Ktl-icon-tai-lieu

Giáo án về quê hương cho trẻ từ 4 - 5 tuổi

Được đăng lên bởi nguyenoanhcamphong01
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 189 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Trêng MN CÈm Phong
§é tuæi: 4- 5 tuæi
Chñ ®Ò: quª h¬ng, ®Êt níc, b¸c hå, tÕt thiÕu nhi.
Thêi gian thùc hiÖn 2 tuÇn: Tõ ngµy 02/05 ®Õn ngµy 13 th¸ng 05 n¨m 2011
LÜnh
vùc
Môc tiªu
PTTC
* Dinh dìng CSSK:
-TrÎ biÕt kÓ tªn c¸c mãn ¨n ®Æc s¶n cña quª h¬ng.
* PTV§:
- TrÎ cã kü n¨ng thùc hiÖn ®îc c¸c vËn ®éng c¬ b¶n.
- Phèi hîp vËn ®éng vµ c¸c gi¸c quan.
- TrÎ ®îc thëng thøc mét sè mãn ¨n ®Æc s¶n quª h¬ng, lµng x·.
- BiÕt gi÷ g×n vÖ sinh th©n thÓ s¹ch sÏ, biÕt ¨n uèng hîp vÖ sinh.
PTNT
- TrÎ biÕt tªn ®Êt níc, lµng xãm, phè n¬i m×nh ®ang sèng, biÕt ®Þa danh cña quª h¬ng, nhËn biÕt cê Tæ quèc.
- BiÕt thñ ®« cña ®Êt níc ViÖt Nam lµ HN, lµ n¬i trÎ sinh ra vµ lín lªn, cã nhiÒu di tÝch lÞch sö cña ®Êt níc VN.
- TrÎ biÕt 1 sè v¨ ho¸ ®Æc trng cña quª h¬ng, ®Êt níc.
- BiÕt B¸c Hå lµ vÞ l·nh tô cao nhÊt cña ®Êt níc VN, khi cßn sèng B¸c rÊt yªu c¸c ch¸u thiÕu niªn, nhi ®ång.
- TrÎ biÕt ch¨m ngoan, häc giái...®Ó tá lßng kÝnh yªu B¸c.
PTNN
- Cung cÊp cho trÎ 1 sè tõ vÒ quª h¬ng, ®Êt níc, B¸c Hå...(vÞ l·nh tô, b¶n xø, d©n téc, quèc gia...)
- BiÕt sö dông c¸c tõ chØ tªn gäi c¸c danh lam, th¾ng c¶nh cña thñ ®« HN...
- BiÕt nãi lªn nh÷ng ®iÒu trÎ quan s¸t, nhËn xÐt trao ®æi th¶o luËn víi ngêi lín vµ c¸c b¹n.
TC,KNXH
- TrÎ yªu quÝ, tù hµo vÒ quª h¬ng.
- BiÕt thÓ hiÖn t×nh c¶m, thÓ hiÖn lßng biÕt ¬n víi c¸c anh hïng d©n téc.
- TÝch cùc tham gia, chuÈn bÞ ®ãn mõng c¸c sù kiÖn, lÔ héi, ngµy Quèc Kh¸nh, ngµy sinh B¸c Hå
PTTM
- BiÕt sö dông mét sè nguyªn vËt liÖu ®Ó t¹o ra s¶n phÈm t¹o h×nh trang trÝ quanh líp.
- ThÝch ch¬i mét sè trß ch¬i d©n gian, nghe c¸c b¶n nh¹c, bµi h¸t d©n ca.
- BiÕt gi÷ g×n m«i trêng, c¶nh quan Thñ ®« thªm s¹ch ®Ñp
Giáo án về quê hương cho trẻ từ 4 - 5 tuổi - Trang 2
Giáo án về quê hương cho trẻ từ 4 - 5 tuổi - Người đăng: nguyenoanhcamphong01
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Giáo án về quê hương cho trẻ từ 4 - 5 tuổi 9 10 281