Ktl-icon-tai-lieu

Giáo dục đạo đức THCS

Được đăng lên bởi vandungtk381
Số trang: 25 trang   |   Lượt xem: 5884 lần   |   Lượt tải: 3 lần
GVHD: Hoàng Ngọc Thức
PHẦN MỞ ĐẦU

1. Lý do chọn đề tài:
Trong giai đoạn hiện nay, Ở nước ta, đang diễn ra công cuộc đổi mới sâu
sắc trong phạm vi toàn xã hội. sự nghiệp giáo dục đang được coi trọng là "Quốc
sách hàng đầu" (Nghị quyết TW 2 Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam khoá
VIII). Công tác giáo dục tư tưởng, đạo đức cho học sinh phổ thông cần được cải
tiến và đẩy mạnh, góp phần tích cực vào sự nghiệp giáo dục toàn diện, hài hoà,
đáp ứng yêu cầu mới của xã hội.
Văn kiện Hội nghị lần 2 Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá VIII
khẳng định: "Muốn tiến hành công nghiệp hoá - hiện đại hoá thắng lợi phải
phát triển mạnh giáo dục và đào tạo, phát huy nguồn lực con người, yếu tố cơ
bản của sự phát triển nhanh và bền vững, để thực hiện mục tiêu dân giàu, nước
mạnh, xã hội công bằng dân chủ văn minh. Phát triển nguồn lực con người là
phát triển đức và tài". "; văn kiện cũng nêu rõ: "Nhiệm vụ mục tiêu cơ bản của
giáo dục là nhằm xây dựng những con người va thế hệ thiết tha gắn bó với lý
tưởng độc lập dân tộc và CNXH, có đạo đức trong sáng, có ý chí kiên cường
xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, CNH-HĐH đất nước, giữ gìn và phát huy các giá
trị văn hoá của dân tộc, có năng lực tiếp thu tinh hoa văn hoá của nhân loại,
phát huy tiềm năng của dân tộc và con người Việt Nam, có ý thức cộng đồng và
phát huy tính tích cực của cá nhân, làm chủ tri thức khoa học và công nghệ hiện
đại, có tư duy sáng tạo, có tính tổ chức kỷ luật cao là những con người kế thừa
và xây dựng CNXH vừa hồng vừa chuyên".
Con người ở thời đại nào, ở xã hội nào cũng là chủ thể sáng tạo ra lịch
sử, con người là động lực của mọi sự phát triển xã hội. Con người càng có nhân
cách cao đẹp thì sự tác động của con người đến xã hội đó càng lớn. Do đó không
thể xem nhẹ vai trò của giáo dục trong sự phát triển của xã hội. Trong các mặt
Đức, Trí, Thể, Mỹ của giáo dục, giáo dục Đạo đức có vai trò vô cùng quan trọng
được đặt lên hàng đầu "Được xem là nền tảng, gốc rễ để tạo ra nội lực tiềm

SVTH: Đỗ Vạn Dũng
Lớp: K17C

1

GVHD: Hoàng Ngọc Thức
tàng vững chắc cho các mặt giáo dục khác". Như Bác Hồ đã nói "Có tài mà
không đức là người vô dụng ".
Trong điều kiện hiện nay, xã hội có những bước chuyển biến không
ngừng, sâu rộng và to lớn về mọi mặt. Giáo dục đạo đức phải nhằm xây dựng
nền đạo đức mới - đạo đức trong nền kinh tế thị trường theo định hướng XHCN,
phát huy được thế mạnh, đồng thời phải nhằm khắc phục mặt trái của cơ chế thị
trường.
Trong thời gian qua, Trường THCS Lý Thường Kiệt Núi Thành – Quảng
Nam đã lĩnh hội tinh...
GVHD: Hoàng Ngọc Thức
PHẦN MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài:
Trong giai đoạn hiện nay, nước ta, đang diễn ra công cuộc đổi mới sâu
sắc trong phạm vi toàn xã hội. sự nghiệp giáo dục đang được coi trọng là "Quốc
sách hàng đầu" (Nghị quyết TW 2 Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam khoá
VIII). Công tác giáo dục tư tưởng, đạo đức cho học sinh phổ thông cần được cải
tiến đẩy mạnh, góp phần ch cực vào sự nghiệp giáo dục toàn diện, hài hoà,
đáp ứng yêu cầu mới của xã hội.
Văn kiện Hội nghị lần 2 Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá VIII
khẳng định: "Muốn tiến hành công nghiệp hoá - hiện đại hoá thắng lợi phải
phát triển mạnh giáo dục đào tạo, phát huy nguồn lực con người, yếu tố
bản của sự phát triển nhanhbền vững, để thực hiện mục tiêu dân giàu, nước
mạnh, hội công bằng dân chủ văn minh. Phát triển nguồn lực con người
phát triển đức tài". "; văn kiện cũng nêu rõ: "Nhiệm vụ mục tiêu bản của
giáo dục nhằm xây dựng những con người va thế hệ thiết tha gắn với
tưởng độc lập dân tộc CNXH, đạo đức trong sáng, ý chí kiên cường
xây dựng bảo vệ Tổ quốc, CNH-HĐH đất nước, giữ gìn phát huy các giá
trị văn hoá của dân tộc, năng lực tiếp thu tinh hoa văn hoá của nhân loại,
phát huy tiềm năng của dân tộc và con người Việt Nam, có ý thức cộng đồng
phát huy tính tích cực của cá nhân, làm chủ tri thức khoa học và công nghệ hiện
đại, duy sáng tạo, tính tổ chức kỷ luật cao những con người kế thừa
và xây dựng CNXH vừa hồng vừa chuyên".
Con người thời đại nào, hội nào cũng chủ thể ng tạo ra lịch
sử, con người là động lực của mọi sự phát triển xã hội. Con người càng nhân
cách cao đẹp thì sự tác động của con người đến xã hội đó càng lớn. Do đó không
thể xem nhẹ vai trò của giáo dục trong sự phát triển của hội. Trong các mặt
Đức, Trí, Thể, Mỹ của giáo dục, giáo dục Đạo đức có vai trò vô cùng quan trọng
được đặt lên hàng đầu "Được xem nền tảng, gốc rễ để tạo ra nội lực tiềm
SVTH: Đỗ Vạn Dũng
Lớp: K17C
1
Giáo dục đạo đức THCS - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo dục đạo đức THCS - Người đăng: vandungtk381
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
25 Vietnamese
Giáo dục đạo đức THCS 9 10 968