Ktl-icon-tai-lieu

Giáo dục học đại cương

Được đăng lên bởi Cherry Li
Số trang: 42 trang   |   Lượt xem: 1172 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bài giảng: GIÁO DỤC HỌC ĐẠI CƯƠNG
Chương 1
GIÁO DỤC HỌC LÀ MỘT KHOA HỌC
I. GIÁO DỤC LÀ MỘT HIỆN TƯỢNG XÃ HỘI ĐẶC BIỆT
1. Giáo dục là nhu cầu tồn tại và phát triển của xã hội loài người
Ngay từ khi xuất hiện trên trái đất, để tồn tại con người phải tiến hành hoạt động lao động.
Trong lao động và trong cuộc sống hàng ngày con người tiến hành nhận thức thế giới xung
quanh, dần dần tích luỹ được một kho tàng kinh nghiệm phong phú bao gồm các tri thức, kỹ
năng, kỹ xảo cùng những giá trị văn hóa xã hội như các chuẩn mực về đạo đức, niềm tin, các
dạng hoạt động giao lưu của con người trong xã hội… Để duy trì sự tồn tại và phát triển của xã
hội lòai người, con người có nhu cầu trao đổi và truyền thụ lại những kinh nghiệm đã tích lũy ấy
cho nhau. Sự truyền thụ và tiếp thu hệ thống kinh nghiệm đó chính là hiện tựơng giáo dục.
Giáo dục là một hiện tượng xã hội đặc biệt vì chỉ có trong xã hội loài người giáo dục mới
nảy sinh, phát triển và tồn tại vĩnh hằng. Lúc đầu giáo dục xuất hiện như một hiện tượng tự phát,
diễn ra theo lối quan sát, bắt chước ngay trong qúa trình lao động (săn bắt, hái lượm, chăn nuôi,
trồng trọt…). Về sau giáo dục trở thành một hoạt động tự giác có tổ chức, có mục đích, nội dung
và phương pháp… của con người. Xã hội loài người ngày càng biến đổi, phát triển, giáo dục
cũng phát triển và trở thành một hoạt động được tổ chức chuyên biệt : có chương trình, kế hoạch,
có nội dung, phương pháp khoa học… Như vậy, giáo dục là họat động truyền thụ và lĩnh hội
kinh nghiệm lịch sử – xã hội từ thế hệ trước cho thế hệ sau nhằm chuẩn bị cho thế hệ sau tham
gia lao động sản xuất và đời sống xã hội.
Một quy luật của sự tiến bộ xã hội là thế hệ trước phải truyền lại cho thế hệ sau những hiểu
biết, năng lực, phẩm chất cần thiết cho cuộc sống của mỗi cá nhân, gia đình, cộng đồng. Thế hệ
sau không chỉ lĩnh hội, kế thừa các tri thức, kỹ năng, kỹ xảo, giá trị… mà còn phải tìm tòi, sáng
tạo và làm phong phú hơn những giá trị đó. Nhờ lĩnh hội, tiếp thu, phát triển nhữ ng kinh nghiệm
mà mỗi cá nhân hình thành và phát triển nhân cách của mình. Nhân cách mỗi người được phát
triển ngày càng đầy đủ, phong phú, đa dạng, sức mạnh về tinh thần và thể chất của mỗi con
ngừơi được phát huy sẽ tạo nên nguồn lực cơ bản đáp ứng các yêu cầu phát triển xã hội trong
những giai đọan lịch sử cụ thể. Như vậy, sự truyền thụ và lĩnh hội những kinh nghiệm được tích
lũy trong quá trình phát triển xã hội lòai người chính là nét đặc trưng cơ bản của giáo dục với tư
cách là một hiện tượng xã hội...
Bài ging: GIÁO DC HC ĐI CƯƠNG
Chương 1
GIÁO DỤC HC LÀ MT KHOA HC
I. GIÁO DỤC MT HIN TƯNG XÃ HI ĐẶC BIỆT
1. Giáo dục là nhu cu tn tạiphát trin ca xã hội loài người
Ngay t khi xuất hin trên trái đất, để tồn ti con ngưi phi tiến hành hoạt động lao động.
