Ktl-icon-tai-lieu

Giáo án vật lý 7

Được đăng lên bởi duongvannghi1976
Số trang: 47 trang   |   Lượt xem: 429 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Giáo án vật lý 7

Năm học 2013 - 2014

Ngày soạn: 3/1/2014
Ngày daïy: 6/1/2014.
Tiết 20

Bài 18: HAI LOẠI ĐIỆN TÍCH.

I / Mục tiêu:
1. Kiến thức: Biết có hai loại điện tích là điện tích dương và điện tích âm, hai điện
tích cùng dấu thì đẩy nhau, trái dấu thì hút nhau. Nêu được cấu tạo nguyên tử gồm:
hạt nhân mang điện tích dương và các êlectrôn mang điện tích âm quay xung quanh
hạt nhân, nguyên tử trung hoà về điện.-Biết vật mang điện tích âm thừa êlectrôn, vật
mang điện tích dương thiếu êlectrôn.
2. Kĩ năng: Làm thí nghiệm về nhiễm điện do cọ xát.
3. Thái độ: Trung thực, hợp tác trong hoạt động nhóm.
II. Chuẩn bị:
GV: -Tranh phóng to mô hình đơn giản của nguyên tử (tr 51).
-Bảng phụ ghi sẵn nội dung:
HS: Đọc trước bà
III / Tổ chức các hoạt động dạy học
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ ,Tổ chức tình huống học tập: (5 phút)
? Có thể làm cho một vật nhiễm điện
bằng cách nào? Vật nhiễm điện có tính
chất gì?Ở bài trước ta đã biết có thể làm cho
các vật nhiễm điện bằng cách cọ xát. Các
vật nhiễm điện có thể hút được các vật
nhẹ khác.
Vậy nếu 2 vật nhiễm điện để gần nhau
chúng có khả năng tương tác với nhau
như thế nào? Bài học hôm nay chúng ta
cùng tìm câu trả lời cho câu hỏi này.

Có thể làm cho một vật nhiễm điện bằng
cách cọ xát.
- Vật nhiễm điện có khả năng hút vật
khác.

Hoạt động 2: Làm tn tạo hai vật nhiễm
giữa chúng (10 phút).
- Yêu cầu HS đọc TN 1 tìm hiểu các
dụng cụ cần thiết và cách tiến hành TN.
- Nêu cách tiến hành TN –Chú ý cọ xát
mỗi mảnh nilon theo một chiều với số lần
như nhau.
- Quan xát hiện tượng xảy ra, rút ra nhận
xét.
? Hai mảnh nilon khi cùng cọ xát vào
mảnh len thì nó sẽ nhiễm điện giống nhau
hay khác nhau? Vì sao?

điện cùng loại và tìm hiểu lực tác dụng

1

I. HAI LOẠI ĐIỆN TÍCH.
- HS đọc TN 1, các nhóm chọn dụng cụ
và tiến hành TN.
- Nêu hiện tượng xảy ra, nhận xét ý kiến
của các nhóm khác.
+Trước khi cọ xát: 2 mảnh nilon không
có hiện tượng gì.
+Sau khi cọ xát: 2 mảnh nilon đẩy nhau.
- Hai vật giống nhau cùng là nilon cùng
cọ xát vào một vật do đó hai mảnh nilon

Giáo án vật lý 7

Năm học 2013 - 2014

? Với hai vật giống nhau khác hiện tượng phải nhiễm điện giống nhau.
có như vậy không? Chúng ta tiến hành - Đọc TN hình 18.2, chọn dụng cụ TN và
tiếp TN hình 18.2.
tiến hành TN, thảo luận kết quả TN: Hai
thanh nhựa cùng cọ xát vào mảnh vải khô
- Thống nhất ý kiến hoàn thành nhận xét. → đẩy nhau.
- Người ta đã tiến hành nhiều TN khác - Nhận xét: Hai vật giống nhau, ...
Giáo án vật lý 7 Năm học 2013 - 2014
Ngy son: 3/1/2014
Ngy daïy: 6/1/2014.


1. Kiến thức: Biết hai loi điện tích l điện tích dương v điện tích âm, hai điện
tích ng dấu thì đẩy nhau, trái dấu t hút nhau. Nêu được cấu to nguyên t gồm:
ht nhân mang điện tích dương v các êlectrôn mang điện tích âm quay xung quanh
ht nhân, nguyên tử trung ho về điện.-Biết vật mang điện tích âm thừa êlectrôn, vật
mang điện tích dương thiếu êlectrôn.
2. Kĩ năng: Lm thí nghiệm về nhiễm điện do cọ xát.
3. Thái độ: Trung thực, hợp tác trong hot động nhóm.
 !"#
$%&Tranh phóng to mô hình đơn giản của nguyên tử (tr 51).
-Bảng phụ ghi sẵn nội dung:
'Đọc trước b
()*+,-.!/0,12
+,-.!/34$% +,-.!/34'
+,-.!/56784"9:();!<!/2=>?@>AB
? thể lm cho một vật nhiễm điện
bằng cách no? Vật nhiễm điện tính
chất gì?-
bi trước ta đã biết thể lm cho
các vật nhiễm điện bằng cách cọ xát. Các
vật nhiễm điện thể hút được các vật
nhẹ khác.
Vậy nếu 2 vật nhiễm điện để gần nhau
chúng khả năng tương tác với nhau
như thế no? Bi học hôm nay chúng ta
cùng tìm câu trả lời cho câu hỏi ny.
thể lm cho một vật nhiễm điện bằng
cách cọ xát.
- Vật nhiễm điện khả ng hút vật
khác.
+,-.!/7!,+4C=!D7-E!F!/G+,C;76GH*0!/
/I4A!/?>AB
- Yêu cầu HS đọc TN 1 tìm hiểu các
dụng cụ cần thiết v cách tiến hnh TN.
- Nêu cách tiến hnh TN –Chú ý cọ xát
mỗi mảnh nilon theo một chiều với số lần
như nhau.
- Quant hiện tượng xảy ra, rút ra nhận
xét.
? Hai mảnh nilon khi cùng cọ xát vo
mảnh len thì nó sẽ nhiễm điện giống nhau
hay khác nhau? Vì sao?
I. HAI LOẠI ĐIỆN TÍCH.
- HS đọc TN 1, các nhóm chọn dụng cụ
v tiến hnh TN.
- Nêu hiện tượng xảy ra, nhận xét ý kiến
của các nhóm khác.
+Trước khi c xát: 2 mảnh nilon không
có hiện tượng gì.
+Sau khi cọ xát: 2 mảnh nilon đẩy nhau.
- Hai vật giống nhau ng l nilon ng
cọ xát vo một vật do đó hai mảnh nilon
1
Giáo án vật lý 7 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo án vật lý 7 - Người đăng: duongvannghi1976
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
47 Vietnamese
Giáo án vật lý 7 9 10 951