Ktl-icon-tai-lieu

Giáo án về bài nói quá

Được đăng lên bởi myhuongnl-gmail-com
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 1126 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG THCS NGHĨA LỘC

TuÇn 10 ( TiÕt 37- 40)
Bµi 10 . TiÕt 37
TiÕng viÖt

GIÁO ÁN MÔN NGỮ VĂN 8

Ngµy 25/10/2013

Nãi qu¸

A.Môc tiªu cÇn ®¹t:
- HiÓu ®îc kh¸i niÖm,t¸c dông cña nãi qu¸ trong v¨n ch¬ng vµ trong giao tiÕp hµng
ngµy.
- BiÕt vËn dông hiÓu biÕt vÒ biÖn ph¸p nãi qu¸ trong ®äc hiÓu vµ t¹o lËp v¨n b¶n.
B. träng t©m kiÕn thøc ,kÜ n¨ng
1. KiÕn thøc.
- Kh¸i niÖm nãi qu¸.
- Ph¹m vi sö dông cña biÖn ph¸p
2. KÜ n¨ng:
VËn dông hiÓu biÕt vÒ biÖn ph¸p nãi qu¸ trong ®äc-hiÓu vb.
* KNS:
- Ra quyÕt ®Þnh sö dông phÐp tu tõ nãi qu¸ vµ c¸ch sö dông.
-Giao tiÕp : tr×nh bµy suy nghÜ, ý tëng, th¶o luËn vµ chia sÎ kinh nghiÖm c¸ nh©n vÒ
c¸ch sö dông phÐp tu tõ nãi qu¸.
3. Th¸i ®é: Phª ph¸n lêi nãi kho¸c lo¸c , nãi sai sù thËt
C. ChuÈn bÞ:
1.Gi¸o viªn:
- Ph¬ng tiÖn, tµi liÖu:T×m mét sè vÝ dô minh ho¹, b¶ng phô, b¶ng ho¹t ®éng
nhãm.
- Ph¬ng ph¸p, kiểm tra: VÊn ®¸p, thùc hµnh cã híng dÉn, ph©n tÝch thực hành
2. Häc sinh: §äc tríc vÝ dô, tr¶ lêi c©u hái vµo vë so¹n.
D. TiÕn tr×nh c¸c bíc d¹y häc.
1. æn ®Þnh líp.
2. KiÓm tra bµi cò: T×nh th¸i tõ cã chøc n¨ng g×? Cho vÝ dô?
3. Bµi míi:
§Ó t¨ng søc biÓu c¶m trong lêi ¨n tiÕng nãi h»ng ngµy, nh©n d©n ta ®· sö dông
rÊt nhiÒu biÖn ph¸p tu tõ c¶ vÒ tõ vùng còng nh ng÷ nghÜa. §Ó g©y Ên tîng m¹nh, ngêi ta ®· dïng c¸ch phãng ®¹i møc ®é, quy m«, tÝnh chÊt cña c¸c sù vËt hiÖn tîng
®ượcc miªu t¶. VËy cô thÓ biÖn ph¸p nµy cã t¸c dông g×? Chóng ta sÏ cïng t×m hiÓu.
Hoạt động của GV và HS
Nội dung
Giáo viên treo bảng phụ có ghi các ví dụ. I.Nói quá và tác dụng của nói quá
VD1 + VD2 (SGK)
VD3: Đen như cột nhà cháy
VD4: Cao như núi
1. Ví dụ
Giáo viên chia lớp thành 4 nhóm mỗi
nhóm một ví dụ điền vào phiếu học tập =>
2. Nhận xét
giáo viên thu phiếu dán kết quả
Giáo viên chốt dán bảng phụ
=> Các nhóm tự nhận xét
GV: THÀNH THỊ MỸ HƯƠNG

142

NĂM HỌC 2013-2014

TRƯỜNG THCS NGHĨA LỘC

GIÁO ÁN MÔN NGỮ VĂN 8

VD
1

Nói đúng sự thật
- Đêm tháng 5 và ngày
tháng 10 rất ngắn

Từ nói quá sự thật
- Chưa nằm đã sáng
Chưa cười đã tối

2

- mồ hôi ra nhiều

3

- Da rất đen

- Thánh thót như mưa
ruộng cày
- Đen như cột nhà cháy

4

- Rất cao

- Cao như núi

Mục đích
- Nhấn mạnh mức độ trôi
nhanh của thời gian tháng
5 và tháng 10
- Gợi cảm xúc về nỗi vất
vả của người nông dân
- Nhấn mạnh tính chất
của sự vật
- Phóng đại quy mô
( kích thước)

