Ktl-icon-tai-lieu

GIÁO DỤC

Được đăng lên bởi linh_c1trungvuongcd
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 669 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tài liệu giáo dục kỹ năng sống:
1. Nội dung và địa chỉ giáo dục kĩ năng sống trong môn Tiếng Việt 2
STT

Tên bài học

Các kĩ năng sống được giáo dục

1

Tập đọc:
Có công mài sắt
có ngày nên kim
(tuần 1)

- Tự nhận thức về bản thân
- Lắng nghe tích cực
- Kiên định
- Đặt mục tiêu (biết đề ra mục tiêu
và kế hoạch thực hiện)

2

Tập làm văn: Tự
giới thiệu
(tuần 1)
Tập đọc: Làm
việc thật là vui
(Tuần 2)

3

4

5

6

7

8

10

- Tự nhận thức vè bản thân
- Giao tiếp cởi mở, biết lắng nghe ý
kiến người khác.
- Tự nhận thức vè bản thân
- Ý thức được mình đang làm gì và
phải làm gì
- Thể hiện sự tự tin ở bản thân
Tập làm văn:
- Tự nhận thức về bản thân
Chào hỏi. Tự giới - Giao tiếp cởi mở tự tin, biết lắng
thiệu (Tuần 2)
nghe ý kiến người khác
Tập đọc:
Bạn của Nai nhỏ
(Tuần 3)

- Xác định giá trị: có khả năng hiểu
rõ những giá trị của bản thân, biết
tôn trọng và thừa nhận người khác
có những giá trị khác.
- Lắng nghe tích cực
Tập làm văn:
- Tư duy sáng tạo: khám phá và kết
Sắp xếp câu nối các sự việc, độc lập suy nghĩ.
trong bài: lập - Hợp tác.
danh sách học - Tìm kiếm và xử lí thông tin.
sinh (Tuần 3)
Tập đọc:
- Kiểm soát cảm xúc.
Bím tóc đuôi sam - Thể hiện sự cảm thông.
(Tuần 4)
- Tìm kiếm sự hỗ trợ.
- Tư duy phê phán.

Các phương
pháp/kĩ thuật dạy
học tích cực
- Động não
- Trình bày 1 phút
- Trải nghiệm, thảo
luận nhóm, chia sẻ
thông tin, trình bày
ý kiến cá nhân,
phản hồi tích cực.
- Làm việc nhóm –
chia sẻ thông tin
- Đóng vai
- Trình bày ý kiến
cá nhân
- Đặt câu hỏi
-Thảo luận nhóm
- Trải nghiệm
- Làm việc nhóm –
chia sẻ thông tin
- Đóng vai
- Trải nghiệm, thảo
luận nhóm, chia sẻ
thông tin, trình bày
ý kiến cá nhân,
phản hồi tích cực.
- Động não
- Làm việc nhóm –
Chia sẻ thông tin
- Đóng vai.

Trải nghiệm, thảo
luận nhóm, chia sẻ
thông tin, trình bày
ý kiến cá nhân,
phản hồi tích cực.
Tập làm văn:
- Giao tiếp: cởi mở, tự tin trong - Làm việc nhóm –
Cảm ơn. Xin lỗi giao tiếp, biết lắng nghe ý kiến Chia sẻ thông tin
người khác.
(Tuần 4)
- Đóng vai.
- Tự nhận thức về bản thân.
Tập đọc – kể - Thể hiện sự cảm thông.
Trải nghiệm, thảo
chuyện
luận nhóm, chia sẻ
- Hợp tác.
thông tin, trình bày
Chiếc bút mực
- Ra quyết định giải quyết vấn đề.
ý kiến cá nhân,
(Tuần 5)
phản hồi tích cực.

