Ktl-icon-tai-lieu

Giáo dục học

Được đăng lên bởi yoomira95
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 332 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Hoạt động cá nhân và nhân cách
Mọi tác động có mục đích tự giác của giáo dục sẽ không có hiệu quả, nếu cá
nhân con người không tiếp nhận tác động đó, nếu họ không trực tiếp tham gia
vào hoạt động để hình thành nhân cách của mình. Do đó, hoạt động của cá nhân
mới là yếu tố quyết định trực tiếp đối với sự hình thành và phát triển nhân cách.
a. Định nghĩa hoạt động
Hoạt động là phương thức tồn tại của con người. Hoạt động của con người là
hoạt động có mục đích, mang tính xã hội, mang tính cộng đồng và được thực
hiện bằng những thao tác nhất định với những công cụ nhất định.
Vì vậy, mỗi loại hoạt động có những yêu cầu nhất định và đòi hỏi ở con người
những phẩm chất tâm lý nhất định. Quá trình tham gia hoạt động làm cho con
người hình thành những phẩm chất đó. Vì thế, nhân cách của họ được hình
thành và phát triển
.
b. Vai trò của hoạt động cá nhân đối với sự hình thành và phát triển nhân
cách
Giáo dục và hoạt động cá nhân đều quyết định sự phát triển nhân cách.
Nhưng giáo dục quyết định gián tiếp, còn hoạt động của cá nhân quyết định trực
tiếp đến quá trình hình thành và phát triển nhân cách con người.
- Thứ nhất, thông qua quá trình đối tượng hóa và chủ thể hóa trong hoạt động
mà nhân cách được bộc lộ và hình thành. Con đường lĩnh hội kinh nghiệm xã
hội và lịch sử xã hội bằng hoạt động của bản thân để hình thành nhân cách. Mặt
khác, cũng thông qua hoạt động “xuất tâm” lực lượng bản chất như sức mạnh
thần kinh, cơ bắp, trí tuệ, năng lực,...của con người vào xã hội, đã tạo nên sự
đại diện nhân cách của con người trong người khác. Đây là sự sáng tạo, là
những đóng góp của nhân cách vào sự phát triển xã hội.
- Thứ hai, hoạt động để lại những dấu ấn lên chính con người, tâm lý được
hình thành và phát triển trong hoạt động và bằng hoạt động. Mỗi một dạng hoạt
động đều đề ra cho con người những yêu cầu nhất định, đòi hỏi con người thực
hiện nó và tạo điều kiện cho con người thực hiện các yêu cầu đó.
- Thứ ba, thông qua các dạng hoạt động khác nhau mà con người có điều kiện
thể hiện năng lực, phẩm chất của bản thân, có cơ hội thể nghiệm một cách thực
tế những mặt mạnh, mặt yếu, những điểm cần rèn luyện, những điểm nên phát
huy của bản thân. Ví dụ, trong công việc học tập của sinh viên, sinh viên nào
hăng say nghiên cứu, học tập, tìm tòi tự khắc sẽ phát hiện ra những ưu nhược
điểm của mình và sẽ có cách phát huy cũng như hạn chế những ưu khuyết điểm
đó, mục đích là để hoàn thiện nhan cách bản thân.
- Thứ tư, mối quan hệ giữa hoạt động và sự phát triển nhân cách là mố...
Hoạt động cá nhân và nhân cách
Mọi tác động mục đích tự giác của giáo dục sẽ không hiệu quả, nếu
nhân con người không tiếp nhận tác động đó, nếu họ không trực tiếp tham gia
vào hoạt động để hình thành nhân cách của mình. Do đó, hoạt động của cá nhân
mới là yếu tố quyết định trực tiếp đối với sự hình thành và phát triển nhân cách.
a. Định nghĩa hoạt động
Hoạt động phương thức tồn tại của con người. Hoạt động của con người
hoạt động mục đích, mang tính hội, mang tính cộng đồng được thực
hiện bằng những thao tác nhất định với những công cụ nhất định.
vậy, mỗi loại hoạt động những yêu cầu nhất định đòi hỏi con người
những phẩm chất tâm nhất định. Quá trình tham gia hoạt động làm cho con
người hình thành những phẩm chất đó. thế, nhân cách của họ được hình
thành và phát triển
.
b. Vai trò của hoạt động cá nhân đối với sự hình thành và phát triển nhân
cách
Giáo dục hoạt động nhân đều quyết định sự phát triển nhân cách.
Nhưng giáo dục quyết định gián tiếp, còn hoạt động của cá nhân quyết định trực
tiếp đến quá trình hình thành và phát triển nhân cách con người.
- Thứ nhất, thông qua quá trình đối tượng hóa chủ thể hóa trong hoạt động
nhân cách được bộc lộ hình thành. Con đường lĩnh hội kinh nghiệm
hội và lịch sử xã hội bằng hoạt động của bản thân để hình thành nhân cách. Mặt
khác, cũng thông qua hoạt động “xuất tâm” lực lượng bản chất như sức mạnh
thần kinh, bắp, trí tuệ, năng lực,...của con người vào hội, đã tạo nên sự
đại diện nhân cách của con người trong người khác. Đây sự sáng tạo,
những đóng góp của nhân cách vào sự phát triển xã hội.
- Thứ hai, hoạt động để lại những dấu ấn lên chính con người, tâm được
hình thành phát triển trong hoạt động bằng hoạt động. Mỗi một dạng hoạt
động đều đề ra cho con người những yêu cầu nhất định, đòi hỏi con người thực
hiện nó và tạo điều kiện cho con người thực hiện các yêu cầu đó.
- Thứ ba, thông qua các dạng hoạt động khác nhau mà con người có điều kiện
thể hiện năng lực, phẩm chất của bản thân, hội thể nghiệm một cách thực
tế những mặt mạnh, mặt yếu, những điểm cần rèn luyện, những điểm nên phát
huy của bản thân. Ví dụ, trong công việc học tập của sinh viên, sinh viên nào
hăng say nghiên cứu, học tập, tìm tòi tự khắc sẽ phát hiện ra những ưu nhược
điểm của mình và sẽ có cách phát huy cũng như hạn chế những ưu khuyết điểm
đó, mục đích là để hoàn thiện nhan cách bản thân.
- Thứ tư, mối quan hệ giữa hoạt động sự phát triển nhân cách mối quan
hệ biện chứng. Tuỳ thuộc vào tính chất nội dung của hoạt động khác nhau,
hoạt động thể tạo điều kiện cho sự phát triển nhân cách những mức độ
khác nhau. Nói chung, hoạt động càng phong phú, phức tạp sẽ càng thuận lợi và
Giáo dục học - Trang 2
Giáo dục học - Người đăng: yoomira95
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Giáo dục học 9 10 589