m hiÓu tiÓu dÉn (10p)
+ Giíi thiÖu chung vÒ truyÒn thuyÕt ViÖt Nam:
- 1 HS híng dÉn líp ®äc vµ tãm t¾t tiÓu dÉn
truyÒn thuyÕt ph¶n ¸nh lÞch sö theo c¸ch riªng,
võa thùc, võa h; võa thÇn k× võa ®êi thêng. Nã
g¾n chÆt víi m«i trêng lÞch sö – v¨n ho¸ mµ nã
sinh thµnh vµ ph¸t triÓn.
+ Giíi thiÖu v¾n t¾t khu di tÝch Cæ Loa.
2.2. Ho¹t ®éng 2: T×m hiÓu chung vÒ v¨n b¶n. + XuÊt xø: Cuèi TK 15 trong bé su tËp truyÖn
d©n gian “LÜnh Nam chÝch qu¸i”.
(10p)
2. Văn bản
Yªu cÇu HS đọc v¨n b¶n.
2.1. Bè côc: 2 phÇn.
HS x¸c ®Þnh bè côc v¨n b¶n
P1: ThuËt l¹i qu¸ tr×nh x©y thµnh – chÕ ná
thÇn cña An D¬ng V¬ng nhê sù gióp søc cña Rïa
Vµng.
P2: ThuËt l¹i sù mÊt c¶nh gi¸c cña cha con An
D¬ng V¬ng vµ kÕt côc bi th¶m giµnh cho c¶ ba
ngêi cïng chi tiÕt “ngäc trai – giÕng níc”.
2.3. Ho¹t ®éng 3: Th¶o luËn nhãm vÒ h×nh tîng c¸c nh©n vËt(40p)
HS th¶o luËn c©u hái GV ®a ra (4HS/n).
a. H×nh tîng An D¬ng V¬ng:
- Yªu cÇu HS liÖt kª nh÷ng chi tiÕt liªn quan tíi
An D¬ng V¬ng
- HS tr¶ lêi CH1 trong SGK

2. 2. C¸c nh©n vËt:
a. H×nh tîng An D¬ng V¬ng:
+ Nh÷ng chi tiÕt khi ADV x©y thµnh, chế nỏ.
+ Nh÷ng chi tiÕt cho thÊy sù mÊt c¶nh gi¸c cña
nhµ vua.
+ Nh÷ng chi tiÕt liªn quan tíi hµnh ®éng cña nhµ
vua bªn bê biÓn lóc ®êng cïng.
-> +ADV ®îc gióp ®ì v× «ng cã ý thøc cao
trong viÖc dùng níc vµ gi÷ níc. Nhµ vua dån hÕt
søc ®Ó x©y thµnh nhng kh«ng ®îc. H¬n n÷a, nhµ
vua cßn cã ý thøc ®Ò cao c¶nh gi¸c, chuÈn bÞ vò
khÝ khi giÆc cha tíi. Do vËy, «ng nhËn ®îc sù
gióp ®ì cña Rïa Vµng. Rïa Vµng lµ mét biÓu tîng tîng trng cho sø gi¶ cña thÇn linh tíi gióp ®ì
ngêi hiÒn tµi. §iÒu nµy ®îc b¾t nguån tõ truyÒn
thuyÕt “Con Rång ch¸u Tiªn”, coi tæ tiªn ngêi
ViÖt lµ vÞ thÇn díi níc. (Lh: truyÒn thuyÕt vÒ Hå
G¬m) -> ý nghÜa: §©y lµ chi tiÕ...
TruyÖn An D¬ng V¬ng vµ MÞ Ch©u, Träng Thuû
Ngêi so¹n: Lª ThÞ Thu H»ng
Ngµy so¹n: 18/9/07
I/ Môc tiªu: Gióp HS
- N¾m ®îc ®Æc trng b¶n cña truyÒn thuyÕt qua viÖc t×m hiÓu mét t¸c phÈm thÓ
thµnh Cæ Loa, mèi t×nh MÞ Ch©u – Träng Thuû vµ nguyªn nh©n mÊt níc ¢u L¹c.
- NhËn thøc ®îc bµi häc gi÷ níc ngô trong mét c©u truyÖn t×nh yªu.
II/Ph¬ng tiÖn thùc hiÖn: SGK, SGV, gi¸o ¸n
III/C¸ch thøc tiÕn hµnh: kÕt hîp c¸c PP d¹y häc: diÔn gi¶ng, th¶o luËn nhãm, trao ®æi, tr¶ lêi c¸c
c©u hái
IV/ TiÕn tr×nh d¹y häc
TiÕt 1:
1.æn ®Þnh líp, kiÓm tra sÜ sè (1p)
KiÓm tra bµi cò vµ vë so¹n cña HS (7p)
C©u hái: Lµmc¸ch nh×n nhËn chiÕn tranh bé técý nghÜa cña ngêi anh hïng víi
ph¸t triÓn céng ®ång trong sö thi “§¨m S¨n”?