1

11

Tập làm văn:
Trả lời câu hỏi.
Đặt tên cho bài.
Luyện tập về
mục lục sách
(Tuần 5)

2. Nội dung và địa chỉ giáo dục kỹ năng sống trong môn Tiếng Việt 3
TT

Tên Bài học

các KNS cơ bản
được giáo dục
- Tư duy sáng tạo.
- Ra quyết định.
- Giải quyết vấn đề.

Các phương pháp/ KT
dạy...
Tài liệu giáo dục kỹ năng sống:
1. Nội dung và địa chỉ giáo dục kĩ năng sống trong môn Tiếng Việt 2
STT Tên bài học Các kĩ năng sống được giáo dục Các phương
pháp/kĩ thuật dạy
học tích cực
1 Tập đọc:
công mài sắt
ngày nên kim
(tuần 1)
- Tự nhận thức về bản thân
- Lắng nghe tích cực
- Kiên định
- Đặt mục tiêu (biết đề ra mục tiêu
và kế hoạch thực hiện)
- Động não
- Trình bày 1 phút
- Trải nghiệm, thảo
luận nhóm, chia sẻ
thông tin, trình bày
ý kiến nhân,
phản hồi tích cực.
2 Tập làm văn: Tự
giới thiệu
(tuần 1)
- Tự nhận thức vè bản thân
- Giao tiếp cởi mở, biết lắng nghe ý
kiến người khác.
- m việc nhóm
chia sẻ thông tin
- Đóng vai
3 Tập đọc: Làm
việc thật vui
(Tuần 2)
- Tự nhận thức vè bản thân
- Ý thức được mình đang làm
phải làm gì
- Thể hiện sự tự tin ở bản thân
- Trình bày ý kiến
cá nhân
- Đặt câu hỏi
-Thảo luận nhóm
4 Tập làm văn:
Chào hỏi. Tự giới
thiệu (Tuần 2)
- Tự nhận thức về bản thân
- Giao tiếp cởi mở t tin, biết lắng
nghe ý kiến người khác
- Trải nghiệm
- m việc nhóm
chia sẻ thông tin
- Đóng vai
5 Tập đọc:
Bạn của Nai nhỏ
(Tuần 3)
- Xác định giá trị: khả năng hiểu
những giá trị của bản thân, biết
tôn trọng thừa nhận người khác
có những giá trị khác.
- Lắng nghe tích cực
- Trải nghiệm, thảo
luận nhóm, chia sẻ
thông tin, trình bày
ý kiến nhân,
phản hồi tích cực.
6 Tập làm văn:
Sắp xếp câu
trong bài: lập
danh sách học
sinh (Tuần 3)
- Tư duy sáng tạo: khám phá và kết
nối các sự việc, độc lập suy nghĩ.
- Hợp tác.
- Tìm kiếm và xử lí thông tin.
- Động não
- m việc nhóm
Chia sẻ thông tin
- Đóng vai.
7 Tập đọc:
Bím tóc đuôi sam
(Tuần 4)
- Kiểm soát cảm xúc.
- Thể hiện sự cảm thông.
- Tìm kiếm sự hỗ trợ.
- Tư duy phê phán.
Trải nghiệm, thảo
luận nhóm, chia sẻ
thông tin, trình bày
ý kiến nhân,
phản hồi tích cực.
8 Tập làm văn:
Cảm ơn. Xin lỗi
(Tuần 4)
- Giao tiếp: cởi mở, tự tin trong
giao tiếp, biết lắng nghe ý kiến
người khác.
- Tự nhận thức về bản thân.
- m việc nhóm
Chia sẻ thông tin
- Đóng vai.
10 Tập đọc kể
chuyện
Chiếc bút mực
(Tuần 5)
- Thể hiện sự cảm thông.
- Hợp tác.
- Ra quyết định giải quyết vấn đề.
Trải nghiệm, thảo
luận nhóm, chia sẻ
thông tin, trình bày
ý kiến nhân,
phản hồi tích cực.
1
GIÁO DỤC - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
GIÁO DỤC - Người đăng: linh_c1trungvuongcd
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
GIÁO DỤC 9 10 138