Ktl-icon-tai-lieu

Giáo án tự chọn lớp 10 cơ bản

Được đăng lên bởi hangnguyen280890
Số trang: 43 trang   |   Lượt xem: 349 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG THPT KHÁNH AN
Ngaøy: 2/09/09
Tuaàn: 4
Tieát: 3

Giaùo aùn töï choïn 10

TAÄP HÔÏP

I. MUÏC TIEÂU:
Cuûng coá, heä thoáng hoaù kieán thöùc taäp hôïp.
II. CHUAÅN BÒ:
1.Giaùo vieân: baûng phuï ,caâu hoûi traéc nghieäm.
2.Hoïc sinh:
III. TIEÁN TRÌNH TIEÁT DAÏY:
1.OÅn ñònh lôùp:
2.Kieåm tra baøi cuõ:
3.Baøi môùi:
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV
* Hoaït ñoäng 1: OÂn taäp kieán
thöùc lí thuyeát taäp hôïp
- Neâu laïi caùc kieán thöùc cô baûn
ñaõ hoïc ôû baøi taäp hôïp.
- Nhaän xeùt vaø chính xaùc hoaù
kieán thöùc.
-Toång keát caùc kieán thöùc cô
baûn cuûa baøi.
* Hoaït ñoäng 2: Lieät keâ caùc
phaàn töû cuûa taäp hôïp
- Nhaéc laïi khaùi nieäm soá chính
phöông.
-Nhaän xeùt vaø chænh söûa kieán
thöùc
* Hoaït ñoäng 3: Tìm moät tính
chaát ñaëc tröng xaùc ñònh caùc
phaàn töû cuûa taäp hôïp
- Gôïi yù HS nhaän xeùt caùc phaàn
töû cuûa taäp hôïp.
- Nhaän xeùt vaø chænh söûa

- Tìm caùc taäp hôïp con cuûa
taäp hôïp
- Nhaéc laïi ñònh nghóa taäp

HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS

- Nghe, hieåu nhieäm vuï.
-Traû lôøi caùc caâu hoûi.
- Nhaän xeùt caâu traû lôøi cuûa baïn.
- Ghi nhaän maïch kieán thöùc ñaõ
hoïc.

- Traû lôøi:
A=0,1,4,9,16,25,36 ,
49,64,81,100
B= 0,1,2,3,4

- Nghe hieåu nhieäm vuï.
- Thaûo luaän nhoùm vaø traû lôøi
A= n2 1/ n  N , 1  n  6
B= x  R / x2 +2 x  2 = 0 

* Traû lôøi:
Taäp  coù moät phaàn töû duy nhaát

NOÄI DUNG
OÂn taäp kieán thöùc:
1) A  B x (x A  x  B)
2) A = B x (x A  x  B)

BAØI TAÄP
Baøi 1:Lieät keâ caùc phaàn töû cuûa moãi
taäp hôïp sau
a).Taäp hôïp A caùc soá chính phöông
khoâng vöôït quaù 100.
b).Taäp hôïp B = n  N / n(n + 1) 
20
Baøi 2:Tìm moät tính chaát ñaëc tröng
xaùc ñònh caùc phaàn töû cuûa moãi taäp
hôïp sau
a). A = 0,3,8,15,24,35
b). B =  1  3; 1  3





Baøi 3:Tìm caùc taäp hôïp con cuûa moãi
taäp hôïp sau.
a). 
b). 

Người thực hiện : Trần Công Thọ

TRƯỜNG THPT KHÁNH AN
roãng.
laø chính noù. Taäp  coù hai taäp
- Nhaän xeùt vaø chænh söûa
con laø  vaø 

* Hoaït ñoäng 4: Trong caùc taäp
hôïp sau ñaây, xeùt xem taäp hôïp
naøo laø taäp hôïp con cuûa taäp
hôïp naøo

