Ktl-icon-tai-lieu

Giáo án tự chọn 12

Được đăng lên bởi tieudao2003
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 1721 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Gv: Nguyeãn Phöôùc Vónh

Tröôøng THPT Laáp Voø 3
GIÁO ÁN CHỦ ĐỀ BÁM SÁT 12CB

CHỦ ĐỀ 1: DAO ĐỘNG CƠ. SÓNG CƠ
Tiết 01. DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA
Ngày soạn:24/08. Ngày dạy:.................
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:
- Pt dao động: x = Acos(ωt + ϕ)
- Pt vận tốc: v = - ωAsin(ωt + ϕ)
- Pt gia tốc: a = - ω2Acos(ωt + ϕ)
- Tần số góc: ω = 2πf = 2π/T
2. Kỹ năng:
- Giải các bài tập.
II. TIẾN TRÌNH GIẢNG DẠY:
1. Ôn lý thuyết (3’): Nội dung của phần kiến thức trên
2. Giải bài tập:42’
Bài 1: Bài 1.6 trang 4 SBT
Tóm tắt đề bài
Giải
x = 0,05cos(10πt) m
a) A = 0,05m.
ω = 10π
=> T = 2π/T = 0,2s => f = 5Hz
a) A = ? T = ? f = ?
b) vmax = ωA = 10π.0,05 = 1,57m/s; amax = ω2A = (10π)2.0,05 = 49,3m/s2
b) vmax =? amax = ?
c) Pha của dđ là 10πt =3π/4 rad
=> x = 0,05.cos(3π/4) = -0,035m
c) 10πt =3π/4 x = ?
Bài 2: Bài 1.7 trang 4 SBT
Tóm tắt đề bài
A =24cm; T = 4s;
t =0; x0 = -A
a) x = ?
b) t = 0,5s x =? v = ? a = ?
c) x = -12cm; t =? v = ?

Giải
a) x = Acos(ωt + ϕ), ω = 2π/T = π/2 rad/s
x = A cos ϕ = −A
cos ϕ = −1
Khi t = 0 
=> 
v = −ωA sin ϕ = 0
sin ϕ = 0

=> ϕ =π rad

π
t + π)
2
π
b) x = 24cos( .0,5 + π) = –17cm
2
π
π
v = –24. sin( t + π) = 27cm/s ; a = –ω2x = 42cm/s2
2
2
π
π
1
π
c) x =–12 =24cos( t + π)
=>cos( t + π) =– =cos( +π)
2
2
2
3
π
π
π
π
=> t =
=> t = 2/3 s = 0,67s
=> v = – .24.sin( + π) = 33cm/s
2
3
2
3
=> x = 24cos(

Bài 3: Một vật dao động điều hòa có biên độ 6cm, tần số 10Hz, pha ban đầu

π
rad. Gốc tọa độ tại vị trí cân bằng
6

a) Viết biểu thức li độ, vận tốc, gia tốc của vật theo thời gian.
b) Tìm giá trị cực đại của vận tốc, gia tốc.
Tóm tắt đề bài
A=6cm; f =10Hz; φ =
a) x = ?; v = ? ; a = ?
b) vmax = ?; amax = ?

π
rad
6

Giải
a) Ta có: x = Acos(ωt + φ); ω = 2πf = 20π rad/s

π
) cm
6
π
Ta có: v = –ωAsin(20π t + )
6
π
Ta có: a = –ω2Acos(20π t + )
6
=> x = 6cos(20π t +

π
) cm/s
6
π
=> a = –2400π2cos(20π t + ) cm/s2
6
=> v = –120πsin(20π t +

b) Ta có: vmax = ωA = 120π cm/s

CHUÛ ÑEÀ BAÙM SAÙT 12CB

amax = ω2A = 2400π2 cm/s2

trang

1

Gv: Nguyeãn Phöôùc Vónh
Tröôøng THPT Laáp Voø 3
Bài 4: Vật có khối lượng m = 1kg được treo vào đầu dưới của lò xo có độ cứng k = 100N/m. Đầu trên của lò xo được
gắn vào điểm cố định. Ban đầu vật được giữ sao cho lò xo không biến dạng, chọn chiều dương hướng xuống. Buông tự
do để vật dao động điều hòa. Lấy g = 10m/s2. Lập phương trình dao động.
Tóm tắt đề bài
m = 1kg; k = 100N/m;
g = 10m/s2; x = ?

