Ktl-icon-tai-lieu

Giáo án tự chọn toán 8

Được đăng lên bởi daovantuyen1980
Số trang: 47 trang   |   Lượt xem: 688 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Trêng THCS Nh©n NghÜa

GV thùc hiÖn : Bïi V¨n Lùc

Ngµy so¹n : 2 / 10 / 2011
Ngµy so¹n: 7 / 10
I . Môc tiªu

chñ ®Ò :
TiÕt 1:

nh©n ®a thøc víi ®a thøc
Nh©n ®¬n thøc víi ®a thøc

- Cñng cè cho HS qui t¾c nh©n ®¬n thøc víi ®a thøc díi d¹ng c«ng thøc
A(B + C) = AB + AC
- BiÕt ¸p dông thµnh th¹o qui t¾c nh©n ®¬n thøc víi ®a thøc ®Ó thùc hiÖn c¸c phÐp
tÝnh, rót gän, t×m x
II. CHU¢N BÞ
III. TiÕn tr×nh d¹y häc
1. æn ®Þnh

2. KiÓm tra bµi cò (kÕt hîp trong bµi)
3. Bµi míi
Ho¹t ®éng 1 : Lý thuyÕt
? H·y nªu qui t¾c nh©n ®¬n thøc
víi ®a thøc?
- Muèn nh©n mét ®¬n thøc víi mét ®a
thøc, ta nh©n ®¬n thøc víi tõng h¹ng tö
cña ®a thøc råi céng c¸c tÝch víi nhau
? ViÕt díi d¹ng tæng qu¸t cña qui
t¾c nµy?
- Tæng qu¸t A(B + C) = AB + AC
HS tr¶ lêi nh SGK
Ho¹t ®éng 2 : Bµi tËp
Bµi 1: Lµm tÝnh nh©n
Bµi 1: §S
a) = 5x - 10x2 + 15x3
a) 5x(1 - 2x + 3x2)
2
2
b) = - x3y - 3x2y2 + xy3
b) (x + 3xy - y )(- xy)
3 2 3 1 2
c) = 3 4 2
c) 1 xy 2.3x3 - 3 xy. 1 xy 2 +
x y x y + xy
5
1
xy. y
5

2

5

5

5

Bµi 2 : §S
a) = - 3x2 - 3x
b) = - 11x + 24

Bµi 2 : Rót gän biÓu thøc
a)
x(2x2 - 3) - x2 (5x + 1) + x2
b)
3x(x - 2) - 5x(1 - x) - 8(x2 - 3)

Bµi 3 :
+) Rót gän A = - 15x
t¹i x = -5 A = 75

Bµi 3 : TÝnh gi¸ trÞ cña biÓu thøc
A = 5x(x2 - 3) + x2(7 - 5x) - 7x2
t¹i x = -5
B = x(x - y) + y(x - y)
t¹i x= 1,5 ; y = 10
C= x5- 100x4 +100x3-100x2 +100x - 9
t¹i x = 99

+) Rót gän B = x2 - y2
t¹i x= 1,5 ; y = 10
B = - 97,75
+) Tõ x = 99 => x + 1 = 100
Thay 100 = x + 1 vµo biÓu thøc C ta ®îc C = x - 9 = 99 - 9 = 90
Bµi 4 : §S
a) - 13x = 26 => x = - 2
b) 3x = 15 => x = 5

Bµi 4 : T×m x
a) 2x(x - 5) - x(3 + 2x)
b) 3x(1 - 2x) + 2(3x + 7) = 29

Bµi 5 : Rót gän biÓu thøc
a) 10n + 1 - 6. 10n
Gi¸o ¸n tù chän: To¸n 8

10

Bµi 5 :
a) = 10. 10n - 6. 10n = 4. 10n
b) = 90. 10n - 102. 10n + 10. 10n
= 90. 10n - 100. 10n + 10. 10n =
0
1

N¨m häc: 2011 - 2012

Trêng THCS Nh©n NghÜa
b)

GV thùc hiÖn : Bïi V¨n Lùc

90. 10n - 10n + 2 + 10n + 1

Ho¹t ®éng 3 : Híng dÉn vÒ nhµ
- ¤n l¹i lý thuyÕt
- Xem l¹i c¸c d¹ng bµi tËp ®· lµm
IV. RóT KINH NGHIÖM
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
**************************
Ngµy so¹n : 9 / 10 / 2011
Ngµy gi¶ng: 14 / 10 / 2011
chñ ®Ò :
nh©n ®a thøc víi ®a thøc
TiÕt 2:
Nh©n ®a thøc víi ®a thøc
I . Môc tiªu

