Ktl-icon-tai-lieu

Giáo dục học đại cương

Được đăng lên bởi camphucbac
Số trang: 241 trang   |   Lượt xem: 14123 lần   |   Lượt tải: 38 lần
GS. TSKH. NGUYỄN VĂN HỘ
PGS. TS. HÀ THỊ ĐỨC

Giáo dục học
ĐẠI CƯƠNG
TẬP MỘT

NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC

MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU.................................................................................................................7
Phần thứ nhất: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG CỦA GIÁO DỤC HỌC ...........................9
Chương I: GIÁO DỤC HỌC LÀ MỘT KHOA HỌC ....................................................9
I. Giáo dục là một hiện tượng đặc biệt của xã hội loài người .....................................9
1.1. Vị trí, vai trò của giáo dục trong đời sống xã hội ................................................9
1.2. Đặc điểm tương quan giữa giáo dục và kinh tế..................................................12
1.3. Tính lịch sử và tính giai cấp của giáo dục..........................................................14
1.4. Chức năng xã hội của giáo dục ..........................................................................15
II. Đối tượng và nhiệm vụ của giáo dục học.............................................................16
2.1. Đối tượng của giáo dục học ...............................................................................16
2.2. Nhiệm vụ nghiên cứu của giáo dục học .............................................................16
2.3. Hệ thống các khoa học về giáo dục, mối quan hệ giữ giáo dục học với các khoa
học khác.....................................................................................................................17
2.4. Một số khái niệm cơ bản của giáo dục học ........................................................19
III. Các phương pháp nghiên cứu giáo dục học ........................................................20
3.1. Các phương pháp nghiên cứu lý luận.................................................................21
3.2. Các phương pháp nghiên cứu thực tiễn..............................................................21
Chương II. SƠ LƯỢC VỀ LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN CÁC TƯ TƯỞNG GIÁO DỤC
.......................................................................................................................................24
I. Tư tưởng giáo dục trong thời cổ đại ......................................................................24
1.1. Giáo dục trong xã hội cộng sản nguyên thủy.....................................................24
1.2. Giáo dục trong xã hội chiếm hữu nô lệ ..............................................................24
II. Tư tưởng giáo dục thời trung đại và cận đại......................................
GS. TSKH. NGUYN VĂN H
PGS. TS. HÀ TH ĐỨC
Giáo dc hc
ĐẠI CƯƠNG
TP MT
NHÀ XUT BN GIÁO DC
Giáo dục học đại cương - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo dục học đại cương - Người đăng: camphucbac
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
241 Vietnamese
Giáo dục học đại cương 9 10 681