Ktl-icon-tai-lieu

giáo án tự chọn môn hóa học lớp 8

Được đăng lên bởi tranthithanhbich89
Số trang: 38 trang   |   Lượt xem: 313 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Giáo viên: Trần Thị Thanh Bích

Trường THCS Đinh Bộ Lĩnh

Tuần: 2
Tiết : 2

Ngày soạn : 22/08/2014
Ngày giảng : 25/08/2014
CHẤT- VẬT THỂ

I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức: - HS hiểu được các khái niệm về: Vật thể, Chất
2. Kỹ năng: - Giải các bài tập liên quan đến các khái niệm ,tính chất của chất vừa nêu.
3. Thái độ: - Ý thức nghiêm túc trong học tập và yêu thích bộ môn.
II.CHUAÅN BÒ:
1. GV: SGK, SBT
2. HS: Ôn tập về Vật thể, Chất
III. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC:
1. Ổn định tổ chức:
2. Kiểm tra bài cũ:
3. Bài mới
1. Hoạt động 1: Vật thể - Chất . Mối quan hệ giữa Vật thể và Chất
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
+GV giới thiệu một số vật thể như 1/Mối quan hệ giữa Chất và Vật thể
Bàn,Ghế, Bóng tiếp , Hoa nhựa…..
+Mỗi dụng cụ trên được làm nên từ vật
Vật Thể
liệu gì?
+Người ta gọi Bàn Ghế ….là vật thể . Vậy VT nhân tạo
VT tự nhiên
vật thể là gì ? Cho ví dụ ?
(xoong bếp, ga…)
cây cối ,sông..)
+Có mấy loại vật thể ? cho ví dụ ?
+Chất có ở đâu? Chất là gì?
Chất
+GV cho HS thử tính dẫn điện của các
(Nhôm, Đòng , Lưu huỳnh…)
mãu chất: Nhôm, Đồng ….
Chất có trong vật thể , đâu có vật thể là có
+GV giới thiệu về tính chất của chất và chất
yêu cầu HS nhắc lại
Chất là một dạng vật chất đồng nhất, có
+Có mấy loại tính chất của chất ?
thành phần hoá học xác định cùng một số
+Nhận xét về mối quan hệ giữa chất và những tính chất nhất định không đổi.
vật thể?
+ GV đánh giá rút ra kết luận .
2. Hoạt động 2: Giải bài tập
Hướng dẫn giải
Câu 1 : Điền từ , cụm từ thích hợp vào chổ
Thứ tự điền các từ như sau :
trống :
Tự nhiên ; chất ; vật thể nhân tạo ; chất ; “ Các vật thể ………… đều gồm một số
vật thể ; chất .
………….khác nhau , ……………..được
làm ra từ vật liệu . Mọi vật liệu đều là
……………Ta nói được : Đâu có
………………….là
có
……………………”.
-GV gọi HS lên bảng làm bài tập. HS Câu 2: Hãy phân biệt vật thể tự nhiên ,vật
còn lại làm vào vở bài tập .
thể nhân tạo,chẩt trong các câu sau:
Tự chọn Hóa 8

Năm học 2014 - 2015

1

Giáo viên: Trần Thị Thanh Bích

Trường THCS Đinh Bộ Lĩnh

a/Quạt máy được làm từ nhựa và sắt
b/ Mũ ca lô,quần , áo được làm từ sợi tổng
hợp.
c/Cây cối chứa một hàm lượng lớn
xenlulôzơ.
d/Cơ thể người và động vật chiếm khoảng
70% về khối lượng là nước.
e/Hầu hết dây điện làm bằng đồng bền hơn
dây điện làm bằng nhôm.
Câu 3: Trong số các tính chất kể dưới đây
Hướng dẫn: Dựa vào tính chất của chất
của chất . Tính chất nào quan sát trực tiếp
trang 8- SGK
,tính chất nào phải dùng dụng cụ đo, tính
chất nào phải làm thí nghiệm mới được?
Hướng dẫn:
- Màu sắc , tính ...
Giáo viên: Trần Thị Thanh Bích Trường THCS Đinh Bộ Lĩnh
Tun: 2 Ngy son : 22/08/2014
Tit : 2 Ngy ging : 25/08/2014
CHẤT- VẬT THỂ
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức: - HS hiểu được các khái niệm về: Vật thể, Chất
2. Kỹ năng: - Giải các bài tập liên quan đến các khái niệm ,tính chất của chất vừa nêu.
3. Thái độ: - Ý thức nghiêm túc trong học tập và yêu thích bộ môn.
II.CHUAÅN BÒ:
1. GV: SGK, SBT
2. HS: Ôn tập về Vật thể, Chất
III. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC:
1. Ổn định tổ chức:
2. Kiểm tra bài cũ:
3. Bài mới
1. Hoạt động 1: Vật thể - Chất . Mối quan hệ giữa Vật thể và Chất
Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh
+GV giới thiệu một số vật thể như
Bàn,Ghế, Bóng tiếp , Hoa nhựa…..
+Mỗi dụng cụ trên được làm nên từ vật
liệu gì?
+Người ta gọi Bàn Ghế ….là vật thể . Vậy
vật thể là gì ? Cho ví dụ ?
+Có mấy loại vật thể ? cho ví dụ ?
+Chất có ở đâu? Chất là gì?
+GV cho HS thử tính dẫn điện của các
mãu chất: Nhôm, Đồng ….
+GV giới thiệu về tính chất của chất
yêu cầu HS nhắc lại
+Có mấy loại tính chất của chất ?
+Nhận xét về mối quan hệ giữa chất
vật thể?
+ GV đánh giá rút ra kết luận .
1/Mối quan hệ giữa Chất và Vật thể
Vật Thể
VT nhân tạo VT tự nhiên
(xoong bếp, ga…) cây cối ,sông..)
Chất
(Nhôm, Đòng , Lưu huỳnh…)
Chất có trong vật thể , đâu có vật thể là có
chất
Chất một dạng vật chất đồng nhất,
thành phần hoá học xác định cùng một s
những tính chất nhất định không đổi.
2. Hoạt động 2: Giải bài tập
Hướng dẫn giải
Thứ tự điền các từ như sau :
Tự nhiên ; chất ; vật thể nhân tạo ; chất ;
vật thể ; chất .
-GV gọi HS lên bảng làm bài tập. HS
còn lại làm vào vở bài tập .
Câu 1 : Điền từ , cụm từ thích hợp vào chổ
trống :
c vật thể ………… đều gồm một số
………….khác nhau , ……………..được
làm ra từ vật liệu . Mọi vật liệu đều
……………Ta nói được : Đâu
………………….là
……………………”.
Câu 2: Hãy phân biệt vật thể tự nhiên ,vật
thể nhân tạo,chẩt trong các câu sau:
Tự chọn Hóa 8 Năm học 2014 - 2015 1
giáo án tự chọn môn hóa học lớp 8 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
giáo án tự chọn môn hóa học lớp 8 - Người đăng: tranthithanhbich89
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
38 Vietnamese
giáo án tự chọn môn hóa học lớp 8 9 10 801