Ktl-icon-tai-lieu

Giáo dục học sinh ý thức bảo vệ môi trường thông qua giảng dạy địa lý lớp 6

Được đăng lên bởi hoangchinh40mg
Số trang: 22 trang   |   Lượt xem: 639 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Hoàng Thi Xuân Mai - THCS Phạm Hồng Thái, Pleiku

Giáo dục học sinh
ý thức bảo vệ môi trường
thông qua giảng dạy
địa lý lớp 6
(Hoàng Thi Xuân Mai - THCS Phạm Hồng Thái);

1

Hoàng Thi Xuân Mai - THCS Phạm Hồng Thái, Pleiku

I.ÑAËT VAÁN ÑEÀ
1. LYÙ DO CHOÏN ÑEÀ TAØI:
Sinh thôøi Chuû tòch Hoà Chí Minh raát quan taâm ñeán giaùo duïc Ngöôøi
thöôøng xuyeân theo doõi vaø coù nhöõng lôøi chæ daïy quí giaù cho nhöõng ngöôøi laøm
coâng taùc giaùo duïc. Ngöôøi ñaõ töøng noùi “Vì lôïi ích möôøi naêm thì phaûi troàng caây,
vì lôïi ích traêm naêm thì phaûi troàng ngöôøi” ñaõ trôû thaønh khaåu hieäu cuûa taát caû caùc
tröôøng. Ñoù cuõng chính laø nguoàn ñoäng löïc tinh thaàn to lôùn ñeå caùc thaày, coâ giaùo
noã löïc laøm toát nhieâïm vuï veû vang cuûa mình. Vaø Ngöôøi cuõng khaúng ñònh
“Tröôøng hoïc cuûa chuùng ta laø tröôøng hoïc cuûa cheá ñoä daân chuû nhaân daân nhaèm
muïc ñích ñaøo taïo nhöõng coâng daân vaø caùn boä toát, nhöõng ngöôøi chuû töông lai
cuûa nöôùc nhaø”. Ñuùng vaäy khoâng coù giaùo duïc seõ khoâng theå coù nhöõng ngöôøi chuû
töông lai cuûa nöôùc nhaø. Duø ôû thôøi ñaïi naøo ñaát nöôùc naøo, daân toäc naøo muoán
phaùt trieån veà moïi maët thì tröôùc heát phaûi coù giaùo duïc , khoâng coù giaùo duïc ñaát
nöôùc seõ khoâng theå phaùt trieån ñöôïc . Neàn giaùo duïc laø thöôùc ño ñaùnh giaù söï phaùt
trieån, phoàn thònh cuûa moãi quoác gia, moãi daân toäc ñoàng thôøi noù cuõng ñaûm baûo
cho söï phaùt trieån veà kinh teá, chính trò, xaõ hoäi cuûa quoác gia ñoù vaø daân toäc ñoù,
trong ñoù coù giaùo duïc baûo veä moâi tröôøng cuõng nhö vieäc naâng cao yù thöùc giöõ gìn
vaø baûo veä moâi tröôøng cuûa moãi ngöôøi daân.
Baûo veä moâi tröôøng laø moät trong nhieàu moái quan taâm mang tính toaøn caàu.
ÔÛ nöôùc ta baûo veä moâi tröôøng ñang laø vaán ñeà ñöôïc quan taâm saâu saéc. Nghò
quyeát soá 41/ NQ – TÖ ngaøy 15 thaùng 11 naêm 2004 cuûa Boä Chính trò veà taêng
cöôøng coâng taùc baûo veä moâi tröôøng trong thôøi kyø ñaåy maïnh coâng nghieäp hoaù,
hieän ñaïi hoaù ñaát nöôùc vaø Boä tröôûng Boä Giaùo duïc vaø Ñaøo taïo ñaõ ra chæ thò veà
vieäc taêng cöôøng coâng taùc giaùo duïc baûo veä moâi tröôøng, xaùc ñònh nhieäm vuï
troïng taâm töø nay ñeán naêm 2010 cho giaùo duïc phoå thoâng laø trang bò cho hoïc
sinh kieán thöùc , kyõ naêng veà moâi tröôøng vaø baûo veä moâi tröôøng baèng hình thöùc
phuø hôïp ñeå xaây döïng moâ hình nhaø tröôøng xanh – saïch – ñeïp .
Vaäy moâi tröôøng laø gì ? Töø tröôùc ñeán nay coù nhieàu ñònh nghóa khaùc nhau
veà moâi tröôøng nhöng hie...
Hoàng Thi Xuân Mai - THCS Phạm Hồng Thái, Pleiku
Giáo dục học sinh
ý thức bảo vệ môi trường
thông qua giảng dạy
địa lý lớp 6
(Hoàng Thi Xuân Mai - THCS Phạm Hồng Thái);
1
Giáo dục học sinh ý thức bảo vệ môi trường thông qua giảng dạy địa lý lớp 6 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo dục học sinh ý thức bảo vệ môi trường thông qua giảng dạy địa lý lớp 6 - Người đăng: hoangchinh40mg
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
22 Vietnamese
Giáo dục học sinh ý thức bảo vệ môi trường thông qua giảng dạy địa lý lớp 6 9 10 593