* Thaûo luaän theo nhoùm vaø traû
lôøi
BCA

Giaùo aùn töï choïn 10

Baøi 4:Trong caùc taäp hôïp sau ñaây,
xeùt xem taäp hôïp naøo laø taäp hôïp con
cuûa taäp hôïp naøo
a).A laø taäp hôïp caùc tam giaùc
b).B laø taäp hôïp caùc tam giaùc ñeàu.
c).C laø taäp hôïp caùc tam giaùc caân.
Baøi 5: cho caùc taäp hôïp:
A =  x  R :  3  x 2
B=  x  R : 0  x 7
C=   ;1 .
Tìm A  B , A  C ,

- Cho HS thöïc hieän baøi 5:

- HS:

A  B   3;7
A...
TRƯỜNG THPT KHÁNH AN Giaùo aùn töï choïn 10
I. MUÏC TIEÂU:
Cuûng coá, heä thoáng hoaù kieán thöùc taäp hôïp.
II. CHUAÅN BÒ:
1.Giaùo vieân: baûng phuï ,caâu hoûi traéc nghieäm.
2.Hoïc sinh:
III. TIEÁN TRÌNH TIEÁT DAÏY:
1.OÅn ñònh lôùp:
2.Kieåm tra baøi cuõ:
3.Baøi môùi:
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS NOÄI DUNG
* Hoaït ñoäng 1: OÂn taäp kieán
thöùc lí thuyeát taäp hôïp
- Neâu laïi caùc kieán thöùc cô baûn
ñaõ hoïc ôû baøi taäp hôïp.
- Nhaän xeùt vaø chính xaùc hoaù
kieán thöùc.
-Toång keát caùc kieán thöùc cô
baûn cuûa baøi.
* Hoaït ñoäng 2: Lieät keâ caùc
phaàn töû cuûa taäp hôïp
- Nhaéc laïi khaùi nieäm soá chính
phöông.
-Nhaän xeùt vaø chænh söûa kieán
thöùc
* Hoaït ñoäng 3: Tìm moät tính
chaát ñaëc tröng xaùc ñònh caùc
phaàn töû cuûa taäp hôïp
- Gôïi yù HS nhaän xeùt caùc phaàn
töû cuûa taäp hôïp.
- Nhaän xeùt vaø chænh söûa
- Tìm caùc taäp hôïp con cuûa
taäp hôïp
- Nhaéc laïi ñònh nghóa taäp
- Nghe, hieåu nhieäm vuï.
-Traû lôøi caùc caâu hoûi.
- Nhaän xeùt caâu traû lôøi cuûa baïn.
- Ghi nhaän maïch kieán thöùc ñ
hoïc.
- Traû lôøi:
A=0,1,4,9,16,25,36 ,
49,64,81,100
B= 0,1,2,3,4
- Nghe hieåu nhieäm vuï.
- Thaûo luaän nhoùm vaø traû lôøi
A= n
2
1/ n N , 1 n 6
B= x R / x
2
+2 x 2 = 0
* Traû lôøi:
Taäp coù moät phaàn töû duy nhaát
OÂn taäp kieán thöùc:
1) A B x (x A x B)
2) A = B x (x A x B)
BAØI TAÄP
Baøi 1:Lieät keâ caùc phaàn töû cuûa moãi
taäp hôïp sau
a).Taäp hôïp A caùc soá chính phöông
khoâng vöôït quaù 100.
b).Taäp hôïp B = n N / n(n + 1)
20
Baøi 2:Tìm moät tính chaát ñaëc tröng
xaùc ñònh caùc phaàn töû cuûa moãi taäp
hôïp sau
a). A = 0,3,8,15,24,35
b). B =
31;31
Baøi 3:Tìm caùc taäp hôïp con cuûa moãi
taäp hôïp sau.
a). b). 
Người thực hiện : Trần Công Thọ
Ngaøy: 2/09/09
Tuaàn: 4
Tieát: 3
TAÄP HÔÏP
Giáo án tự chọn lớp 10 cơ bản - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo án tự chọn lớp 10 cơ bản - Người đăng: hangnguyen280890
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
43 Vietnamese
Giáo án tự chọn lớp 10 cơ bản 9 10 287