Ktl-icon-tai-lieu

Giáo áo vật lý lớp 11

Được đăng lên bởi Viet Trieu Nguyen
Số trang: 26 trang   |   Lượt xem: 1686 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHƯƠNG IV. TỪ TRƯỜNG
Tiết 38: TỪ TRƯỜNG
I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức
- Biết được từ trường là gì và nêu lên được những vật nào gây ra từ trường.
- Biết cách phát hiện sự tồn tại của từ trường trong những trường hợp thông
thường.
- Nêu được cách xác định phương và chiều của từ trường tại một điểm.
- Phát biểu được định nghĩa và nêu được bốn tính chất cơ bản của đường sức từ.
2. Kỹ năng
- Biết cách xác định chiều các đường sức từ của: dòng điện chạy trong dây dẫn
thẳng dài, dòng điện chạy trong dây dẫn uốn thành vòng tròn.
- Biết cách xác định mặt Nam hay mạt Bắc của một dòng điện chạy trong mạch
kín.
II. CHUẨN BỊ
1. Giáo viên:
- Chuẩn bị các thí nghiệm chứng minh về: tương tác từ, từ phổ.
2. Học sinh:
- Ôn lại phần từ trường ở Vật lí lớp 9
III. TIẾN TRÌNH DẠY – HỌC
Hoạt động 1 (5 phút) : Giới thiệu chương trình học kỳ II và những nội dung sẽ
nghiên cứu trong chương Từ trường.
Hoạt động 2 (5 phút) : Tìm hiểu nam châm.
Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh
Nội dung cơ bản
I. Nam châm
- Giới thiệu nam châm.
- Ghi nhận khái niệm.
+ Loại vật liệu có thể hút được
-Yêu cầu HS thực hiện - Thực hiện C1.
sắt vụn gọi là nam châm.
C1.
- Nêu đặc điểm của nam + Mỗi nam châm có hai cực:
- Cho HS nêu đặc điểm châm.
bắc và nam.
của nam châm (nói về các
+ Các cực cùng tên của nam
cực của nó)
- Ghi nhận khái niệm.
châm đẩy nhau, các cực khác
- Giới thiệu lực từ, từ - Thực hiện C2.
tên hút nhau. Lực tương tác
tính.
giữa các nam châm gọi là lực từ
- Yêu cầu HS thực hiện
và các nam châm có từ tính.
C2.
Hoạt động 3 (5 phút) : Tìm hiểu từ tính của dây dẫn có dòng điện.
Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh
Nội dung cơ bản
II. Từ tính của dây dẫn có
- Giới thiệu qua các thí - Kết luận về từ tính của dòng điện

nghiệm về sự tương tác dòng điện.
giữa dòng điện với nam
châm và dòng điện với
dòng điện.
Hoạt động 4 (10 phút) : Tìm hiểu từ trường.
Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh
- Yêu cầu HS nhắc lại - Nhắc lại khái niệm điện
khái niệm điện trường. trường và nêu khái niệm
Tương tự như vậy nêu ra từ trường.
khái niệm từ trường.
- Ghi nhận sự định
- Giới thiệu nam châm hướng của từ trường đối
nhỏ và sự định hướng của với nam châm nhỏ.
từ trường đối với nam
châm thử.
- Ghi nhận qui ước.

Hoạt động 5 (15 phút) : Tìm hiểu đường sức từ.
Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh

- Giới thiệu qui ước.

- Giới thiệu dạng đường
sức từ của dòng điện

Nội dung cơ bản
III. Từ trường
1. Định nghĩa
+ Từ trường là một dạng vật
chất tồn tại trong không gian mà
biểu hiệ...
CHƯƠNG IV. TỪ TRƯỜNG
Tiết 38: TỪ TRƯỜNG
I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức
- Biết được từ trường là gì và nêu lên được những vật nào gây ra từ trường.
- Biết cách phát hiện sự tồn tại của từ trường trong những trường hợp thông
thường.
- Nêu được cách xác định phương và chiều của từ trường tại một điểm.
- Phát biểu được định nghĩa và nêu được bốn tính chất cơ bản của đường sức từ.
2. Kỹ năng
- Biết cách xác định chiều các đường sức từ của: dòng điện chạy trong dây dẫn
thẳng dài, dòng điện chạy trong dây dẫn uốn thành vòng tròn.
- Biết cách xác định mặt Nam hay mạt Bắc của một dòng điện chạy trong mạch
kín.
II. CHUẨN BỊ
1. Giáo viên:
- Chuẩn bị các thí nghiệm chứng minh về: tương tác từ, từ phổ.
2. Học sinh:
- Ôn lại phần từ trường ở Vật lí lớp 9
III. TIẾN TRÌNH DẠY – HỌC
Hoạt động 1 (5 phút) : Giới thiệu chương trình học k II và những nội dung sẽ
nghiên cứu trong chương Từ trường.
Hoạt động 2 (5 phút) : Tìm hiểu nam châm.
Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Nội dung cơ bản
- Giới thiệu nam châm.
-Yêu cầu HS thực hiện
C1.
- Cho HS nêu đặc điểm
của nam châm (nói về các
cực của nó)
- Giới thiệu lực từ, từ
tính.
- Yêu cầu HS thực hiện
C2.
- Ghi nhận khái niệm.
- Thực hiện C1.
- Nêu đặc điểm của nam
châm.
- Ghi nhận khái niệm.
- Thực hiện C2.
I. Nam châm
+ Loại vật liệu có thể hút được
sắt vụn gọi là nam châm.
+ Mỗi nam châm hai cực:
bắc và nam.
+ Các cực cùng tên của nam
châm đẩy nhau, các cực khác
tên hút nhau. Lực tương tác
giữac nam châm gọi lực từ
và các nam châm có từ tính.
Hoạt động 3 (5 phút) : Tìm hiểu từ tính của dây dẫn có dòng điện.
Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Nội dung cơ bản
- Giới thiệu qua các thí
- Kết luận về từ tính của
II. Từ tính của dây dẫn
dòng điện
Giáo áo vật lý lớp 11 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo áo vật lý lớp 11 - Người đăng: Viet Trieu Nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
26 Vietnamese
Giáo áo vật lý lớp 11 9 10 288