2.Bµi míi
Ho¹t ®éng Néi dung
2.1. Ho¹t ®éng 1: T×m hiÓu tiÓu dÉn (10p)
- 1 HS híng dÉn líp ®äc vµ tãm t¾t tiÓu dÉn
1. TiÓu dÉn:
+ Giíi thiÖu chung truyÒn thuyÕt ViÖt Nam:
truyÒn thuyÕt ph¶n ¸nh lÞch sö theo c¸ch riªng,
võa thùc, võa h; võa thÇn võa ®êi thêng. Nã
g¾n chÆt víi m«i trêng lÞch v¨n h mµ
sinh thµnh vµ ph¸t triÓn.
+ Giíi thiÖu v¾n t¾t khu di tÝch Cæ Loa.
2.2. Ho¹t ®éng 2: T×m hiÓu chung v¨n b¶n.
(10p)
Yªu cÇu HS đọc v¨n b¶n.
HS x¸c ®Þnh bè côc v¨n b¶n
+ XuÊt xø: Cuèi TK 15 trong su tËp truyÖn
d©n gian “LÜnh Nam chÝch qu¸i”.
2. Văn bn
2.1. Bè côc: 2 phÇn.
P1: ThuËt l¹i qu¸ tr×nh x©y thµnh c ná
thÇn cña An D¬ng V¬ng nhê sù gióp søc cña Rïa
Vµng.
P2: ThuËt l¹i mÊtnh gi¸c cña cha con An
D¬ng V¬ng kÕt côc bi th¶m giµnh cho c ba
ngêi cïng chi tiÕt “ngäc trai – giÕng níc”.
2.3. Ho¹t ®éng 3: Th¶o luËn nhãm h×nh t-
îng c¸c nh©n vËt(40p)
HS th¶o luËn c©u hái GV ®a ra (4HS/n).
a. H×nh tîng An D¬ng V¬ng:
- Yªu cÇu HS liÖt nh÷ng chi tiÕt liªn quan tíi
An D¬ng V¬ng
- HS tr¶ lêi CH1 trong SGK
2. 2. C¸c nh©n vËt:
a. H×nh tîng An D¬ng V¬ng:
+ Nh÷ng chi tiÕt khi ADV x©y thµnh, chế n.
+ Nh÷ng chi tiÕt cho thÊy t c¶nh gi¸c cña
nhµ vua.
+ Nh÷ng chi tiÕt liªn quan tíi hµnh ®éng cña nhµ
vua bªn bê biÓn lóc ®êng cïng.
-> +ADV ®îc gióp ®ì «ng ý thøc cao
trong viÖc dùng níc gi÷ níc. Nvua dån hÕt
søc ®Ó x©y thµnh nhng kh«ng ®îc. H¬n n÷a, nhµ
vua cßn cã ý thøc ®Ò cao cnh gi¸c, chuÈn
khÝ khi giÆc cha tíi. Do vËy, «ng nhËn ®îc
gióp ®ì a Rïa Vµng. Rïa Vµng mét biÓu t-
îng tîng trng cho sø gi¶ cña thÇn linh tíi gióp ®ì
ngêi hiÒn tµi. §iÒu nµy ®îc b¾t nguån truyÒn
thuyÕt “Con Rång ch¸u Tiªn”, coi tiªn ngêi
ViÖt thÇn díi níc. (Lh: truyÒn thuyÕt vÒ
G¬m) -> ý nghÜa: §©y chi tiÕt h cÊu ®Ó nh©n
d©n ta ca ngîi nhµ vua, hµo chiÕn c«ngy
thµnh, chÕ ná, chèng giÆc ngo¹i x©m. Trong quan
niÖm ®a thÇn xa kia, ®Ó ®Ò cao c¸i g× nh©n d©n
g¾n yÕu tè thÇn linh vµo nã.
+ ADV ®· b¶n chÊt cña thï, ®êng
cho con trai ®èi ph¬ng lät vµo lµm néi gi¸n trong
hµng ngò cña m×nh. H¬n n÷a, lóc giÆc ®Õn cßn û
1
Giáo án: Truyện An Dương Vương và Mị Châu, Trọng Thủy - Trang 2
Giáo án: Truyện An Dương Vương và Mị Châu, Trọng Thủy - Người đăng: hotroluanvan2013
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Giáo án: Truyện An Dương Vương và Mị Châu, Trọng Thủy 9 10 414