Ktl-icon-tai-lieu

Giáo dục đạo đức học sinh

Được đăng lên bởi minhlaigvbt
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 474 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Nhóm 4: Quản lý công tác Giáo dục đạo đức học sinh
I. Thực trạng:
* Thực trạng của HS:
- Bạo lực học đường hiện nay xảy ra rất nhiều (Nam, nữ)
- Học sinh chưa có ý thức tốt trong việc thực hiện nội qui của nhà trường;
- Kỹ năng giao tiếp ứng xử với thầy cô cũng như bạn bè chưa đúng mực;
- Những tác động tiêu cực của internet ảnh hưởng không nhỏ đến đạo đức của học
sinh.
- Phụ huynh chưa quan tâm đúng mức đến việc giáo dục đạo đức của con em.
* Thực trạng quản lý:
- Chưa có sự phối hợp chặt chẽ giữa gia đình- Nhà trường- Xã hội;
- GVCN chưa phát huy hết vai trò của người GVCN, công tác chủ nhiệm chưa đi
vào chiều sâu, GVCN chưa thực sự hiểu học sinh.
- Các hoạt động giáo dục trong chưa thật sự tác động mạnh đến giáo dục đạo đức
cho học sinh. (chưa riêng biệt, thiếu chuyên sâu, còn mang tính hình thức)
- Việc xử lí kỉ luật của Nhà trường đối với học sinh chưa kịp thời, chưa triệt để, tính
giáo dục chưa cao.
II. Nội dung quản lý giáo dục đạo đức cho HS gồm:
1. Nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán bộ giáo viên, học sinh và cha mẹ học
sinh đối với công tác giáo dục cho học sinh.
2. Kế hoạch hóa công tác giáo dục đạo đức cho học sinh.
3. Bồi dưỡng đội ngũ GVCN có phẩm chất đạo đức cách mạng, vững vàng về
chuyên môn, gương mẫu, tích cực trong giảng dạy và giáo dục.
4. Chỉ đạo sự phối hợp của Đoàn, Đội và tổ chủ nhiệm trong giáo dục đạo đức.
5. Xây dựng cơ chế phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội nhằm giáo dục đạo
đức cho học sinh.
6. Nâng cao chất lượng kiểm tra, đánh giá công tác giáo dục đạo đức cho học sinh.
III. Biện pháp:
1. Cần quán triệt cho toàn thể cán CB, GV, HS, PHHS thấy được vai trò, vị trí, mục
tiêu của công tác giáo dục đạo đức cho HS và trách nhieemh của từng bộ phận, từng
cá nhân trong việc thực hiện.
2. Xây dựng kế hoạch công tác giáo dục đạo đức cho học sinh từ đầu năm học.
3. Lập kế hoạch lựa chọn giáo viên chủ nhiệm, bồi dưỡng giáo viên chủ nhiệm và
phân công công tác chủ nhiệm. Đồng thời, chỉ đạo GVCN xây dựng kế hoạch chủ
nhiệm cho lớp mình.
4. Tăng cường công tác phối hợp của Đoàn thanh niên, Đội thiếu niên và GVCN
trong việc xây dựng kế hoạch giáo dục đạo đức, điều hành, tổ chức, quản lý hoạt
động GD đạo đức cho học sinh. Quy định các cuộc họp định kì hằng tháng, sơ kết

học kì, cuối năm để tổ chức trao đổi kinh nghiệm, thống nhất điều chỉnh nội dung,
cách thức và báo cáo tình hình cho Hiệu trưởng.
5. Phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường và gia đình. Đồng thời, chủ động tổ chức họp
bàn, thống nhất mục đích, nội dung, chương trì...
Nhóm 4: Quản lý công tác Giáo dục đạo đức học sinh
I. Thực trạng:
* Thực trạng của HS:
- Bạo lực học đường hiện nay xảy ra rất nhiều (Nam, nữ)
- Học sinh chưa có ý thức tốt trong việc thực hiện nội qui của nhà trường;
- Kỹ năng giao tiếp ứng xử với thầy cô cũng như bạn bè chưa đúng mực;
- Những tác động tiêu cực của internet ảnh hưởng không nhỏ đến đạo đức của học
sinh.
- Phụ huynh chưa quan tâm đúng mức đến việc giáo dục đạo đức của con em.
* Thực trạng quản lý:
- Chưa có sự phối hợp chặt chẽ giữa gia đình- Nhà trường- Xã hội;
- GVCN chưa phát huy hết vai trò của người GVCN, công tác chủ nhiệm chưa đi
vào chiều sâu, GVCN chưa thực sự hiểu học sinh.
- Các hoạt động giáo dục trong chưa thật sự tác động mạnh đến giáo dục đạo đức
cho học sinh. (chưa riêng biệt, thiếu chuyên sâu, còn mang tính hình thức)
- Việc xử lí kỉ luật của Ntrường đối với học sinh chưa kịp thời, chưa triệt để, tính
giáo dục chưa cao.
II. Nội dung quản lý giáo dục đạo đức cho HS gồm:
1. Nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán bộ giáo viên, học sinhcha mẹ học
sinh đối với công tác giáo dục cho học sinh.
2. Kế hoạch hóa công tác giáo dục đạo đức cho học sinh.
3. Bồi dưỡng đội ngũ GVCN phẩm chất đạo đức cách mạng, vững vàng về
chuyên môn, gương mẫu, tích cực trong giảng dạy và giáo dục.
4. Chỉ đạo sự phối hợp của Đoàn, Đội và tổ chủ nhiệm trong giáo dục đạo đức.
5. Xây dựng cơ chế phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội nhằm giáo dục đạo
đức cho học sinh.
6. Nâng cao chất lượng kiểm tra, đánh giá công tác giáo dục đạo đức cho học sinh.
III. Biện pháp:
1. Cần quán triệt cho toàn thể cán CB, GV, HS, PHHS thấy được vai trò, vị trí, mục
tiêu của công tác giáo dục đạo đức cho HS và trách nhieemh của từng bộ phận, từng
cá nhân trong việc thực hiện.
2. Xây dựng kế hoạch công tác giáo dục đạo đức cho học sinh từ đầu năm học.
3. Lập kế hoạch lựa chọn giáo viên chủ nhiệm, bồi dưỡng giáo viên chủ nhiệm
phân công công tác chủ nhiệm. Đồng thời, chỉ đạo GVCN xây dựng kế hoạch chủ
nhiệm cho lớp mình.
4. Tăng cường công tác phối hợp của Đoàn thanh niên, Đội thiếu niên GVCN
trong việc xây dựng kế hoạch giáo dục đạo đức, điều hành, tổ chức, quản hoạt
động GD đạo đức cho học sinh. Quy định các cuộc họp định hằng tháng, kết
Giáo dục đạo đức học sinh - Trang 2
Giáo dục đạo đức học sinh - Người đăng: minhlaigvbt
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Giáo dục đạo đức học sinh 9 10 130