Ktl-icon-tai-lieu

Giáo dục là quốc sách hàng đầu

Được đăng lên bởi Ha Anh Pham
Số trang: 23 trang   |   Lượt xem: 1105 lần   |   Lượt tải: 2 lần
GIÁO DỤC HỌC
GIÁO DỤC – SỰ NGHIỆP QUỐC GIA HÀNG ĐẦU; LÀ MỘT NỀN
GIÁO DỤC SUỐT ĐỜI; MANG TÍNH ĐẠI CHÚNG VÀ XÃ HỘI
HÓA MẠNH MẼ

2

MỤC LỤC
I/Đặc điểm của xã hội hiện đại và những thách thức đặt ra cho giáo dục.------4
1. Đặc điểm của xã hội hiện đại--------------------------------------------------------4
1.1. Cách mạng khoa học – công nghệ đã diễn ra những thay đổi lớn và tác động
mọi mặt. ----------------------------------------------------------------------------------------4
1.2. Xu thế toàn cầu hóa--------------------------------------------------------------4
1.3. Phát triển nền kinh tế tri thức --------------------------------------------------5
2. Những thách thức đặt ra cho giáo dục--------------------------------------------5
2.1. Sự phát triển nhanh chóng của khoa học, công nghệ. ---------------------5
2.2. Sự hội nhập đòi hỏi phải có năng lực cạnh tranh cao.---------------------6
2.3. Sức ép của dân số đông.--------------------------------------------------------6
2.4. Từ những tồn tại hiện nay của nền giáo dục Việt Nam sẽ tạo nên cho chúng
ta các thách thức trong tương lai. ----------------------------------------------------------6
II/Giáo dục là sự nghiệp quốc gia hàng đầu-------------------------------------------7
1.Tại sao giáo dục là sự nghiệp quốc gia hàng đầu.-------------------------------7
2.Nội dung quan điểm “giáo dục là quốc sách hàng đầu”-----------------------8
3.Biểu hiện của xu thế: Nhận thức mới về giáo dục là sự nghiêp hàng đầu của
quốc gia. --------------------------------------------------------------------------------------8
3.1. Nhận thức mới về vai trò của giáo dục trong sự nghiệp công nghiệp hóa,
hiện đại hóa------------------------------------------------------------------------------------9
3.2.Nhận thức mới về vai trò của giáo dục trong việc hoàn thiện con người- - -10
3.3.Nhận thức mới về vai trò của giáo dục trong viêc ổn định chính trị xã
hội---------------------------------------------------------------------------------------------12
4.Tiểu kết.--------------------------------------------------------------------------------12
III/Giáo dục suốt đời----------------------------------------------------------------------12
1.Tại sao phải xây dựng một nền giáo dục suốt đời. ---------------------------13
2.Nội dung của xu thế------------------------------------------------------------------13
2.2. Sự nghiệp giáo dục suốt đời -------------------------------------------------14
2.2.Nguyên tắc định hướng cho quá trình xây...
2
GIÁO DỤC HỌC
GIÁO DỤC – SỰ NGHIỆP QUỐC GIA HÀNG ĐẦU; LÀ MỘT NỀN
GIÁO DỤC SUỐT ĐỜI; MANG TÍNH ĐẠI CHÚNG VÀ XÃ HỘI
HÓA MẠNH MẼ
Giáo dục là quốc sách hàng đầu - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo dục là quốc sách hàng đầu - Người đăng: Ha Anh Pham
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
23 Vietnamese
Giáo dục là quốc sách hàng đầu 9 10 759