- Cñng cè cho HS qui t¾c nh©n ®a thøc víi ®a thøc díi d¹...
Trêng THCS Nh©n NghÜa GV thùc hiÖn : Bïi V¨n Lùc
Ngµy so¹n : 2 / 10 / 2011
Ngµy so¹n: 7 / 10
chñ ®Ò : nh©n ®a thøc víi ®a thøc
TiÕt 1: Nh©n ®¬n thøc víi ®a thøc
I . Môc tiªu
- Cñng cè cho HS qui t¾c nh©n ®¬n thøc víi ®a thøc díi d¹ng c«ng thøc
A(B + C) = AB + AC
- BiÕt ¸p dông thµnh th¹o qui t¾c nh©n ®¬n thøc víi ®a thøc ®Ó thùc hiÖn c¸c phÐp
tÝnh, rót gän, t×m x
II. CHU¢N BÞ
III. TiÕn tr×nh d¹y häc
1. æn ®Þnh
2. KiÓm tra bµi cò (kÕt hîp trong bµi)
3. Bµi míi
Ho¹t ®éng 1 : Lý thuyÕt
? H·y nªu qui t¾c nh©n ®¬n thøc
víi ®a thøc?
? ViÕt díi d¹ng tæng qu¸t cña qui
t¾c nµy?
HS tr¶ lêi nh SGK
- Muèn nh©n mét ®¬n thøc víi mét ®a
thøc, ta nh©n ®¬n thøc víi tõng h¹ng tö
cña ®a thøc råi céng c¸c tÝch víi nhau
- Tæng qu¸t A(B + C) = AB + AC
Ho¹t ®éng 2 : Bµi tËp
Bµi 1: Lµm tÝnh nh©n
a) 5x(1 - 2x + 3x
2
)
b) (x
2
+ 3xy - y
2
)(- xy)
c)
xy
5
1
2
.3x
3
-
.
2
3
xy
xy
5
1
2
+
yxy.
5
1
Bµi 2 : Rót gän biÓu thøc
a)
x(2x
2
- 3) - x
2
(5x + 1) + x
2
b)
3x(x - 2) - 5x(1 - x) - 8(x
2
- 3)
Bµi 3 : TÝnh gi¸ trÞ cña biÓu thøc
A = 5x(x
2
- 3) + x
2
(7 - 5x) - 7x
2
t¹i x = -5
B = x(x - y) + y(x - y)
t¹i x= 1,5 ; y = 10
C= x
5
- 100x
4
+100x
3
-100x
2
+100x - 9
t¹i x = 99
Bµi 4 : T×m x
a) 2x(x - 5) - x(3 + 2x)
b) 3x(1 - 2x) + 2(3x + 7) = 29
Bµi 5 : Rót gän biÓu thøc
a)
10
n + 1
- 6. 10
n
Bµi 1: §S
a)
= 5x - 10x
2
+ 15x
3
b)
= - x
3
y - 3x
2
y
2
+ xy
3
c)
=
4 2 2 3 2
3 3 1
5 10 5
x y x y xy- +
Bµi 2 : §S
a) = - 3x
2
- 3x
b) = - 11x + 24
Bµi 3 :
+) Rót gän A = - 15x
t¹i x = -5 A = 75
+) Rót gän B = x
2
- y
2
t¹i x= 1,5 ; y = 10 B = - 97,75
+) Tõ x = 99 => x + 1 = 100
Thay 100 = x + 1 vµo biÓu thøc C ta ®-
îc C = x - 9 = 99 - 9 = 90
Bµi 4 : §S
a) - 13x = 26 => x = - 2
b) 3x = 15 => x = 5
Bµi 5 :
a)
= 10. 10
n
- 6. 10
n
= 4. 10
n
b)
= 90. 10
n
- 10
2
. 10
n
+ 10. 10
n
= 90. 10
n
- 100. 10
n
+ 10. 10
n
=
0
Gi¸o ¸n tù chän: To¸n 8 N¨m häc: 2011 - 2012
1
Giáo án tự chọn toán 8 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo án tự chọn toán 8 - Người đăng: daovantuyen1980
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
47 Vietnamese
Giáo án tự chọn toán 8 9 10 831