Ktl-icon-tai-lieu

giáo dục học phổ thông: đảm bảo tính mục đích của giáo dục

Được đăng lên bởi truong-hong-ngoc
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 4021 lần   |   Lượt tải: 10 lần
L/O/G/O

NGUYÊN TẮC

ĐẢM BẢO TÍNH
MỤC ĐÍCH CỦA
HOẠT ĐỘNG
GIÁO DỤC

Nhóm 1

THÀNH VIÊN
 VÕ HỒNG YÊN PHỤNG.
 NGUYỄN VĂN BÉ QUY.
 NGUYỄN TRẦN CÔNG SĨ.
 NGUYỄN THỊ MINH THÙY.
 LÊ NỮ NGỌC THÙY.
 VŨ THỊ MINH PHƯƠNG.
 VŨ THỊ TRANG.
 ĐINH THÀNH THÁI.
 BÙI THANH PHONG.
 MAI THỊ THỦY TIÊN.
 TRƯƠNG HỒNG NGỌC.

Mục lục
Nguyên tắc đảm bảo tính mục đích của hoạt động giáo dục
1

Mục đích HĐGD

2

Nội dung nguyên tắc

3

Yêu cầu của nguyên tắc

Hoạt động giáo dục :

Hoạt động giáo dục là hoạt động
Có ý
thức

Có
mục
đích

Hình thành và phát triển toàn
diện nhân cách con người

Mục đích của hoạt động giáo dục
Là hình thành và phát triển toàn diện nhân cách của con
người thông qua việc hình thành và phát triển các phẩm
chất, năng lực cần thiết.
Là đích đến, là kết quả của hoạt động giáo dục.

Giáo dục ý thức bảo
vệ môi trường bằng
cách cho tiếp cận với
thiên nhiên

Nội dung nguyên tắc
Vì mục đích giáo dục là mô phỏng trước kết
quả của hoạt động giáo dục nên nguyên tắc này
mang giá trị định hướng cho toàn bộ hoạt động
giáo dục.
Các hoạt động giáo dục đa dạng, phong phú
và linh hoạt luôn phải hướng đến việc thực hiện
mục đích giáo dục là hình thành và phát triển
các phẩm chất và năng lực cần thiết cho học
sinh từ đó giúp học sinh hoàn thiện nhân cách
của chính mình.

Yêu cầu nguyên tắc
 Nhà giáo dục cần chú ý
 Xác định đúng đắn, phù hợp, cụ thể
mục tiêu HĐGD.
VD: Mục tiêu của việc học Vật lý.

Yêu cầu nguyên tắc
 Nhà giáo dục cần chú ý
 Trao đổi với học sinh về mục đích, mục tiêu
giáo dục.
VD: Trước một bài giảng mới giáo viên cần trao
đổi mục đích và mục tiêu của bài học

Yêu cầu nguyên tắc
 Nhà giáo dục cần chú ý
 Căn cứ vào mục tiêu giáo dục để
lựa chọn nội dung, phương pháp,
phương tiện, hình thức HĐGD và
kiểm tra đánh giá kết quả giáo dục.
VD: Bài “Chuyển động cơ”.

Yêu cầu nguyên tắc
 Nhà giáo dục cần chú ý
 Hình thành cho học sinh cơ sở thế
giới quan khoa học, nhân sinh quan
và lý tưởng xây dựng đất nước theo
định hướng xã hội chủ nghĩa.
VD: Các môn tự nhiên và xã hội.
Các hoạt động ngoài giờ có chủ
đề.

Yêu cầu nguyên tắc
 Nhà giáo dục cần chú ý
 Định hướng học sinh tích cực chủ động học
tập, biết chọn lọc, sáng tạo, kết hợp hài hòa
giữa tinh hoa văn hóa nhân loại và truyền
thống của dân tộc.
VD1: Cho học sinh thảo luận về tình trạng “trễ
giờ” tại VN.
VD2: Kết hợp phương pháp dạy học truyền
thống “thầy nói-trò nghe” với các phương thực
hành , thực nghiệm, mô phỏng …

Yêu cầu nguyên tắc
 Nhà giáo dục cần chú ý
 Hướng dẫn và khuyến khíc...