Ktl-icon-tai-lieu

Giáo án tuần 24 lớp 4

Được đăng lên bởi Mai Thúy
Số trang: 29 trang   |   Lượt xem: 511 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TuÇn 24 Buæi 1:
Ngµy so¹n: 26 /1 / 2015
Ngµy d¹y: Thø hai ngµy 2 th¸ng 2 n¨m 2015
Chµo cê ®Çu tuÇn
To¸nTiÕt 116:
luyÖn tËp.
I. Môc tiªu
- Thùc hiÖn ®îc phÐp céng 2 ph©n sè; Céng ttù nhiªn víi ph©n sè, céng ph©n
sè víi sè tù nhiªn.
II. c¸c ho¹t ®éng d¹y - häc chñ yÕu
Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn Ho¹t ®éng cña häc sinh
Bµi 1
- GV viÕt bµi mÉu lªn b¶ng, yªu cÇu HS viÕt
thµnh 3 ph©n mÉu 1 sau ®ã thùc hiÖn
quy ®ång vµ céng c¸c ph©n sè.
*GV gi¶ng:
Ta nhËn thÊy mÉu cña ph©n thø 2 trong
phÐp céng lµ 5, nhÈm 3 = 15, vËy 3 =
5
15
nªn cã
thÓ viÕt gän bµi to¸n nh sau :
3 +
5
4
=
5
15
+
5
4
=
5
19
- GV yªu cÇu HS lµm tiÕp c¸c phÇn cßn l¹i cña
bµi.
- GV nhËn xÐt bµi lµm cña HS trªn b¶ng
Bµi 3
- Gv gäi 1 HS ®äc ®Ò bµi tríc líp, sau ®ã yªu cÇu
HS tù lµm bµi
Tãm t¾t
ChiÒu dµi :
3
2
m
ChiÒu réng :
10
3
m
Nöa chu vi : ....m
- GV nhËn xÐt bµi lµm cña HS.
3. Cñng cè - dÆn dß:
- GV tæng kÕt giê häc, dÆn dß HS vÒ nhµ lµm c¸c
bµi tËp HD luyÖn tËp thªm vµ chuÈn bÞ bµi sau.
Bµi 1
- HS lµm bµi.
3 +
5
4
=
1
3
+
5
4
=
5
15
+
5
4
=
5
19
- HS nghe gi¶ng.
- HS lªn b¶ng lµm bµi, c¶ líp
lµm bµi vµo vë bµi tËp.
Bµi gi¶i
Nöa chu vi cña h×nh ch÷ nhËt lµ:
3
2
+
10
3
=
30
29
(m)
§¸p sè
30
29
m
- NhËn xÐt, söa sai.
- VÒ nhµ lµm l¹i c¸c BT trªn.
TËp ®äcTiÕt 47:
VÏ vÒ cuéc sèng an toµn.
VÏ vÒ cuéc sèng an toµn.
I. Môc tiªu
- BiÕt ®äc ®óng b¶n tin víi giäng h¬i nhanh, phï hîp víi néi dung th«ng b¸o tin
vui.
- HiÓu néi dung bµi: Cuéc thi Em muèn sèng an toµn” ®îc thiÕu nhi c¶ níc hëng
øng b»ng nh÷ng bíc tranh thÓ hiÖn nhËn thøc ®óng ®¾n vÒ an toµn, ®Æc biÖt lµ an toµn giao
th«ng.(TLCH trong SGK)
II. c¸c ho¹t ®éng d¹y - häc chñ yÕu
Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn Ho¹t ®éng cña häc sinh
1. KiÓm tra bµi cò:
- Gäi HS ®äc thuéc lßng tõng khæ
- HS ®äc thuéc lßng.
1
Giáo án tuần 24 lớp 4 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo án tuần 24 lớp 4 - Người đăng: Mai Thúy
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
29 Vietnamese
Giáo án tuần 24 lớp 4 9 10 110