Các cụm từ in đậm trên nói đúng sự thật nào?
Nói như trên có quá sự thật không?
Cách nói như vậy có tác dụng gì?
Giáo viên nhận xét:
VD1: Tác giả nhấn mạnh mức độ trôi nhanh của thời gian từ đó
khuyên chúng ta cần b...
TRƯỜNG THCS NGHĨA LỘC GIÁO ÁN MÔN NGỮ VĂN 8
Ngµy 25/10/2013
TuÇn 10 ( TiÕt 37- 40)
Bµi 10 . TiÕt 37
TiÕng viÖt
Nãi qu¸
A.Môc tiªu cÇn ®¹t:
- HiÓu ®îc kh¸i niÖm,t¸c dông cña nãi qu¸ trong v¨n ch¬ng vµ trong giao tiÕp hµng
ngµy.
- BiÕt vËn dông hiÓu biÕt vÒ biÖn ph¸p nãi qu¸ trong ®äc hiÓu vµ t¹o lËp v¨n b¶n.
B. träng t©m kiÕn thøc ,kÜ n¨ng
1. KiÕn thøc.
- Kh¸i niÖm nãi qu¸.
- Ph¹m vi sö dông cña biÖn ph¸p
2. KÜ n¨ng:
VËn dông hiÓu biÕt vÒ biÖn ph¸p nãi qu¸ trong ®äc-hiÓu vb.
* KNS:
- Ra quyÕt ®Þnh sö dông phÐp tu tõ nãi qu¸ vµ c¸ch sö dông.
-Giao tiÕp : tr×nh bµy suy nghÜ, ý tëng, th¶o luËn chia sÎ kinh nghiÖm c¸ nh©n
c¸ch sö dông phÐp tu tõ nãi qu¸.
3. Th¸i ®é: Phª ph¸n lêi nãi kho¸c lo¸c , nãi sai sù thËt
C. ChuÈn bÞ:
1.Gi¸o viªn:
- Ph¬ng tiÖn, tµi liÖu:T×m mét sè vÝ dô minh ho¹, b¶ng phô, b¶ng ho¹t ®éng
nhãm.
- Ph¬ng ph¸p, kim tra: VÊn ®¸p, thùc hµnh cã híng dÉn, ph©n tÝch thc h nhà
2. Häc sinh: §äc tríc vÝ dô, tr¶ lêi c©ui vµo vë so¹n.
D. TiÕn tr×nh c¸c b íc d¹y häc.
1. æn ®Þnh líp.
2. KiÓm tra bµi cò: T×nh th¸i tõ cã chøc n¨ng g×? Cho vÝ dô?
3. Bµi míi:
§Ó t¨ng søc biÓu c¶m trong lêi ¨n tiÕngi h»ng ngµy, nh©n d©n ta ®· sö dông
rÊt nhiÒu biÖn ph¸p tu tõ c¶ vÒ tõ vùng còng nh ng÷ nghÜa. §Ó g©y Ên tîng m¹nh, ng-
êi ta ®· dïng c¸ch phãng ®¹i møc ®é, quy m«, tÝnh chÊt cña c¸c sù vËt hiÖn tîng
®ượcc miªu t¶. VËy cô thÓ biÖn ph¸p nµy cã t¸c dông g×? Chóng ta sÏ cïng t×m hiÓu.
Hoạt động của GV và HS Nội dung
Giáo viên treo bảng phụ có ghi các ví dụ.
VD1 + VD2 (SGK)
VD3: Đen như cột nhà cháy
VD4: Cao như núi
Giáo viên chia lớp thành 4 nhóm mỗi
nhóm một ví dụ điền vào phiếu học tập =>
giáo viên thu phiếu dán kết quả
Giáo viên chốt dán bảng phụ
I.Nói quá và tác dụng của nói quá
1. Ví dụ
2. Nhận xét
=> Các nhóm tự nhận xét
GV: THÀNH THỊ MỸ HƯƠNG NĂM HỌC 2013-2014
142
Giáo án về bài nói quá - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo án về bài nói quá - Người đăng: myhuongnl-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Giáo án về bài nói quá 9 10 125