Trong lao động và trong cuộc sống hàng ngày con người tiến hành nhn thức thế gii xung
quanh, dần dần tích luỹ đưc mt kho tàng kinh nghim phong p bao gm các tri thức, k
năng, k xảo cùng nhng giá tr văn hóa xã hi như các chun mực v đạo đức, nim tin, các
dạng hoạt động giao lưu ca con người trong xã hiĐduy trì sự tn tại và phát trin của xã
hi lòai người, con ngưi có nhu cầu trao đổi và truyền thụ li nhng kinh nghim đã tích lũy ấy
cho nhau. Sự truyn thụ và tiếp thu hệ thng kinh nghim đó cnh hin tựơng giáo dc.
Giáo dc là mt hin tưng xã hi đặc biệt chỉ trong xã hi li người giáo dục mới
ny sinh, phát trin và tn ti nh hằng. Lúc đầu giáo dc xut hiện như mt hin tượng tự phát,
din ra theo li quan sát, bắt chước ngay trong a trình lao động (săn bắt, hái lưm, chăn nuôi,
trng trọt). Về sau giáo dục tr thành một hoạt động tgiác có tổ chức, có mục đích, ni dung
và phương pháp… ca con người. Xã hi li ngưi ngày ng biến đổi, phát trin, giáo dc
cũng phát trin và tr thành một hoạt động đưc tchức chuyên biệt: có chương trình, kế hoạch,
ni dung, phương pháp khoa học… Như vy, giáo dc là họat động truyền thụ và lĩnh hội
kinh nghiệm lch sử xã hội từ thế hệ trước cho thế hệ sau nhằm chuẩn bị cho thế hệ sau tham
gia lao động sản xuất và đi sống xã hội.
Một quy lut ca sự tiến bộ xã hi thế hệ trước phi truyền lại cho thế hệ sau nhng hiu
biết, năng lc, phm chất cần thiết cho cuộc sng ca mi cá nhân, gia đình, cộng đồng. Thế h
sau không chỉ lĩnh hội, kế tha các tri thức, k năng, k xo, giá trmà n phi tìm tòi, ng
tạo và m phong p n nhng giá tr đó. Nh nh hi, tiếp thu, phát trin nh ng kinh nghim
mà mi nhân nh thành và phát trin nhân ch ca nh. Nhân cách mi người đưc phát
trin ngày càng đầy đ, phong p, đa dạng, sức mnh v tinh thn và thcht ca mi con
ngơi đưc phát huy sẽ tạo n ngun lc cơ bản đáp ng các u cu phát trin xã hi trong
nhng giai đọan lịch sử cụ th. Như vy, s truyn thụ và lĩnh hi nhng kinh nghim được tích
lũy trong quá trình phát triển xã hi lòai người cnh nét đặc trưng cơ bản ca giáo dc vi tư
cách là một hin tượng hi đặc biệt. Giáo dc là họat động ý thức, mục đích ca con
người, là hthng các c động nhm làm cho người học nm được h thng các giá tr văn h
của li người và tổ chc cho ngưi học sáng to thêm nhng giá tr văn h đó. Giáo dc làm
nhim vụ chuyển giao nhng tinh hoa văn h, đạo đức, thm mca nhân loại cho thế h
sau, là sở giúp các thế hệ sau ni tiếp nhau ng to, nâng cao nhng mà nhân loại đã học
được. Cho nên thcoi giáo dục như một kiểu di truyền xã hội giáo dc thực hin chế di
sản xã hội: là cơ chế truyền đạt và lĩnh hội kinh nghim đã được ch lũy trong quá trình phát
trin của hi loài người. Chúng ta có ththy nếu không cơ chế di sản hi - không
giáo dc tli người không tn ti với tư ch li người, không tiến bộ xã hi, không
học vn, không có văn hoá, n minh. Vì vy, bất k xã hi nào muốn tn tại và phát trin được
đều phi tổ chc và thc hin họat động giáo dc liên tc đối vic thế h con người. Giáo dc
là nhu cu tt yếu ca xã hi lòai người và sự xuất hin hin ợng giáo dục trong hi một
tất yếu lch sử.
Tóm li, giáo dc mt hin tượng xã hi đặc biệt chỉ có trong xã hi li người, giáo dc
ny sinh, biến đổi và phát trin cùng vi sự này sinh, biến đổi và phát trin ca xã hi lòai ngưi.
Bn chất của hin tượng giáo dc là sự truyền thụ và lĩnh hi kinh nghim lịch sử xã hi ca
Giáo dục học đại cương - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo dục học đại cương - Người đăng: Cherry Li
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
42 Vietnamese
Giáo dục học đại cương 9 10 465