Ktl-icon-tai-lieu

GIÁO DỤC ĐẠI HỌC VIỆT NAM VÀ THẾ GIỚI

Được đăng lên bởi qc-tester123456
Số trang: 85 trang   |   Lượt xem: 2900 lần   |   Lượt tải: 8 lần
Giáo trình

GIÁO DỤC ĐẠI HỌC
VIỆT NAM VÀ THẾ GIỚI
(Dùng cho các khóa bồi dưỡng giảng viên cao đẳng/đại học về nghiệp vụ Sư phạm
đại học theo chương trình của Bộ GD&ĐT)

HÀ NỘI-2010

CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT

1. Mục tiêu:
1.1. Kiến thức: Trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về:
1. Lược sử các giai đoạn phát triển của giáo dục đại học
2. Những đặc trưng và xu hướng phát triển cơ bản của
nền GD ĐH hiện đại .
3. Cơ cấu hệ thống và đặc điểm về loại hình, tổ chức nhà trường
đại học trong hệ thống GDDH Việt nam và một số nước
4. Mục tiêu và các giải pháp chiến lược đổi mới GD ĐH Việt nam
5.
Các nội dung cơ bản quản lý nhà nước về GD Đại học theo luật
GD 2005
6.
Các quy định cơ bản về quản lý nhà trường đại học và chức
trách, nhiệm vụ giảng viên theo Điều lệ Trường Đại học/Cao đẳng và
Luật GD 2005
1.2. Kỹ năng:
- Hình thành và phát triển ở người học các kỹ năng tư duy :
nhận dạng, phân tích, tổng hợp, hệ thống hoá..... tài liệu, thông
tin về GD ĐH so sánh các đặc trưng, vai trò giáo dục đại học
- Kỹ năng tổ chức và quản lý giáo dục đại học cấp khoa/bộ môn
- Phát triển năng lực nghiên cứu dự án, trao đổi và trình bày
các vấn đề phát triển và quản lý giáo dục đại học
- Kỹ năng làm việc theo nhóm
1.3. Thái độ:
- Hình thành thái độ khách quan, khoa học
- Ý thức được vị trí và tầm quan trong của giáo dục đại học trong quá
trình phát triển xã hội
- Hình thành và phát triển tình yêu nghề nghiệp và trách nhiệm xã
hội- nghề nghiệp của giảng viên
2. Hình thức dạy học:
- Thời gian giảng lý thuyết: 30
- Thời gian thực hành, thảo luận, Xemina: 15

3. Cấu trúc nội dung chương trình

CHƯƠNG I. LƯỢC SỬ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC ĐẠI HỌC

1.1. Lược sử phát triển GD ĐH thế giới
1.1.1. Giáo dục đại học phương Đông
1.1.2. Giáo dục đại học phương Tây
1.2. Lược sử phát triển GD ĐH Việt nam
1.2.1. Thời kỳ phong kiến
1.2.2. Thời kỳ thuộc Pháp
1.2.3. Thời kỳ độc lập và đấu tranh giải phóng
dân tộc (1945-1975)
1.2.4. Thời kỳ Đổi mới (1986 đến nay)
1. 3. Đặc trưng giáo dục đại học một số nước
1.3.1. Hoa kỳ
1.3.2. Hà Lan
1.3.3. Nhật Bản
1.3.4. Hàn quốc
1.3.5. Trung quốc
CHƯƠNG II. XU HƯỚNG PHÁT TRIỂN GD ĐH THẾ GIỚI

2.1. Sự phát triển của các nền văn minh
2.1.1. Văn minh nông nghiệp
2.1.2. Văn minh công nghiệp
2.1.3. Văn minh Tin học
2.2 . Xu hướng phát triển GD ĐH hiện đại
2.2.1. Tuyên bố Paris về GD ĐH (1998)
2.2.2. Vai trò và sứ mạng của nền GD ĐH hiện đại
2.2.3. Đặc trưng và xu hướng phát triển GD ĐH
hiện đại
CHƯƠNG III. CHIẾN LƯỢC ĐỔI MỚI GD ĐH VIỆT NAM

3.1. Hiện trạng hệ thống GD ĐH ...
Giáo trình
GIÁO DỤC ĐẠI HỌC
VIỆT NAM VÀ THẾ GIỚI
(Dùng cho các khóa bồi dưỡng giảng viên cao đẳng/đại học về nghiệp vụ Sư phạm
đại học theo chương trình của Bộ GD&ĐT)
HÀ NỘI-2010
GIÁO DỤC ĐẠI HỌC VIỆT NAM VÀ THẾ GIỚI - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
GIÁO DỤC ĐẠI HỌC VIỆT NAM VÀ THẾ GIỚI - Người đăng: qc-tester123456
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
85 Vietnamese
GIÁO DỤC ĐẠI HỌC VIỆT NAM VÀ THẾ GIỚI 9 10 488