Giải

100
k
=> ω =
= 10 rad/s
m
1...
Gv: Nguyeã n Phöôùc Vónh Tröôøng THPT Laáp Voø 3
GIÁO ÁN CHỦ ĐỀ BÁM SÁT 12CB
CHỦ ĐỀ 1: DAO ĐỘNG CƠ. SÓNG CƠ
Tiết 01. DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA
Ngày soạn:24/08. Ngày dạy:.................
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:
- Pt dao động: x = Acos(ωt + ϕ) - Pt vận tốc: v = - ωAsin(ωt + ϕ)
- Pt gia tốc: a = - ω
2
Acos(ωt + ϕ) - Tần số góc: ω = 2πf = 2π/T
2. Kỹ năng:
- Giải các bài tập.
II. TIẾN TRÌNH GIẢNG DẠY:
1. Ôn lý thuyết (3’): Nội dung của phần kiến thức trên
2. Giải bài tập:42’
Bài 1: Bài 1.6 trang 4 SBT
Tóm tắt đề bài Giải
x = 0,05cos(10πt) m
a) A = ? T = ? f = ?
b) v
max
=? a
max
= ?
c) 10πt =3π/4 x = ?
a) A = 0,05m. ω = 10π => T = 2π/T = 0,2s => f = 5Hz
b) v
max
= ωA = 10π.0,05 = 1,57m/s; a
max
= ω
2
A = (10π)
2
.0,05 = 49,3m/s
2
c) Pha của dđ là 10πt =3π/4 rad => x = 0,05.cos(3π/4) = -0,035m
Bài 2: Bài 1.7 trang 4 SBT
Tóm tắt đề bài Giải
A =24cm; T = 4s;
t =0; x
0
= -A
a) x = ?
b) t = 0,5s x =? v = ? a = ?
c) x = -12cm; t =? v = ?
a) x = Acos(ωt + ϕ), ω = 2π/T = π/2 rad/s
Khi t = 0
cos
sin 0
x A A
v A
ϕ
ω ϕ
= =
= =
=>
cos 1
sin 0
ϕ
ϕ
=
=
=> ϕ =π rad
=> x = 24cos(
2
π
t + π)
b) x = 24cos(
2
π
.0,5 + π) = –17cm
v = –24.
2
π
sin(
2
π
t + π) = 27cm/s ; a = –ω
2
x = 42cm/s
2
c) x =–12 =24cos(
2
π
t + π) =>cos(
2
π
t + π) =–
1
2
=cos(
3
π
+π)
=>
2
π
t =
3
π
=> t = 2/3 s = 0,67s => v = –
2
π
.24.sin(
3
π
+ π) = 33cm/s
Bài 3: Một vật dao động điều hòa có biên độ 6cm, tần số 10Hz, pha ban đầu
π
6
rad. Gốc tọa độ tại vị trí cân bằng
a) Viết biểu thức li độ, vận tốc, gia tốc của vật theo thời gian.
b) Tìm giá trị cực đại của vận tốc, gia tốc.
Tóm tắt đề bài Giải
A=6cm; f =10Hz; φ =
π
6
rad
a) x = ?; v = ? ; a = ?
b) v
max
= ?; a
max
= ?
a) Ta có: x = Acos(ωt + φ); ω = 2πf = 20π rad/s
=> x = 6cos(20π t +
π
6
) cm
Ta có: v = –ωAsin(20π t +
π
6
) => v = –120πsin(20π t +
π
6
) cm/s
Ta có: a = –ω
2
Acos(20π t +
π
6
) => a = –2400π
2
cos(20π t +
π
6
) cm/s
2
b) Ta có: v
max
= ωA = 120π cm/s a
max
= ω
2
A = 2400π
2
cm/s
2
CHUÛ ÑEÀ BAÙM SAÙT 12CB trang
1
Giáo án tự chọn 12 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo án tự chọn 12 - Người đăng: tieudao2003
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
Giáo án tự chọn 12 9 10 51