Ktl-icon-tai-lieu

Giáo dục học giá trị

Được đăng lên bởi Robinson Tran Phu
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 410 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ÔN TẬP GIÁO DỤC HỌC GIÁ TRỊ
( xem lại bổ sung thêm cho với, các buổi sáng vào lúc 08 giờ: ngày 09/6 thi
CƠ BẢN CỦA GDHHĐ, 11/6 thi GDH GIÁ TRỊ,

NHỮNG VẤN ĐỀ

14/6 thi QLCSVC )

1/ Vai trò của giá trị:
- Khái niệm giá trị:
Thuật ngữ giá trị:
+ Tiếng Anh có hai thuật ngữ: Value và worth. Value là giá trị, ý nghĩ, giá
cả, còn worth vừa có nghĩa là giá trị, giá cả, ý nghĩa, vừa có nghĩa là phẩm giá,
phẩm chất.
+ Tiếng Nga ценность - giá trị, giá, ý nghĩa, tầm quan; ценный: vật quý,
của báu, bảo vật;
+ Tiếng Việt: Theo Từ điển Tiếng Việt 1992 thì: Giá trị là cái làm cho một
vật có lợi ích, có ý nghĩa, là đáng quý về một mặt nào đó; Như loại thức ăn có giá
trị dinh dưỡng cao; giá trị tinh thần; giá trị của một sáng kiến .....
Vậy bất cứ sự vật, hiện tượng nào cũng có thể xem là giá trị, dù nó là vật
thể hay tư tưởng miển là sự vật, hiện tượng đó được các thành viên của xã hội
thừa nhận, tạo cho một vị trí quan trọng trong đời sống của họ và cần đến nó như
một nhu cầu thực thụ.
- Quá trình hình thành giá trị:
+ Giá trị nảy sinh trong mối quan hệ nhu cầu của con người và đối tượng
của nhu cầu ấy.
+ Hiện tượng giá trị nảy sinh trong những điều kiện mâu thuẩn giữa nhu
cầu đã chín muồi, tính tất yếu và khả năng được thực hiện.
+ Mối quan hệ giá trị thường xuyên được tái sinh trong quá trình phát triển
của nền văn hóa xã hội và của cá nhân
Giá trị: Giá trị chung cho xã hội và giá trị riêng của cá nhân.
+ Quan hệ giá trị là một bộ phận trong mối quan hệ nhiều mặt của con
người với thế giới, với xã hội, với con người, giá trị có liên quan đến nhu cầu.

Đề cương ôn tập môn: Giáo dục học giá trị - HV: T. N. A: Lớp QLGD Khóa XVII

1

Nói đến nhu cầu phải nói đến đối tượng, nội dung đối tượng cũng như phương
thức hóa thỏa mãn nhu cầu. Đối tượng trong quan hệ giá trị không chỉ là nhu cầu
được thực hiện mà là một đối tượng bên ngoài đối với con người mà đối tượng
đó cần được con người nhận thức về nó, mới là đối tượng có giá trị. Mối quan hệ
giá trị được tái sản sinh ra trong quá trình phát triển của nền văn hóa xã hội và
của cá nhân riêng lẻ. Thông qua quá trình xã hội hóa, con người lĩnh hội các giá
trị từ nền văn hóa xã hội - lịch sử cùng với các kiến thức, thái độ và những việc
giữ gìn, phổ biến các giá trị là gia đình, hệ thống giáo dục và tất cả các tổ chức
hoạt động dưới danh nghĩa một hệ thống giá trị xác định, truyền đạt các mong đợi
từ phía xã hội tới cá nhân. Việc cá nhân lĩnh hội các giá trị phụ thuộc vào sức
mạnh chuẩn mực của giá trị và sự hòa hợp các tổ chức ...
ÔN TẬP GIÁO DỤC HỌC GIÁ TRỊ
( xem lại bổ sung thêm cho với, các buổi sáng vào lúc 08 giờ: ngày 09/6 thi NHỮNG VẤN ĐỀ
CƠ BẢN CỦA GDHHĐ, 11/6 thi GDH GIÁ TRỊ, 14/6 thi QLCSVC )
1/ Vai trò của giá trị:
- Khái niệm giá trị:
Thuật ngữ giá trị:
+ Tiếng Anh có hai thuật ngữ: Valueworth. Value là giá trị, ý nghĩ, giá
cả, còn worth vừa nghĩa giá trị, giá cả, ý nghĩa, vừa nghĩa phẩm giá,
phẩm chất.
+ Tiếng Nga ценность - giá trị, giá, ý nghĩa, tầm quan; ценный: vật quý,
của báu, bảo vật;
+ Tiếng Việt: Theo Từ điển Tiếng Việt 1992 thì: Giá trị là cái làm cho một
vật có lợi ích, có ý nghĩa, là đáng quý về một mặt nào đó; Như loại thức ăn có giá
trị dinh dưỡng cao; giá trị tinh thần; giá trị của một sáng kiến .....
Vậy bất cứ sự vật, hiện tượng nào cũng thể xem giá trị, vật
thể hay tưởng miển sự vật, hiện tượng đó được các thành viên của hội
thừa nhận, tạo cho một vị trí quan trọng trong đời sống của họcần đến nó như
một nhu cầu thực thụ.
- Quá trình hình thành giá trị:
+ Giá trị nảy sinh trong mối quan hệ nhu cầu của con người đối tượng
của nhu cầu ấy.
+ Hiện tượng giá trị nảy sinh trong những điều kiện mâu thuẩn giữa nhu
cầu đã chín muồi, tính tất yếu và khả năng được thực hiện.
+ Mối quan hệ giá trị thường xuyên được tái sinh trong quá trình phát triển
của nền văn hóa xã hội và của cá nhân
Giá trị: Giá trị chung cho xã hội và giá trị riêng của cá nhân.
+ Quan hệ giá trị một bộ phận trong mối quan hệ nhiều mặt của con
người với thế giới, với hội, với con người, giá trị liên quan đến nhu cầu.
Đề cương ôn tập môn: Giáo dục học giá trị - HV: T. N. A: Lớp QLGD Khóa XVII
1
Giáo dục học giá trị - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo dục học giá trị - Người đăng: Robinson Tran Phu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Giáo dục học giá trị 9 10 377