Ktl-icon-tai-lieu

Giáo án tự chọn 12

Được đăng lên bởi tieudao2003
Số trang: 42 trang   |   Lượt xem: 2987 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Leâ Vaên Nguyeân - THPT Phan Boäi Chaâu Trang 1 Giaùo aùn töï choïn 12 Cô baûn
BÀI TẬP DAO ĐỘNG ĐIỀU HOÀ. CON LẮC LÒ XO
I. MỤC TIÊU:
- Củng cố, vận dung các kiến thức về dao động điều hoà, con lắc lò xo
- Rèn luyện kỹ năng giải bài tập
- Rèn luyện khả năng tư duy độc lập trong giải bài tập trắc nghiệm
II. CHUẨN BỊ:
1. Giáo viên:
- Giải các bài tập sách giáo khoa, sách bài tập để tìm ra phương pháp tối ưu cho từng dạng bài tập để hướng dẫn
học sinh sao cho giải nhanh, chính xác
- Chuẩn bị thêm một số câu hỏi trắc nghiệm để học sinh tự rèn luyện
2. Học sinh:
- Xem lại các kiến thức đã học về dao động điều hoà, con lắc lò xo
- Chuẩn bị các bài tập sách giáo khoa, sách bài tập
III. TIẾN TRÌNH BÀI DẠY:
Hoạt động 1. Ổn định, kiểm tra
HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS
- Kiểm tra:
+ Con lắc lò xo
+ Chu kỳ con lắc lò xo?
+ Động năng, thế năng, cơ năng con lắc lò xo? Nhận xét
chu kỳ biến thiên của động năng, thế năng?
Ghi nhaän vaø traû lôøi theo noäi dung caâu hoûi
Hoạt động 2: Hệ thống kiến thức
HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS NỘI DUNG
- Dao động điều hoà
- Phương trình li độ, vận tốc,
gia tốc? Xác định đơn vị và các
giá trị cực đại của chúng?
- Chu kỳ, tần số dao động điều
hoà?
- Chu kỳ con lắc lò xo?
- Năng lượng con lắc lò xo?
* GV bổ sung các kiến thức
- Chiều dài quỹ đạo
- Đường di trong 1 chu kỳ
- Cách lập phương trình dao
động điều hoà
- Con lắc lò xo treo
- Phát biểu
- Hs lên bảng trình bày
- Viết công thức tính
- Viết công thức
- Bổ sung vào vở bài tập
1. Phương trình li độ, vận tốc, gia tốc
+ x=Acos(
ω
t+
ϕ
)
+ v = x
/
= -Aωsin(ωt + ϕ),
+ a = v
/
= -Aω
2
cos(ωt + ϕ)= -ω
2
x
2. Chu kỳ, tần số
f =
=
T
3. Chu kỳ con lắc lò xo
2
m
T
k
π
=
4.Năng lượng con lắc lò xo
W
đ
=
1
2
mv
2
=
1
2
mA
2
ω
2
sin
2
(ωt+ϕ)
W
t
=
1
2
kx
2
=
1
2
kA
2
cos
2
(ωt+ϕ)
2 2
1 1
2 2
d t
W W W mv kx= + = +
2 2 2
1 1
2 2
W kA m A
ω
= =
5. Chiều dài quỹ đạo: L = 2A
6. Đường đi 1 chu kỳ: S = 4A
7. Cách lập phương trình
8. Con lắc lò xo treo
Giáo án tự chọn 12 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo án tự chọn 12 - Người đăng: tieudao2003
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
42 Vietnamese
Giáo án tự chọn 12 9 10 630